ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 МАЙ

БНТ

05:20 Още от деня /п/ 06:00 Ра­но ра­ни Све­ти Геор­ги – фол­кло­рен филм /Бъл­га­рия 2015 г./, ре­жи­сьор Явор Бо­бев 07:00 Денят на храб­рос­тта – праз­ни­чен ин­фор­ма­цио­нен блок 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 По­же­ла­вам ви къс­мет: Кон­церт на Геор­ги Хрис­тов с уча­стие­то на: Ма­рия Ил­ие­ва, Ви­ли Гюл­ме­зо­ва, Кра­си­мир Гюл­ме­зов и Не­ли Ран­ге­ло­ва 14:05 Пис­мо до Аме­ри­ка – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2000 г./, ре­жи­сьор Иг­ли­ка Три­фо­но­ва, в ро­ли­те Фи­лип Ав­ра­мов, Пе­тър Ан­то­нов, Ани Па­па­до­пу­лу, Моя Но­во­сел­ска и др. 15:50 Лод­ки­те дет­ски – ани­ма­цио­нен филм /Нор­ве­гия, 2017 г./ 17:00 Фол­клор­на тан­цо­ва па­но­ра­ма 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 Не­по­бе­де­ният ге­не­рал – Вла­ди­мир Ва­зов – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019 г./, ре­жи­сьор Тат­яна Пан­дур­ска 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Въз­ви­ше­ние – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Вик­тор Бо­жи­нов, в ро­ли­те Але­ксан­дър Але­ксиев, Стоян Дой­чев, Фи­лип Ав­ра­мов, Хрис­то Пет­ков, Ки­рил Еф­ре­мов и др.(14) 23:30 По све­та и у нас 23:45 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:50 Кон­церт на “Ахат” с уча­стие­то на “Б.Т.Р.”, Ми­рос­лав Кос­та­ди­нов-Ми­ро, Ки­рил Ма­рич­ков, Ма­рио Хо­сен и Джо Лин Тър­нър 01:15 Пис­мо до Аме­ри­ка – иг­ра­лен филм /п/ 03:00 Пи­тай БНТ /п/ 04:15 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:40 Ис­то­рия.bg Воен­ни по­бе­ди – дип­ло­ма­ти­чес­ки про­ва­ли/п/

bTV

05:30 “Ли­га­та на спра­вед­ли­вос­тта: Тро­нът на Ат­лан­ти­да” – ани­ма­ция, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Итън Спол­динг 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Раз­ход­ка под слън­це­то” – мю­зи­къл, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Ита­лия, 2014 г.), ре­жи­сьо­ри Макс Гиуа и Да­ния Пас­куи­ни, в ро­ли­те Ха­на Ар­тър­тън, Грег Уайз, Ана­бел Ско­ли, Джу­лио Бе­ру­ти и др. 14:40 “Скри­ти чис­ла” – биог­ра­фи­чен, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тио­дор Мел­фи, в ро­ли­те Ок­та­вия Спен­сър, Джа­нел Мо­не, Та­ра­джи Хен­сън, Глен Пауъл, Ке­вин Кос­тнър, Кир­стен Дънст, Джим Пар­сънс, Ма­хър­ша­ла Али и др. 17:00 “Вой­на­та на Чар­ли Уил­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Майк Ни­кълс, в ро­ли­те Том Ханкс, Джу­лия Ро­бъртс, Ей­ми Адамс, Еми­ли Блънт, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.80 21:00 “Сме­ни же­на­та” /п/ – се­мей­но риа­ли­ти 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.9 00:30 “Вой­на­та на Чар­ли Уил­сън” /п/ – дра­ма, ко­ме­дия, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2007) 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.109

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.5 – 8 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.4 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.10 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.7 11:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.1 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.3 13:00 “Доб­ре дош­ли в джун­гла­та” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Пуер­то Ри­ко, САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Роб Мел­цър, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Адам Броу­ди, Роб Хю­бъл, Ме­гън Буун, Крис­тен Шал и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.5 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.4 18:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ин­фор­ма­то­ри­те” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (Гер­ма­ния, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Гре­гор Джор­дан, в ро­ли­те Би­ли Боб Тор­нтън, Ким Бей­син­гър, Ми­ки Рурк, Уи­но­на Рай­дър, Ам­бър Хърд, Рис Ифънс, Джон Фос­тър, Ос­тин Ни­кълс и др. [16+] 00:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.5 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.2 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.8 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.4 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2, еп.11, 12 07:00 “Ба­рът на Пе­пе” /п/ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Г-н Ба­вач­ка” – ко­ме­дия, ек­шън, се­меен (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Май­къл Гот­либ, в ро­ли­те Хълк Хо­ган, Шър­ман Хем­сли, Афа Ан­оуа`и, Ро­бърт Гор­ман, Пи­тър Кент, Ос­тин Пен­дъл­тън и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.17, 18 19:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.24 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.5, еп.18, 19 22:00 Пре­мие­ра: “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, с.2, еп.11, 12 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.5, еп.15, 16 00:00 “Г-н Ба­вач­ка” /п/ – ко­ме­дия, ек­шън, се­меен (САЩ, 1993) 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Блин­ки Бил” – ани­ма­цио­нен филм 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ча­ка­ме ви с лю­бов” – кон­церт на дует “Ри­тон” 14:30 “Смар­тфо­нът бег­лец” (пре­мие­ра) – с уч. на Си­меон Фи­ли­пов, Ма­тей Ген­чев, Ва­си­ле­на Стоя­но­ва, Ни­ко­лай Со­ти­ров, Го­ран Гун­чев и др. 16:20 “Моят Джордж” – с уч. на Са­ра Лан­кас­тър, Кип Пар­дю, Ви­ви­ка А. Фокс, Бран­дън Куин, Ос­кар Ну­нез и др. 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти,нов се­зон 22:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Са­ла­ват Юл­аев – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ду­вър Ат­ле­тик – Сау­тенд Юнай­тед, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Лес­тър Си­ти, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Цмо­ки – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Ха­ро­гейт Таун – Порт­смут, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Блек­бърн Роу­върс (1992-93) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ко­вън­три Си­ти – Ар­се­нал (1999-00) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти (2009-10) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 19-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев”-ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:40 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:25 “Без мон­таж” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:25 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *