ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:00 Бак­стър тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 ТУ­РИ­ЗЪМ.бг пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Ана Ка­ре­ни­на дву­се­риен иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Крис­тиан Дю­ге, в ро­ли­те: Ви­то­рия Пу­чи­ни, Сант­яго Каб­ре­ра, Бен­джа­мин Сан­длър и др. (12) 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Джейн Фон­да, Мат Лу­кас, Браян Кран­стън, Ко­лин Фа­ръл, Ни­кол Кид­ман и Найл Хо­рън/п/ 17:30 Бъл­га­рия от край до край 7 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Пла­не­та­та Земя 2: Ос­тро­ви до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Кръв­ни връз­ки иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Ги­йом Ка­не, в ро­ли­те: Клайв Оуен, Ма­ри­йон Ко­тияр, Ми­ла Ку­нис и др.(12) 22:55 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Сту­дио “Х”: Шо­фьо­рът дву­се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 00:45 По пър­зал­ка­та иг­ра­лен филм/САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Трис­тан Па­тер­сън, в ро­ли­те: Джим Стър­джис, Иза­бел Лу­кас, Клои Се­ви­ни, Крис­тоф Лам­бер и др.(12) 02:25 Ана Ка­ре­ни­на дву­се­риен иг­ра­лен филм /1 епи­зод/ (12) 04:05 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:00 “Прия­те­ли”/п./- се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8, еп. 1,2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.13 13:00 “От­мъ­ще­ние по жен­ски” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ник Ка­са­ве­тис, ак­тьо­ри – Ка­ме­рън Диас, Лес­ли Ман, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Дон Джон­сън, Кейт Ъп­тан, Тей­лър Ки­ни, Ни­ки Ми­наж и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Ге­не­зис” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Лео­нар­до Ди Кап­рио,Ма­рион Ко­тияр, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Кен Уа­та­на­бе, Елън Пейдж,Май­къл Кейн, Ки­лиън Мър­фи, Том Бе­рин­джър, Лу­кас Хаас, Ди­лийп Рао,Том Хар­ди, Пийт Пос­тъ­луейт и др. 23:00 Ме­га­хит: “Пре­въз­ходс­тво” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай, САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Уо­ли Пфай­стър, ак­тьо­ри – Джо­ни Деп, Ре­бе­ка Хол, Мор­ган Фрий­ман, Кейт Ма­ра, Пол Бе­та­ни, Ки­лиън Мър­фи, Клиф­тън Ко­линс – мл., Ко­ри Хар­дикт, Коул Хау­зър и др. 01:30 “Смър­то­но­сен из­стрел” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джон Ма­дън, ак­тьо­ри – Ми­ки Рурк, Даян Лейн, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ро­са­рио Доу­сън и др. 03:10 “От­мъ­ще­ние по жен­ски” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ник Ка­са­ве­тис, ак­тьо­ри – Ка­ме­рън Диас, Лес­ли Ман, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Дон Джон­сън, Кейт Ъп­тан, Тей­лър Ки­ни, Ни­ки Ми­наж и др. 04:40 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 2 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.11-13 11:00 “Учи­теля­т” – ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор – Ке Зу, ак­тьо­ри – Джеймс Карс, Ксиан­джу Чанг и др. 12:45 “Иг­ра­та на Ен­дър” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ге­вин Худ, ак­тьо­ри – Ей­са Ба­тър­фийлд, Хей­ли Стей­нфелд, Аби­гей­л Брес­лин, Ха­ри­сън Форд, Бен Кинг­сли и др. 15:00 “Ос­тро­вът на ле­му­ри­те: Ма­да­гас­кар” – до­ку­мен­та­лен филм 16:00 “Агент Х” – се­риал ,еп. 8 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 4: Град­ски пат­рул” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Джим Дрейк, ак­тьо­ри – Ша­рън Стоун, Лес­ли Ис­тър­брук, Джордж Гейнс, Стив Гу­тен­берг, Бу­ба Смит, Май­къл Уин­слоу, Дей­вид Граф, Тим Ка­зур­ски и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Неп­ро­би­ваем” – Ек­шън, Ко­ме­дия Bulletproof (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ър­нест Р. Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дей­мън Уе­йънс, Адам Сан­длър, Джеймс Каан, Алън Ко­върт, Бил Нън и др. 23:45 “Им­пулс” – ек­шън, три­лър (САЩ, ЮАР, 2015), ре­жи­сьор – Сти­вън С. Кам­па­не­ли, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Джеймс Пюър­фой, Дже­на Са­рас, Карл Та­нинг, Ли-Ан Са­мърс, Дей­ниъл Фокс и др. 01:45 “Го­тъм” – се­риал, с.1, еп.11,12 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Учи­теля­т” – ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор – Ке Зу, ак­тьо­ри – Джеймс Карс, Ксиан­джу Чанг и др.

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал, с.3 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 10:00 “Заед­но по при­ну­да” – ко­ме­дия, (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Франк Ко­ра­чи, ак­тьо­ри – Ана Ко­луел, Уен­ди Мак­Лен­дон-Ко­ви, Те­ри Крюз, Ема Фур­ман, Ке­вин Ний­лън, Джоел Мак­хейл, Дрю Ба­ри­мор, Бе­ла Торн, Адам Сан­длър и др. 12:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца 2″ – ани­ма­ция (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор – Але­ксей Ци­ци­лин 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Кухня” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Уин­тър: Ис­то­рия­та на един дел­фин” – дра­ма (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Чарлс Мар­тин Смит, ак­тьо­ри – Ней­тън Гем­бъл, Ха­ри Ко­ник – мл., Мор­ган Фрий­ман, Аш­ли Джъд и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 23:30 “Ба­рът” – се­риал 01:30 “По сре­да­та” – се­риал 03:30 “Су­пер­мар­кет” – се­риал

Nova TV

06:00 “Моят жи­вот” – се­риен филм /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Виж кой го­во­ри” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али, Оли­мпия Ду­ка­кис, Джордж Се­гал, Ейб Ви­го­да и др. 14:50 “Къ­де пок­ри­ха Мор­ган?” – с уч. на Хю Грант, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Сам Ел­иът, Ме­ри Стий­нбър­гън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ор­ло­во око” – с уч. на Шая Ле­Бьоф, Ми­шел Мо­на­хан, Ро­са­рио Доу­сън, Би­ли Боб Тор­нтън, Май­къл Чик­лис, Ан­тъ­ни Ма­ки, Итън Ем­бри и др. 22:20 “Зов за зав­ръ­ща­не” – с уч. на Ко­лин Фа­рел, Кейт Бе­кин­сейл, Дже­си­ка Бийл, Бил Най, Бра­йън Кран­стън, Бо­кем Ууд­байн и др. 00:50 “Къ­де пок­ри­ха Мор­ган?” – с уч.на Хю Грант, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Сам Ел­иът, Ме­ри Стий­нбър­гън и др. /п/ 04:30 “Виж кой го­во­ри ” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али, Оли­мпия Ду­ка­кис, Джордж Се­гал, Ейб Ви­го­да и др./п/ Nova Sport Nova Sport 09:00 Дартс: Све­то­вен Гран при, шес­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ту­лу­за – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Сън­дър­ланд – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2008-09), пов­то­ре­ние 14:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 15:00 Фут­бол: Бо­тев Плов­див – Ду­нав, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Дартс: Све­то­вен Гран при, сед­ми ден, ди­рек­тно 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 40-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд” 12:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *