ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 МАРТ

 БНТ

05:30 Дой­че ве­ле: Шифт 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мат­рин Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как стиг­нах­ме до тук до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Строй­ков­ци ани­ма­цио­нен филм 14:50 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как стиг­нах­ме до тук до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 16:55 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Денят на ба­ща­та тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод/(14) 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 тв филм /4 епи­зод/(14) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни /п/ 02:15 Ис­то­рия.bg Дру­ги­те Бъл­га­рии/п/ 03:15 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:05 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Брат за бра­та 2 тв филм /4 епи­зод/п/(14)

bTV

05:40 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.5 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.41 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп.58 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.42 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.83 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.25 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.7 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.45, 46 01:50 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 03:50 “Тър­си се” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал, с.12 еп.60

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок Nickelodeon: “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п./ – ани­ма­ция, еп.21, 22 07:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.23, 24 08:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.8 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.10 10:00 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, еп.17 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал, с.5 еп.3 12:00 “Кос­ти” /п./ – се­риал, с.11, еп.5 13:00 “Сто­ма­на” /п./ – фан­тас­ти­ка, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ке­нет Джон­сън, в ро­ли­те: Ша­кил О`Нийл, Ана­бет Гиш, Джъд Нел­сън, Ри­чард Раунд­трий и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.9 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.11 17:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.6 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5 еп.4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, еп.18 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Коб­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1986), ре­жи­сьор Джордж Кос­ма­тос, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Бри­ги­те Нил­сен, Ре­ни Сан­то­ни, Ан­рю Ро­бин­сън, Вал Ей­въ­ри и др. 23:45 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, с.6 еп.7 00:45 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, еп.18 01:45 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.9 02:45 “Кос­ти” /п./ – се­риал, с.11, еп.6 03:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал, с.5 еп.4 04:45 “4х4” /п./ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4 еп.1

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.17, 18 07:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.4 09:00 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал, с.3 еп.17, 18 10:00 “Го­ле­ми топ­ки” – ко­ме­дия, спор­тен (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Роу­сън Мар­шал Тър­бър, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Рип Торн, Винс Вон, Крис­тин Тей­лър и др. 12:00 “Из­гу­бен­яци” /п./ – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2018) 18:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.2 еп.6, 7 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 еп.3, 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.1 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с.6 еп.13, 14 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4 еп.5, 6 00:00 “Го­ле­ми топ­ки” /п./ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 17 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 7 се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 00:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 17 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лил – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бор­до – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Лион – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Веч­ни­те пес­ни” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Гра­дът с Ка­нал 3” – /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *