ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ОКТОМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /20 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те От­кри­тие­то 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Бри­га­да тв филм /12 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Моят плей­лист /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 До­мът на вяра­та Ма­нас­тир “Св. св. Коз­ма и Дамян”, с.Кук­лен /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /20 епи­зод/п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.17 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.3 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.101 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.64 – 66 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.62 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.75 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19 еп.19 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.35 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.44

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.19 – 22 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.2 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.11 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.11 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.9 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.2 13:00 Пре­мие­ра: “Наб­лю­да­вам те” – три­лър (тв филм, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Сам Ър­вин, в ро­ли­те: Ан­дреа Бо­гарт, Рей­гън Пас­тер­нак, Сие­ра Мак­кор­мик, Ро­ки Ма­йърс и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.3 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.12 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.3 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.10 (пос­ле­ден) 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ел Ей зом­би апо­ка­лип­сис” – фан­тас­ти­ка, хо­рър, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Тър­нър Клей, в ро­ли­те: Джъс­тин Рей, Дже­ръд Мар, Сте­фа­ни Ес­тес, Рон Ханкс и др. [16+] 23:45 “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.4 00:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.10 01:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.12 02:45 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.3 03:45 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.12 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2 еп.7

bTV Comedy

05:00 “Гранд” /п./ – се­риал 06:00 “Гранд” – се­риал, еп.19, 20 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “Су­пер еки­паж” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Ми­сия Лон­дон” – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ун­га­рия, Ма­ке­до­ния, Шве­ция, 2010), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Ми­тов­ски, в ро­ли­те: Юл­иан Вер­гов, Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Лю­бо­мир Ней­ков, Алън Форд, То­мас Ара­на, Ана Па­па­до­пу­лу, Ор­лин Го­ра­нов, Геор­ги Стай­ков и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п./ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2 еп.23, 24 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.94 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.47 20:30 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.73, 74 22:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, 1 еп. 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.21, 22 00:00 “Ми­сия Лон­дон” /п./ – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ун­га­рия, Ма­ке­до­ния, Шве­ция, 2010) 02:00 “Гранд” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 7 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Хим­ки ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Хо­вен­тут Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Бър­нли – Ман­чес­тър Си­ти Ка­ра­бао къп – пов­то­ре­ние 16:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – Са­ла­ват Юл­аев Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 18:30 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Спар­так Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 21:00 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) 21:30 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ло­ко­мо­тив Ку­бан ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 23:30 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Спар­так Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:30 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Прог­рам­на пау­за

 Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *