ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 АПРИЛ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:35 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки” – 6-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца     /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010 г./ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 14:40 Раз­след­ва­не­то на Мун – 13-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2009 г./ 15:10 72-те най-слад­ки жи­вот­ни – 12-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Ав­стра­лия, 2016 г./ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 19:05 Ма­гия­та на ро­за­та 19:15 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – Строи­те­ли на мла­да­та сто­ли­ца /п/ 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Цар и во­доп­ро­вод­чик – тв пос­та­нов­ка /1974 г./, ре­жи­сьор Ни­ко­лай Пет­ков, с уча­стие­то на Ва­сил По­пов, Тат­яна Ло­ло­ва, Кон­стан­тин Ко­цев и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Кръ­гът Блеч­ли 2 – тв филм (12) 00:25 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:25 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:25 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм/п/ 03:20 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:45 Днес и ут­ре 04:10 Кръ­гът Блеч­ли 2 – тв филм/п/ (12) 04:55 Още от деня

bTV

05:30 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал, еп.9 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.2 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.48 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.106 (пос­ле­ден) 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.8, еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.24 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.60 21:00 “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.3 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3, еп.2 00:30 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с.8, еп.8 01:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.87

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.23 – 26 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.4 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.11 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.8 11:00 “Монк” – се­риал, с.5, еп.11 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.13 13:00 “Иг­ра­та на Ен­дър” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ге­вин Худ, в ро­ли­те: Ха­ри­сън Форд, Ей­са Бъ­тър­филд, Хей­ли Стай­нфелд, Аби­гей­л Брес­лин, Бен Кинг­сли, Ва­йо­ла Дей­вис, Ге­вин Худ и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.5 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.12 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.14 18:00 “Монк” – се­риал, с.5, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 00:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.9 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.3 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.9 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.14 

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.11, еп.3, 4 07:00 “Ба­рът на Пе­пе” /п/ – се­риал 08:30 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 10:00 “Су­пер­тат­ко” – ко­ме­дия (Бра­зи­лия, 2015), ре­жи­сьор Пед­ро Амо­рим, в ро­ли­те: Ни­кол Балс, Ра­фи­на Бас­тос, Лу­кас Бром­би­ни, Дан­тон Ме­ло и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.21, 22 19:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.2 20:30 “Ало, ало” – се­риал, еп.3, 4 22:00 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.9, 10 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.19, 20 00:00 “Су­пер­тат­ко” /п/ – ко­ме­дия (Бра­зи­лия, 2015) 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу

Nova TV

05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – риа­ли­ти, нов се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бе­тис, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Саар­брю­кен – Фор­ту­на Дю­сел­дорф, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:15 Бас­кет­бол: Цмо­ки – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Дру­го­то ли­це” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:40 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:25 “Без мон­таж” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:25 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *