ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 АВГУСТ

БНТ

05:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 07:00 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:10 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм/п/ 08:55 Про­ро­кът ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Ро­джър Алърс 10:15 Грив­на­та от Бор­до дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 2007г./, ре­жи­сьор Кей­си Ке­ли, в ро­ли­те: Али Клеър Кар­сън, Кел­си Ед­уардс, Шейн Ке­ли и др. 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 “Се­вил­ският бръс­нар” от Джоа­ки­но Ро­си­ни спек­та­къл на Крал­ска­та опе­ра на Ва­ло­ния /Бел­гия/ 15:05 Под­ви­гът и дру­ги­те оби­кно­ве­ни не­ща до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Ва­ле­ри Яков 16:05 В неиз­вес­тност тв филм /2 епи­зод/ 17:00 Спор­тна трес­ка об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:00 Бъл­га­рия от край до край 5 /п/ 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 На­шес­твие на из­вън­зем­ни: Го­то­ви ли сме? до­ку­мен­та­лен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Кра­ли­ца­та на Ис­па­ния иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Фер­нан­до Труе­ба, в ро­ли­те: Пе­не­ло­пе Крус, Ха­виер Ка­ма­ра, Ан­то­нио Ре­си­нес и др. 22:55 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Ви­но­то на лято­то иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Ма­рия Ма­тео­ли, в ро­ли­те: Ел­за Па­та­ки, Соня Бра­га, Итън Пек и др. 00:40 Ка­рие­рис­тът иг­ра­лен филм /п/ 02:20 В неиз­вес­тност тв филм /2 епи­зод/ 03:10 Ви­но­то на лято­то иг­ра­лен филм /п/ 04:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /9 епи­зод/п/

bTV

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 05:30 “Ала­ми­нут” /п./ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 13,14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” /п./- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Син­га­пур/Бин­тан” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ханс-Юр­ген Той­гел, ак­тьо­ри – Сиг­фил Раух, Хай­де Ке­лер, Ник Уай­лдър и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Тур­бо” – ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дей­вид Со­рън, сце­на­рис­ти – Ро­бърт Д. Сий­гъл, Да­рън Лем­ке, Дей­вид Со­рън 17:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ин­диа­на Джоунс: По­хи­ти­те­ли­те на из­чез­на­лия ки­вот” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 1981), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Ка­рън Алън, Пол Фрий­мън, Ро­нълд Лей­си, Джон Рис-Дей­вис, Ал­фред Мо­ли­на, Ден­холм Ел­иът, Волф Ка­лер и др. 22:30 “Фан­тас­тич­на­та чет­вор­ка” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Тим Сто­ри, ак­тьо­ри – Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Джу­лиън Мак­ма­хън, Ло­ри Хол­дън, Ке­ри Уо­шин­гтън, Ха­миш Лин­клей­тър и др. 00:30 “Сти­ле­то” – дра­ма, eкшън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2008),ре­жи­сьор – Ник Ва­ле­лон­га, ак­тьо­ри – Том Бе­рин­джър, Май­къл Бейн,Ста­на Ка­тич, Пол Слоън, Уилям Фор­сайт и др. 02:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Син­га­пур/Бин­тан” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ханс-Юр­ген Той­гел, ак­тьо­ри – Сиг­фил Раух, Хай­де Ке­лер, Ник Уай­лдър и др. 03:20 “Тур­бо” – ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дей­вид Со­рън, сце­на­рис­ти – Ро­бърт Д. Сий­гъл, Да­рън Лем­ке, Дей­вид Со­рън

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 07:30 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.14-16 10:30 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 12:30 “Уми­рай труд­но” – ек­шън (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Джон Мак­тир­нън, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Ре­джи­нал Вел­джон­сън, Пол Глий­сън, Де­во­ро Уайт, Уилям Ате­ртън, Алън Рик­ман, Але­ксан­дър Го­ду­нов и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп. 8,9 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Нас­ледс­тво­то на Борн” – – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър ( САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – То­ни Гил­рой, ак­тьо­ри – Дже­ръ­ми Ре­нър, Скот Глен, Ед­уард Нор­тън, До­на Мър­фи, Рей­чъл Уайз и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Нощ­ни ястре­би” -ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор – Брус Мал­мът, Га­ри Нел­сън, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Би­ли Дий Уилямс, Пер­сис Кам­ба­та, Най­джъл Де­вън­порт, Лин­дзи Уог­нър и др. 23:45 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.15,16 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Ана­бел” – ужас (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джон Р. Лео­не­ти, ак­тьо­ри – Уорд Хор­тон, Бра­йън Хауи, Ерик Ла­дин, Ана­бел Уо­лис, Ал­фре Удърт, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Габ­риел Бей­тман, Шай­ло Нел­сън, Те­ре­за Лин О’Тул и др.

bTV Comedy

05:00 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 “Май­ка под наем” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Май­къл Мак­къ­лърс, ак­тьо­ри – Де­нис О’Хеър, Ей­ми По­лър, Дакс Ше­пард, Си­гор­ни Уи­вър, Ти­на Фей, Грег Ки­ниър, Стив Мар­тин и др. 12:00 “Моя­та гол­яма гръц­ка свал­ка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ис­па­ния, 2009), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Ния Вар­да­лос, Ри­чард Драй­фус, Але­ксис Геор­гу­лис, Али­стър Мак­гоуан, Ма­рия Ада­нес, Хар­ланд Уилямс, Рей­чъл Драч и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Су­пер­Боб­ро­ви” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор – Дмит­рий Дячен­ко, ак­тьо­ри – Па­вел Де­ревя­нко, Ок­са­на Аки­ни­ши­на, Ро­ман Мад­янов, Ири­на Пе­го­ва, Вла­ди­мир То­ло­кон­ни­ков и др. 22:30 “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Куп обе­ща­ния и мал­ко лъ­жи” – с уч. на Де­нис Цих, Ми­хае­ла Мей, Фран­цис­ко Ме­ди­на, Ми­шел Оли­ве­ри и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “В оча­ква­не на Ку­пи­дон” – с уч. на Адам Мей­филд, Ар­иел Ке­бъл, Хай­ли Дъф, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ма­рион Рос и др. 14:15 “Чу­де­са­та на доб­ра­та ве­щи­ца” – с уч. на Кат­рин Бел, Крис По­тър, Ха­на Ен­ди­кот-Дъг­лас, Ма­тю Найт, Пи­тър Мак­нийл, Ка­те­рин Ди­шър и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 5 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Опа­ша­ти сва­тов­ни­ци” – с уч. на Ке­вин Джеймс, Ро­са­рио Доу­сън, Лес­ли Биб, До­ни Уол­бърг, Джо Роу­гън и др. 22:00 “Спай­дър­мен 2” – с уч. на То­би Ма­гуа­йър, Кир­стен Дънст, Джеймс Фран­ко, Ал­фред Мо­ли­на, Роз­ма­ри Ха­рис и др. 00:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:10 “Куп обе­ща­ния и мал­ко лъ­жи” – с уч. на Де­нис Цих, Ми­хае­ла Мей, Фран­цис­ко Ме­ди­на, Ми­шел Оли­ве­ри и др. /п/ 03:20 “Чу­де­са­та ден на доб­ра­та ве­щи­ца” – с уч. на Кат­рин Бел, Крис По­тър, Ха­на Ен­ди­кот-Дъг­лас, Ма­тю Найт, Пи­тър Мак­нийл, Ка­те­рин Ди­шър и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2018, Оук­ланд, тре­ти ден, ди­рек­тно 12:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:35 Фут­бол: Ип­суич Таун – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:30 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:30 Фут­бол: Ре­динг – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:25 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:30 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 1-ви епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уи­гън Ат­ле­тик – Блек­бърн Роу­върс (2007-08), пов­то­ре­ние 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 31-и епи­зод 23:00 Дартс: Мас­търс 2018, Оук­ланд, тре­ти ден, пов­то­ре­ние 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Епи­зод”, (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Епи­зод”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” -/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 17:00 “Кон­церт на Мар­га­ри­та Хра­но­ва” 18:10 “Мод­на фиес­та Ал­бе­на 2018” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Бе­не­фис на Юл­иан Пет­ров” /п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва”-/п/ 01:30 НО­ВИ­НИ/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *