HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ЮНИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ми­хаил Заи­мов 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3948 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /2 епи­зод/ 13:30 Пик­сел Пин­ки 2 – ани­ма­цио­нен филм /2 епи­зод/ 13:55 Шоу­то на Ка­на­ла /п/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Фал­ши­ва прин­це­са – тв филм /27 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – 20-се­риен тв филм          /САЩ, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Гре­гъ­ри Джей Бо­нан, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Джей Ар Мар­ти­нес, Ли­дия Хъл и др. 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Мал­ки­те чер­вей­че­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg. 160 го­ди­ни княз Але­ксан­дър Ба­тен­берг 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /15 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /27 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /1 епи­зод/п/ 02:30 Фал­ши­ва прин­це­са – тв филм             /27 епи­зод/п/ 03:25 Глу­харя -тв филм /27 епи­зод/п/(12) 04:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3948 епи­зод/п/ 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Не­заб­ра­ви­ма” – се­риал, с. 2, еп. 56 15:00 Пре­мие­ра: “И­та­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.40 16:00 Пре­мие­ра: “К­ли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп.54 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 737 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Т­воят мой жи­вот” – се­риал, с.3, еп. 54 21:00 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.1 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Ло­нгма­йър­”- се­риал, с. 3, еп.2 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп.3 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:30 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 1, еп.5 09:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.9 10:00 “Час пик” – се­риал, еп.4 11:00 “Ко­сти” – се­риал, еп. 8, еп.6 12:00 “Къ­рвав диа­мант” – дра­ма, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, ак­тьо­ри  Май­къл Шийн, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Лео­нар­до Ди Кап­рио, Джи­мон Хон­су и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция­” – се­риал, еп.15 16:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.10 17:00 “Ре­не­гат­” – се­риал, с.5, еп. 4 18:00 “Ко­сти” – се­риал, еп. 8, еп.7 19:00 “Час пик” – се­риал, еп.5 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ла­ван­ту­ла 2” – ужас (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ник Сай­мън, ак­тьо­ри Стийв Гу­тен­берг, Май­къл Уин­слоу, Ми­шел Уий­вър и др. 23:45 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.6 00:45 “Час пик” – се­риал, еп.5 01:45 “По­сле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, еп.13 02:45 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 10 04:15 “Ко­сти” – се­риал, еп. 8, еп.7b

bTV Comedy

05:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 06:00 “Не вярвай на куч­ка­та от апа­рта­мен­т 23” – се­риал, с.2 07:00 “С­мър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 08:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.11 10:00 “Ма­деа и прог­ра­ма­та за за­щи­та на сви­де­те­ли” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тай­лът Пе­ри, ат­ьо­ри Тай­лър Пе­ри, Юд­жийн Ле­ви, Де­нис Ри­чардс, До­рис Ро­бъртс, Джон Амос, Том Ар­нолд, Да­ниел Кем­бъл и др. 12:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Ба­рът­” – се­риал 14:30 “Фи­тнес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди”                  /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “Ба­рът­” – се­риал, с.3 19:00 “С­мър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Фи­тнес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 22:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.8 00:00 “Ма­деа и прог­ра­ма­та за за­щи­та на сви­де­те­ли” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тай­лът Пе­ри, ат­ьо­ри Тай­лър Пе­ри, Юд­жийн Ле­ви, Де­нис Ри­чардс, До­рис Ро­бъртс, Джон Амос, Том Ар­нолд, Да­ниел Кем­бъл и др. 02:00 “Не вярвай на куч­ка­та от апа­рта­мен­т 23” /п./ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “Ба­рът­” /п./ – ко­ме­диен се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”- те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 00:30 “Д-р Хаус” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:15 “П­рос­ти ми” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бас­ко­ния, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Фу­лъм – Ню­ка­съл Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бър­тън Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Дартс: Све­тов­на ку­па 2017, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 23:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Блек­бърн Роу­върс – Лийдс Юнай­тед (1997-98), пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:30 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 07:30 Из­бра­но: “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 09:00 Из­бра­но от “Че­стно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, (п) 11:00 Обе­дник – ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 20:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 00:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, /п/ 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия, (п) 03:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “О­фан­зи­ва”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Без мон­таж” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30-05:30 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *