ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 НОЕМВРИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 На то­зи ден 08:50 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съ­ве­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4018 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “В­кус­на­та Бъл­га­рия” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Че­рна дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4019 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – 190 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Дра­ган Цан­ков 22:00 Под ед­но не­бе – тв филм /3 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та – тв филм /18 епи­зод/(14) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Под ед­но не­бе – тв филм /3 епи­зод/ /п/ 03:05 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Брат за бра­та – тв филм /18 епи­зод/ /п/(14)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с. 1, еп.  48 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 50 16:00 Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 42 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “С­къ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 136 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 40 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 4 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с. 8, еп. 24, с. 9, еп. 1 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с. 7, еп. 16 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:20 “О­пас­ни ули­ци”- се­риал, с. 11, еп. 91

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:30 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 1 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 2 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 4 11:00 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 15 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 8 13:00 “Сват­бе­на мис­те­рия” – кри­ми­на­лен, мис­те­рия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Рон Оли­вър, ак­тьо­ри – Ери­ка Дю­ранс, Ан­дрю У. Уо­кър, Бран­дън Бий­мър, Рик Ра­ва­не­ло и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 2 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 3 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 9 18:00 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 16 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 5 20:00 Пре­мие­ра: “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Але­сан­дро Ка­по­не, ак­тьо­ри – Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 18 00:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 5 01:45 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 2 02:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с. 3, еп. 1 03:45 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 16 04:45 “4х4″ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – риа­ли­ти 10:00 “Ма­деа и прог­ра­ма­та за за­щи­та на сви­де­те­ли” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Тай­лът Пе­ри, ат­ьо­ри – Тай­лър Пе­ри, Юд­жийн Ле­ви, Де­нис Ри­чардс, До­рис Ро­бъртс, Джон Амос, Том Ар­нолд, Да­ниел Кем­бъ­л и др. 12:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2 18:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 19:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 6 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5 00:00 “Ма­деа и прог­ра­ма­та за за­щи­та на сви­де­те­ли” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Тай­лът Пе­ри, ат­ьо­ри – Тай­лър Пе­ри, Юд­жийн Ле­ви, Де­нис Ри­чардс, До­рис Ро­бъртс, Джон Амос, Том Ар­нолд, Да­ниел Кем­бъ­л и др. 02:00 “Ба­рът” – се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:15 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Го­мор” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, фи­на­ли, тре­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Еве­ртън (2009-10), пов­то­ре­ние 14:45 Сну­кър: “Ша­мпио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, пър­ви ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Фу­лъм (2005-06), пов­то­ре­ние 20:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Сну­кър: “Ша­мпио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, пър­ви ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 07:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва /п/ 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 11:00 “Е­пи­зод” /п/ 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/ 13:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва /п/ 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 18:30 “Е­пи­зод” /п/ 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/ 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же /п/ 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на /п/ 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “О­фан­зи­ва” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *