ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 АПРИЛ

 БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 3 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Бла­гу­ни­те, 13-се­риен дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, 2 се­зон, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Илиян Ил­иев 15:25 Да­вай, Ас­тро­бой!, 52-се­риен ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2019 г./, ре­жи­сьор Вир­жил Труи­йо 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Са­мос­тоя­тел­ни вла­де­те­ли през Вто­ро­то бъл­гар­ско царс­тво 22:00 Пъ­ти­ща на ми­ло­сър­дие­то, тв филм /2 се­зон, 5 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:50 Джинс /п/ 04:20 Пъ­ти­ща на ми­ло­сър­дие­то тв филм /2 се­зон, 5 епи­зод/п/ (12) 

bTV

06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 3, еп. 8 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп. 58 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 4, еп. 1 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп. 65 21:00 Пре­мие­ра: “Бе­ле­зи” – се­риал, еп. 7 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 6 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 107 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 6 

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 12, еп. 3, 4 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Ко­ре­ни” /п/ – се­риал 10:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Ко­ре­ни” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3, еп. 21, 22 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 8, еп. 3 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 5-7, еп. 35 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 7, еп. 2 22:00 Пре­мие­ра: “Ко­ре­ни” – се­риал, еп.15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 17, 18 00:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” /п/ – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал  

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.11 – 14 08:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 2 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 2 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 18 11:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 2 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 4, еп. 18 13:00 “Наб­лю­да­вам те” – три­лър (тв филм, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Сам Ър­вин, в ро­ли­те Ан­дреа Бо­гарт, Рей­гън Пас­тер­нак, Сие­ра Мак­кор­мик, Ро­ки Ма­йърс и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 3 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 3 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 4, еп. 19 18:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 4, еп. 1 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лон­дон­град” – се­риал, еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Кралс­тво­то” – ек­шън, три­лър, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Пи­тър Бърг, в ро­ли­те Джей­ми Фокс, Крис Ку­пър, Дже­ни­фър Гар­нър, Джей­сън Бей­тман, Дже­ре­ми Пи­вън, Кайл Чан­длър, Да­ни Хюс­тън и др. 00:00 “Лон­дон­град” – се­риал, еп. 18 01:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 3 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 4, еп. 1 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 4, еп. 19 04:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 3   

Nova TV

05:10 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” (пре­мие­ра) – се­риал /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да All Stars” (нов се­зон) – му­зи­кал­но шоу 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” (пре­мие­ра) – се­риал 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 1 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 1 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

 09:00 Фут­бол: АЕК – Оли­мпиа­кос Су­пер ли­га на Гър­ция  /п/ 11:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бас­ко­ния Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га /п/ 13:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Брен­тфорд Чем­пиън­шип  /п/ 15:00 Но­ви­ни 15:05 Бас­кет­бол: Бур­гос – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:00 Фут­бол: Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед – Сън­дър­ланд Ли­га 1 – ди­рек­тно 19:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) /п/ 19:30 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Кар­диф Си­ти Чем­пиън­шип – ди­рек­тно 21:30 Фут­бол: Ро­дъ­ръм Юнай­тед – Уи­къмб Уон­дъ­рърс Чем­пиън­шип за­пис 23:30 Фут­бол: Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед – Сън­дър­ланд Ли­га 1 /п/ 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 Пулс /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 В доб­ра фор­ма /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ка­рай нап­ра­во /п/ 10:40 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:30 Шоу­биз­нес /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Шоу­биз­нес 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *