ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 АВГУСТ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /10 епи­зод/п/ 07:05 По сле­ди­те на Ка­пи­тан Грант тв филм /2 се­рия/ 08:10 От­рядът тв филм /10 епи­зод/п/(12) 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча тв филм /4 се­рия/ 10:15 Се­меен биз­нес тв филм /4 епи­зод/ 10:40 Злат­ният век 11-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1984г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Лю­бен Мор­чев, в ро­ли­те: Ма­риус Дон­кин, Румян Ла­зов, Ва­сил Ми­хай­лов и др. 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Се­мей­ство Да­ръл 2 тв филм /5 епи­зод/ 13:30 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: Мет­ро­то на па­ри­жа­ни до­ку­мен­та­лен филм 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:35 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /67 епи­зод/ 17:20 Япо­ния днес 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 От­рядът тв филм /11 епи­зод/(12) 19:35 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /11 и 12 епи­зод/ 22:55 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Въп­рос на чест 5 тв филм /13 епи­зод/(16) 00:05 Кап­ри тв филм /67 епи­зод/п/ 01:00 Здра­ве­то от­бли­зо здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва/най-доб­ро­то/ 02:10 Се­меен биз­нес тв филм /4 епи­зод/п/ 02:35 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:00 Въп­рос на чест 5 тв филм /13 епи­зод/п/(16) 03:50 Се­мей­ство Да­ръл 2 тв филм /5 епи­зод/п/ 04:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /11 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.6 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 31 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 60 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 59 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 11 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.6 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.1, еп.25 22:30 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.9 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1, еп.22 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 26 bTV Action bTV Action 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 7 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 3 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.9 11:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп. 14 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп. 8 13:00 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 15:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 8 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 4 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал , с.3, еп. 9 18:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.15 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, яп. 10 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Стор­ма­ге­дон” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ник Ла­йън, ак­тьо­ри – Джон Хе­ни­ган, Ив Мау­ро, Джоу­зеф Гат, Ро­бърт Бланш, Ри­ко Рос и др. 23:45 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 13 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.10 01:45 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.8 02:45 “Пос­лед­ният ко­раб”- се­риал, с.3, еп. 9 03:45 “Монк” – се­риал, с.2, еп.15 04:45 “4х4″ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.2 07:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 10:00 “Кот­ки и ку­че­та: От­мъ­ще­ние­то на Ки­ти” – ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Брад Пей­тън, ак­тьо­ри – Крис О’До­нъл, Джак Мак­бра­йър, Пол Род­ри­гез, Мал­кълм Гу­дуин, Мал­кълм Стюарт и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 15:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал, с.8 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 21:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 22:00 ” На по-доб­ро място ” – се­риал, с.2 23:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 00:00 “Кот­ки и ку­че­та: От­мъ­ще­ние­то на Ки­ти” – ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Брад Пей­тън, ак­тьо­ри – Крис О’До­нъл, Джак Мак­бра­йър, Пол Род­ри­гез, Мал­кълм Гу­дуин, Мал­кълм Стюарт и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал

Nova TV

05:10 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 06:00 “Тран­спор­тер” – се­риен филм /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Се­зо­ни на лю­бов­та ” – се­риен филм 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 8 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм 00:30 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Дартс: Мас­търс 2018, Оук­ланд, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 1-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Хъл Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Ман­чес­тър Си­ти (2000-01), пов­то­ре­ние 00:10 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:25 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:25 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=11103&date=2018-08-06

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *