ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 АВГУСТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Обе­ща­ние­то дет­ски, тв филм /Хонг-Конг, 2016 г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви, тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /6 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Па­риж­ка­та кухня на Триш 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Але­ксан­дър Пет­ров и гру­па “БТР” /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви, тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Па­риж­ка­та кухня на Триш 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Со­фия в един сни­ма­чен век, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Как­во ще се слу­чи? 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” ,тв филм /7 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3, тв филм /22 епи­зод/ (12) 21:30 Сту­дио УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Фут­бол: Ин­тер – Хе­та­фе – сре­ща от ос­ми­на­фи­на­ли­те на тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” пряко пре­да­ва­не от Гел­зен­кир­хен /Гер­ма­ния/ 00:15 БНТ на 60: Але­ксан­дър Пет­ров и гру­па “БТР” /п/ 01:15 Бъл­га­рия от край до край 2 /п/ 01:45 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3 тв филм /22 епи­зод/п/ (12) 02:30 Как­во ще се слу­чи? 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:00 Со­фия в един сни­ма­чен век, до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:25 До­мът на вяра­та: Чир­пан­ски ма­нас­тир “Св. Ата­на­сий” /п/ 03:55 Пъ­те­ки /п/ 04:40 Аре­на спорт /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.6 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.59 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.135 – 137 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.20 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.33 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.27 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.18 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.21 01:00 “Гранд” – се­риал, еп.21 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4, еп.14 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.51

bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.3, еп.12, 13 07:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.1, 2 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.2 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.11 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.3 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.2 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.8 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.17, 18 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.3 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.12 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.9 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.4 19:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 19:55 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 1/8-фи­нал (ре­ванш): Ко­пен­ха­ген – Ис­тан­бул Ба­шак­ше­кир 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Джо­на Хекс” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джи­ми Хе­йуърд, в ро­ли­те Джош Бро­лин, Ме­гън Фокс, Джон Мал­ко­вич, Май­къл Фас­бен­дър, Уил Ар­нет, Уес Бен­тли и др. 23:45 “Джак Ри­чър: Не се връ­щай” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те Том Круз, Да­ни­ка Ярош, Пат­рик Хю­син­гър, Би­ли Сло­тър, Саб­ри­на Дже­на­ри­но, Ко­би Смъл­дърс и др. 02:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.3 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.4 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.9 04:30 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.12

bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.3, еп.12, 13 07:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.1, 2 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.2 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.11 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.3 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.2 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.8 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.17, 18 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.3 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.12 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.9 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.4 19:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 19:55 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 1/8-фи­нал (ре­ванш): Ко­пен­ха­ген – Ис­тан­бул Ба­шак­ше­кир 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Джо­на Хекс” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джи­ми Хе­йуърд, в ро­ли­те Джош Бро­лин, Ме­гън Фокс, Джон Мал­ко­вич, Май­къл Фас­бен­дър, Уил Ар­нет, Уес Бен­тли и др. 23:45 “Джак Ри­чър: Не се връ­щай” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те Том Круз, Да­ни­ка Ярош, Пат­рик Хю­син­гър, Би­ли Сло­тър, Саб­ри­на Дже­на­ри­но, Ко­би Смъл­дърс и др. 02:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.3 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.4 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.9 04:30 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6, еп.17, 18 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Ар­тър” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Стив Гор­дън, в ро­ли­те Дъд­ли Мур, Лай­за Ми­не­ли, Джон Гил­гуд, Дже­рал­дин Фиц­дже­ралд, Джил Ай­кен­бе­ри и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ –  се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.9 еп.1, 2 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.50 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.3 20:30 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.10, еп.13, 14 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с.3 еп.3 22:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, с.3, еп.15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11, еп.19, 20 00:00 “Ар­тър” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1981) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ро­за­мун­де Пил­хер: Лю­бов науж­ким” – с уч. на Ан­на Хаус­бург, Хел­мут Цирл, Ка­рин Та­лер и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 18 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 4 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 11:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2012-13) /п/ 13:00 Бас­кет­бол: Бур­гос – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Ар­се­нал – Хъл Си­ти, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2013-14) /п/ 17:00 Фут­бол: Ар­се­нал – Ас­тън Ви­ла, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2014-15) /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Уест Бро­мич Ал­биън (2002-03) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 32-ри епи­зод 23:00 Фут­бол: Веен Вий­сба­ден – Кьолн, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Биз­нес но­ви­ни” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *