HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кон­церт на Ор­кес­тъ­ра на БНР /п/ 14:20 Крат­ка ис­то­рия – тв филм /Бъл­га­рия, 2007 г./, ре­жи­сьор Пе­тър Меч­ков, в ро­ли­те Тео­дор Спа­сов, Наум Шо­пов, Ва­лен­тин Га­нев, Па­вел Поп­пан­дов и др. 15:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /22 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:15 Спорт тото 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Жил и Жю­ли 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Хил­яда пъ­ти “Ле­ка нощ” – иг­ра­лен филм/коп­ро­дук­ция, 2013 г./, ре­жи­сьор Ерик По­пе, в ро­ли­те Жу­лиет Би­нош, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ма­рия Дойл Ке­не­ди, Ла­ри Мъ­лън Джу­ниър и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Наем­ни­кът – иг­ра­лен филм                /САЩ, 1996 г./, ре­жи­сьор Ави Не­шър, в ро­ли­те Оли­вие Грю­нер, Джон Ри­тър, Ро­бърт Кълп, Мар­тин Коув и др.(12) 01:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 01:25 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 03:10 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 03:35 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов иг­ра­лен филм /3, пос­лед­на част/п/(12)

bTV

05:30 “А­ва­тар – ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:00 “А­ва­тар – ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 33 15:00 “Из­ку­ше­ние” – се­риал, с.1, еп.15 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Съ­рце­то на гра­да” – се­риал, с.1, еп. 21 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 25 21:30 “Е­ка­те­ри­на” – се­риал, с.2, еп.3 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Къ­ща от кар­ти”- се­риал, с.3, еп. 11 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Съ­рце­то на гра­да” /п./- се­риал

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “К­луб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та” –  ко­ме­дия,  прик­лю­чен­ски,  се­меен,  фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор  Шон Ле­ви, ак­тьо­ри  Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джар­вис, Дан Сти­вънс, Скай­лър Джи­сон­до, Пат­рик Га­ла­хар, Ре­бел Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Дик Ван Дайк и др. 12:00 “Кухня” – се­риал 13:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5 18:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 19:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.6 23:00 “Хо­тел “Е­леон” – ко­ме­диен се­риал 00:00 “Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та” –  ко­ме­дия,  прик­лю­чен­ски,  се­меен,  фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Шон Ле­ви, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джар­вис,  Дан Сти­вънс,  Скай­лър Джи­сон­до, Пат­рик Га­ла­хар, Ре­бел Уил­сън, Ра­ми Ма­лек,  Дик Ван Дайк и др. 02:00 “П­ред­гра­дие” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал

bTV Action

05:15 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 17 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.16 09:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 17 10:00 “Ко­сти” – се­риал, с.11, еп. 19 11:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.15 12:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.6 13:00 “С­поон” –  ек­шън, три­лър, фен­тъ­зи (САЩ, 1997), ре­жи­сьор   Марк А. З. Ди­пе, ак­тьо­ри Май­къл Джей Уайт, Джон Ле­гуи­за­мо, Мар­тин Шийн, Те­ре­за Ран­дъл, Ни­кол Уиля­мсън и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.1 16:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 18 17:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.,2, еп.7 18:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 16 19:00 Пре­мие­ра: “Ко­сти” – се­риал, с.11, еп. 20 20:00 Сел­та – Бар­се­ло­на (фут­бол за Ку­па­та на краля) 22:00 Ну­ман­сия – Реал Мад­рид (фут­бол за Ку­па­та на краля) 00:00 “С­поон” –  ек­шън, три­лър, фен­тъ­зи (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Марк А. З. Ди­пе, ак­тьо­ри  Май­къл Джей Уайт, Джон Ле­гуи­за­мо, Мар­тин Шийн, Те­ре­за Ран­дъл, Ни­кол Уиля­мсън и др. 02:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.1 03:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.7 04:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 16

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не             /п/ 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ра­чът” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Съ­дби на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Та­кси: Брук­лин” – се­риен филм 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, два­на­де­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 06:30 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Денят на жи­во”, об­зор 10:00 “С­порт в обе­кти­ва”, об­зор 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 Хо­ли­вуд 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 Па­та­рин­ски Live 20:00 “С­порт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 Па­та­рин­ски Live п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:00-07:00 Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *