ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

 БНТ

05:35 Сла­ва за все­ки – през цяла Аме­ри­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 06:00 Пъ­те­ки /п/ 06:45 Бъл­гар­ски хро­ни­ки до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Жъл­тур­ко ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Крис­чън Де Ви­та 09:25 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча тв филм 10:30 Все­ле­на­та на Ку­кай до­ку­мен­та­лен филм /Япо­ния, 2019г./ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /п/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Дух и ма­те­рия до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014г./, ре­жи­сьор Ми­хаил Вен­ков 15:25 Ку­че­то на кръс­тни­ка иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2010г./, ре­жи­сьор Ри­чард Бо­дин­гтън, в ро­ли­те: Крис Пар­нел, Ме­ри Уорд, Уилям Къ­ди, То­ни На­по и др. 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Моят плей­лист Ки­то­дар То­до­ров /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та Ди­ми­тър Ма­ри­нов /п/ 19:00 Тяхно е Царс­тво­то не­бес­но до­ку­мен­та­лен филм /Ун­га­рия, 2018г./, ре­жи­сьор Беат­рикс Шик­ло­ши 19:55 Бъл­га­рия от край до край: Раз­ка­зи на сър­це­то 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пре­мие­ра: Кот­ка в сте­на­та тв филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьо­ри: Ми­на Ми­ле­ва и Ве­се­ла Ка­за­ко­ва, в ро­ли­те: Ири­на Ата­на­со­ва, Ан­гел Ге­нов, Фи­лип Асе­нов, Гил­да Уо, Джон Джо Ина­киен и др. 21:50 Наг­ра­ди за по­лет в из­кус­тво­то “Стоян Кам­ба­рев” 23:25 По све­та и у нас 23:40 Сту­дио Х: Стра­жа­ри и апа­ши иг­ра­лен филм /САЩ, 2017г./, ре­жи­сьор Скот Уин­дхау­зър, в ро­ли­те: Май­къл Джей Уаит, Том Бе­рин­джър, Пат­рик Кил­пат­рик, Вик­то­рия Прат и др. (14) 01:10 Все­ле­на­та на Ку­кай до­ку­мен­та­лен филм /п/ 02:45 Ток­си­ни иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:10 Бяла­та гвар­дия тв филм /5 епи­зод/п/ (16)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.20 06:30 “По сле­ди­те на: Азо­рски­те ос­тро­ви” – до­ку­мен­та­лен филм, част III 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.15 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” /най-доб­ро­то/ – лай­фстайл пре­да­ва­не 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “За­що от­влякох ше­фа си” – ко­ме­дия (тв филм, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Пе­тер Гер­си­на, в ро­ли­те: Лук Файт, Оли­вер Флай­шер, Юлия Хар­тман, Пат­рик Хайн и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков, се­зон 7 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски, се­зон 8 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, старт на се­зон 6 22:00 “Бой­ни ко­ра­би” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Пи­тър Бърг, в ро­ли­те: Але­ксан­дер Скар­сгард, Брук­лин Де­кър, Лиъм Ний­сън, Риа­на, Та­да­но­бу Аса­но, Тей­лър Кич, Ра­ми Ма­лек и др. 00:30 “Кралят на скор­пио­ни­те 3: Из­куп­ле­ние­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Дейв Ба­тис­та, Бос­тин Крис­то­фър, Сте­фан Лам­бер, Се­ли­на Ло, Рон Пър­лман, Би­ли Зейн, Вик­тор Уеб­стър и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:20 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.9 – 12 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.10 – 12 10:45 “Неу­дър­жим” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, Крис Пайн, Ро­са­рио Доу­сън, Итън Суп­лий, Ке­вин Дън, Дей­вид Уор­шов­ски, Ели­за­бет Ма­тис и др. 12:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Га­ри Бю­си, Ми­чъл Ра­йън, Том Ат­кинс, Дар­лийн Лав и др. 15:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.23 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2 еп.9 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.6 18:45 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта: Но­ва зап­ла­ха” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Лиъм Хем­суърт, Шар­лот Ген­сбур, Ви­ви­ка Фокс, Си­ла Уорд, Уилям Фик­тнър, Май­ка Мон­ро, Джоуи Кинг, Бил Пул­ман, Джъд Хърш и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Да уб­ием Гюн­тер” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Та­рън Ки­лъм, в ро­ли­те: Та­рън Ки­лъм, Дейв Уорд, Бо­би Мой­ни­хан, Ха­на Си­моун и др. [14+] 23:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Га­ри Бю­си, Ми­чъл Ра­йън, Том Ат­кинс, Дар­лийн Лав и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.10 – 12 04:15 “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те: То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.5, 6 07:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.5, 6 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 09:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.12 еп.5, 6 10:00 “Прис­ти­га­не в Аме­ри­ка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Джон Лан­дис, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Ар­се­нио Хол, Джеймс Ърл Джоунс, Ше­ри Хед­ли, Мадж Син­клер, Ерик Ла Сал и др. 12:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия” – ко­ме­дия (САЩ, 1984), ре­жи­сьор Хю Уил­сън, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Дж.У. Бей­ли, Ким Кат­рал, Бу­ба Смит, До­но­ван Скот, Джордж Гейнс, Ан­дрю Ру­бин и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 16:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 18:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 19:30 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал, с.2 еп.5, 6 20:30 “От­но­во на 17” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Бър Стиърс, в ро­ли­те: Зак Еф­рон, Ма­тю Пе­ри, Лес­ли Ман, То­мас Ле­нън, Тай­лър Стил­ман, Стър­линг Найт, Ми­шел Трак­тен­бърг и др. 22:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 23:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 00:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 04:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Да по­лу­дееш из­вън зат­во­ра” – с уч. на Тим Алън, Си­гор­ни Уи­вър, Рей Лио­та, Джийн Три­пъл­хорн, Джей Кей Си­мънс, Джу­ли Боуен и др. 15:00 “Ко­га­то си в Рим” – с уч. на Крис­тен Бел, Джош Дюа­мел, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън, Да­ни Де Ви­то, Уил Ар­нет, Джон Хе­дър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Спа­си­те­ли на пла­жа” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Зак Еф­рон, Прия­нка Чоп­ра, Але­ксан­дра Да­да­рио, Ке­ли Рор­бах, Джон Бас и др. 22:00 “Чуж­де­не­цът” – с уч. на Дже­ки Чан, Пиърс Брос­нан, Чар­ли Мър­фи, Кей­ти Лун, Ру­фъс Джоунс и др. 00:00 “Па­ла­ви мам­че­та” – с уч. на Ми­ла Ку­нис, Крис­тен Бел, Кат­рин Хан, Ани Му­мо­ло, Джей­да Пин­кет-Смит, Крис­ти­на Апъ­лгей­т и др. 01:30 “Ко­га­то си в Рим” – с уч. на Крис­тен Бел, Джош Дюа­мел, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън, Да­ни Де Ви­то, Уил Ар­нет, Джон Хе­дър и др./п/ 03:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 03:45 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, се­зон 4 04:20 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Фу­лъм – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Ас­та­на – Хим­ки, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Сън­дър­ланд (2010-11) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Фу­лъм – Ар­се­нал (2010-11) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 36-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 07:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Дру­го­то ли­це” 09:30 Топ Шоп 09:45 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 10:30 “Ав­ио­ка­тас­тро­фи­те в Бъл­га­рия” 3 -док. филм на Ка­нал 3 11:15 Топ шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 Биз­нес но­ви­ни 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ 01:00   Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *