ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ОКТОМВРИ

 БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /19 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Хи­гиен­ни­те на­ви­ци на бо­зай­ни­ци­те 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Княз Дон­ду­ков и Бъл­га­рия /200 го­ди­ни от рож­де­ние­то му/ 22:00 Бри­га­да тв филм /11 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс Ро­дът на Ми­ла Ис­кре­но­ва /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /19 епи­зод/п/

bTV

05:40 “Лов­ци на хра­на” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.2 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.100 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15, еп.61 – 63 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.61 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.74 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.18 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.34 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.43

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.17 – 20 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.1 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.10 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.8 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.1 13:00 “К-9” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Род Да­ниъл, в ро­ли­те: Джим Бе­лу­ши, Мел Ха­рис, Ке­вин Тай, Ед О`Нийл и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.2 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.11 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.2 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Опа­сна ми­ше­на” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ке­вин Ка­рауей, вро­ли­те: Май­къл Джей Уайт, Макс Ра­йън, Стив Ос­тин, Иън Шорт и др. [16+] 23:45 “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.3 00:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.9 01:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.11 02:45 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.2 03:45 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.11 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.6

bTV Comedy

05:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 06:00 “Гранд” – се­риал, еп.17, 18 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “In the Key of Love” – ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2019), ре­жи­сьор Клер Ни­дър­прум, в ро­ли­те: Ло­ра Ос­нес, Скот Май­къл Фос­тър, Ан­дреа Брукс, То­мас Кад­рот и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2, еп.21, 22 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.93 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.46 20:30 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.71, 72 22:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2, еп.20, 21 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.19, 20 00:00 “Ва­ше ви­со­чес­тво” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Дей­вид Грийн, в ро­ли­те: Да­ни Мак­брайд, На­та­ли Пор­тман, Джеймс Фран­ко, Раз­мъс Хар­дай­кър, То­би Джоунс, Джъс­тин Де­роу, Зоуи Де­ша­нел, Чарлз Данс, Дей­миън Луис и др. [14+] 02:00 “Гранд” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 7 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ло­ко­мо­тив Ку­бан ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Тот­нъм Хот­спър – Чел­си Ка­ра­бао къп – пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Фут­бол: Ре­динг – Уот­форд Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 20:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Хим­ки ВТБ ли­га – ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ян­тра 2013 – Ба­ро­ко Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни – пов­то­ре­ние 23:45 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 00:15 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *