Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Мус­ке­та­ри­те 3 тв филм /5 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии доу­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Мус­ке­та­ри­те 3 тв филм /6 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио Фут­бол Ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 21:45 УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те: Пор­ту­га­лия – Швей­ца­рия, по­лу­фи­нал пряко пре­да­ва­не Пор­ту­га­лия 23:50 Съ­деб­ни хро­ни­ки: Двой­ният грях тв филм /Бъл­га­рия, 1990г./, ре­жи­сьор Пла­мен Мас­ла­ров, в ро­ли­те: Иц­хак Фин­ци, Бе­ти­на Чам­пое­ва 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:20 Някой друг иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:40 Днес и ут­ре

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.8 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп.21 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.47 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с.2 еп.11 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.20 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп.15 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп.3 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.16 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп.173, 174 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2 еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п./ – се­риал, еп.21, 22 07:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.23, 24 08:00 “Монк” – се­риал, с.6 еп.10 09:00 “П­ла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.19 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.2 11:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.3 12:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.6 13:00 “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те: До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.6 еп.11 16:00 “П­ла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.20 17:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.7 18:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер­” – се­риал, с.3 еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “О­гън под зем­ята” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Фе­ликс Ал­ка­ла, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Марг Хел­ген­бър­гър, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Ланг и др. 00:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с.3 еп.7 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.3 02:00 “Монк” – се­риал, с.6 еп.11 03:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.7 04:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.4

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4 еп.20, 21 07:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.4 – 6 09:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2017) 10:00 “Н­ие сме ба­ща ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ай­вън Рай­тман, в ро­ли­те: Ро­бин Уилямс, Нас­тася Кин­ски, Джу­лия Луис-Драй­фус, Чар­ли Хоф­хай­мър, Би­ли Крис­тъл, Брус Грий­нууд, Джей­сън Рай­тман, Ка­ро­лин Рай­тман, Мел Гиб­сън и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.2, 3 19:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.19 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.9, 10 23:00 “Кухня” – се­риал, с.3 еп.1, 2 00:00 “От­ве­ди ме вкъ­щи до­ве­че­ра” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьор Май­къл Даус, в ро­ли­те: То­фър Грейс, Ана Фа­рис, Дан Фог­лър, Те­ри­са Пал­мър, Крис Прат, Ми­шел Трак­тен­бърг, Боб Оде­нкър­к, Джей Джаб­лон­ски и др. 02:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 04:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21/п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дом за все­ки” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 22:00 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Пфор­цхайм – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Реймс – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Тот­нъм Хот­спър (2008-09) /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 34-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19) /п/ 22:15 Фут­бол: Вик­то­рия Кьолн – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *