ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4040 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец – 39-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Ав­стра­лия, 1998 г./ 15:15 Бак­стър – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4041 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Лам­пе­ду­за на хо­ри­зон­та – тв филм /2 епи­зод/(12) 22:00 Со­фия – тв филм /2 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на “Дей­вид Дауър трио” /Ве­ли­коб­ри­та­ния/ – Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал “Бан­ско 2018” /п/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:30 Со­фия – тв филм /2 епи­зод/п/ 03:30 Лам­пе­ду­за на хо­ри­зон­та – тв филм /2 епи­зод/п/(12) 04:20 Из­вън иг­ра­та /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Гим­на­зия за чу­до­ви­ща: Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния от­ряд” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 14 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 72 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 64 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 158 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 62 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност”- се­риал, с. 5, еп. 4 01:00 “Къ­ща от кар­ти” – се­риал, с. 5, еп. 3 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9 04:50 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 12, еп. 1

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 10:00 “Со­фия Грейс и Роу­зи: Крал­ско прик­лю­че­ние” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Ле­вант, ак­тьо­ри – Со­фия Грейс Браун­лий, Роу­зи Мак­Кли­лънд, Жа­ки Ачи­леас и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 7 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 00:00 “Со­фия Грейс и Роу­зи: Крал­ско прик­лю­че­ние” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Ле­вант, ак­тьо­ри – Со­фия Грейс Браун­лий, Роу­зи Мак­Кли­лънд, Жа­ки Ачи­леас и др. 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

bTV Action

05:30 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 11 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 3 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 11 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 1 11:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 4 12:00 “Мая­ми Вайс” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, Па­раг­вай, Уру­гвай, 2006), ре­жи­сьор – Май­къл Ман, ак­тьо­ри – Ко­лин Фа­рел, Джей­ми Фокс, Ли Гонг, Киъ­ран Хайндс и др. 14:45 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6 еп. 4 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 12 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 2 18:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 5 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 2 20:00 Пре­мие­ра: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Бар­се­ло­на – Кул­ту­рал Лео­не­са (фут­бол от Ку­па­та на краля) 00:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 13 01:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 2 02:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2 еп. 4 03:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 2 04:30 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 5

Nova TV

05:20 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”- те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм 01:30 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Билярд: Мос­ко­ни къп, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ам­иен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мор­камб/Ха­ли­факс Таун – Уим­бъл­дън, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 15-и епи­зод, пов­то­ре­ние 18:30 Об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 от втор­ник (2018-19), 1-ви епи­зод 19:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Чел­си, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 00:15 Билярд: Мос­ко­ни къп, вто­ри ден 04:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:30 “Бъл­га­рия – Ита­лия” – фут­бо­лен тур­нир “Проф. д-р Лъ­че­зар Цо­цор­ков” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *