Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ЮНИ

БНТ

05:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 На­ча­ло­то: Пъ­те­шес­твие­то на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:30 Двор­ци­те на на­ро­да: Мос­ков­ски дър­жа­вен уни­вер­си­тет – Мос­ква до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Све­тът на жес­то­ве­те спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Му­зи­ка, му­зи­ка… му­зи­кал­но-об­ра­зо­ва­тел­но пре­да­ва­не/п/ 17:30 В бли­зък план /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 Алекс Сър­ча­джие­ва и Иван Ях­на­джиев 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Ки­син­джър и Ник­сън иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1995г./, ре­жи­сьор Да­ниъл Пет­ри, в ро­ли­те: Рон Сил­вър, Бо Бри­джес, Рон Уайт, Джордж Та­кеи и др. 01:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:20 Пи­тай БНТ /п/ 04:20 Още от деня /п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.15 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.16 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.10 – 12 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.61 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.100 21:00 Пре­мие­ра: “Бо­жес­тве­но” – се­риал,, еп.16 22:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал,, еп.23 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2, еп.16, 17 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10, еп.4 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал,, еп.8

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал,, еп.14 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.20 – 23 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал,, еп.14 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.7 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.6 11:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.7 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал,, еп.9 13:00 “Тъм­на въл­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ЮАР, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор Джон Сто­куел, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Оли­вие Мар­ти­нез, Ралф Браун, Сиз­ве Мсу­ту, Марк Ел­дър­кин и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал,, еп.15 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.8 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал,, еп.10 18:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.7 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия, 2002), ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Гей­бриъл Ман, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже, Крис Ку­пър, Бра­йън Кокс, Клайв Оуен, Джу­лия Стайлс и др. 00:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.5 01:15 “Монк” – се­риал, с.8, еп.8 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.7 03:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал,, еп.10 04:15 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.8

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2, еп.13, 14 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Бол­ни от лю­бов” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Гри­фин Дън, в ро­ли­те: Мег Ра­йън, Ма­тю Бро­дъ­рик, Че­ки Ка­рио, Мо­рийн Стей­пъл­тън, Ке­ли Прес­тън и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 16:30 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.12, 13 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал,, еп.7 20:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 20:30 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.7 21:00 “Вни­ма­вай как­во го­во­риш” – се­риал,, еп.1, 2 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.12, 13 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7, еп.16, 17 00:00 “Бол­ни от лю­бов” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 4 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе”- пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра)- се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, се­зон 12 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Тот­нъм Хот­спър – Но­рич Си­ти, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Бо­хум – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Бро­мич Ал­биън – Уест Хям Юнай­тед (2010-11) /п/ 23:00 Хо­кей на лед: Ба­рис – Ав­то­мо­би­лист, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *