ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Пъ­те­ки /п/ 06:45 Бъл­гар­ски хро­ни­ки до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пук дет­ски ани­ма­цио­нен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Ан­ри Ку­лев 09:15 Маг­на Ау­ра – из­гу­бе­ният град тв филм 09:45 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча тв филм 11:00 Вярвам в ге­ния на бъл­гар­ския на­род: про­фе­сор Иван Шиш­ма­нов до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016г./, ре­жи­сьор Би­сер­ка Ко­лев­ска 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та Ка­ло­фер 13:00 Те­но­рът му­зи­ка­лен пор­трет на Ка­мен Ча­нев 14:00 Съ­дия­та: 1884 – юлий, ав­густ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1986г./, ре­жи­сьор Пла­мен Мас­ла­ров, в ро­ли­те: Геор­ги Чер­ке­лов, Джо­ко Ро­сич, Ца­ко Да­чев, Ва­сил Ба­нов, Пла­мен Дон­чев и др. 15:30 Сту­дио “УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те” 16:00 Фут­бол: Уелс – Бъл­га­рия, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га на на­ции­те” пряко пре­да­ва­не от Кар­диф, Ве­ли­коб­ри­та­ния 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ча­сът на на­ше­то Съе­ди­не­ние до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2005г./, ре­жи­сьор Све­тос­лав Ов­ча­ров 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по по­вод 135 го­ди­ни от Съе­ди­не­ние­то пряко пре­да­ва­не от пло­щад “Съе­ди­не­ние” в Плов­див 21:20 БНТ пре­мие­ра: Има­ло ед­на вой­на иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Ан­ри Ку­лев, в ро­ли­те: Бен Крос, Са­муел Фин­ци, Луи­за Гри­го­ро­ва-Ма­ка­риев, Вол­фрам Кох, Со­фия Ская, Се­вар Ива­нов и др. (14) 23:15 По све­та и у нас 23:30 Му­зи­ка­лен проект “Еу­фо­рия” 00:25 Об­зор “УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те” 00:55 Братс­тво по кръв иг­ра­лен филм /САЩ, 2017г./, ре­жи­сьор Тим Френч, в ро­ли­те: Ед­уард Фър­лонг, Кор­тни Палм, Клей­тън Снай­дър и др. 02:30 Сту­дио Х: Стра­жа­ри и апа­ши иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:05 Из­вън иг­ра­та Ди­ми­тър Ма­ри­нов /п/ 04:35 Ку­че­то на кръс­тни­ка иг­ра­лен филм /п/

bTV

00:20 “Мъ­жът с желя­зно­то сър­це” – биог­ра­фи­чен, вое­нен (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Бел­гия, 2018), ре­жи­сьор Сед­рик Жи­ме­нез, в ро­ли­те: Джей­сън Кларк, Ро­за­мунд Пайк, Джак О`Ко­нъл, Джак Рей­нър, Миа Ва­ши­ков­ска, Сти­вън Греъм, Ноа Джуп и др. [14+] 05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.21 06:30 “Ал­пи­те: Раят на Ев­ро­па” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” /п./ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Фит­нес” – се­риал, еп.10 13:00 “Жи­ви ле­ген­ди” – дра­ма, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор Ни­ки Ил­иев, в ро­ли­те: Ни­ки Ил­иев, Ор­лин Пав­лов, Саня Бо­ри­со­ва, Ми­ке­ле Пла­чи­до, Сте­фан Ще­рев, Яна Ма­ри­но­ва, Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Ди­мо Але­ксиев и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция Х” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (Бъл­га­рия, 2018), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Го­чев, в ро­ли­те: Ге­ри-Ни­кол, Иван Иванoв, Мо­на Го­че­ва, Диа­на Кос­то­ва, Иван Ти­шев, Да­ниел Ан­ге­лов, Але­ксан­дър Са­но, Геор­ги Ка­ду­рин, Дил­яна По­по­ва и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов, се­зон 8 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ле­ген­да­та за Тар­зан” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дей­вид Йейтс, в ро­ли­те: Але­ксан­дер Скар­сгард, Мар­го Ро­би, Крис­тоф Валц, Са­мюъл Джак­сън, Кас­пър Кръмп, Джим Брод­бент, Джай­мън Хаун­су, Бен Чап­лин и др. 22:00 “След” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Дже­ни Гейдж, в ро­ли­те: Джо­зе­фин Лан­гфорд, Хи­роу Файнс Ти­фин, Пи­тър Га­ла­хър, Сел­ма Блеър, Дже­ни­фър Бийлс, Ме­доу Уилямс и др. 00:00 “Мъ­жът с желя­зно­то сър­це” – биог­ра­фи­чен, вое­нен (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Бел­гия, 2018), ре­жи­сьор Сед­рик Жи­ме­нез, в ро­ли­те: Джей­сън Кларк, Ро­за­мунд Пайк, Джак О`Ко­нъл, Джак Рей­нър, Миа Ва­ши­ков­ска, Сти­вън Греъм, Ноа Джуп и др. [14+] 02:30 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал, с.3 еп.16 02:50 “Тър­си се” /п./ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п./

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.11 – 14 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.13 – 15 11:00 “Да уб­ием Гюн­тер” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Та­рън Ки­лъм, в ро­ли­те: Та­рън Ки­лъм, Дейв Уорд, Бо­би Мой­ни­хан, Ха­на Си­моун и др. [14+] 13:00 “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др. 15:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.3, 4 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.24 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2 еп.10 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.7, 8 19:00 “Неу­дър­жим” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, Крис Пайн, Ро­са­рио Доу­сън, Итън Суп­лий, Ке­вин Дън, Дей­вид Уор­шов­ски, Ели­за­бет Ма­тис и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Дим­ящи аса” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, САЩ, 2006), ре­жи­сьор Джо Кар­на­хен, в ро­ли­те: Дже­ре­ми Пи­вън, Ра­йън Рей­нолдс, Рей Лио­та, Бен Аф­лек, Пи­тър Бърг, Ко­мън, Ан­ди Гар­сия, Джей­сън Бей­тман и др. [16+] 00:00 “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.13 – 15 04:15 “Да уб­ием Гюн­тер” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Та­рън Ки­лъм, в ро­ли­те: Та­рън Ки­лъм, Дейв Уорд, Бо­би Мой­ни­хан, Ха­на Си­моун и др. [14+]

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.7, 8 07:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.7, 8 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 09:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.12 еп.7, 8 10:00 “От­но­во на 17” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Бър Стиърс, в ро­ли­те: Зак Еф­рон, Ма­тю Пе­ри, Лес­ли Ман, То­мас Ле­нън, Тай­лър Стил­ман, Стър­линг Найт, Ми­шел Трак­тен­бърг и др. 12:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 2: Тяхно­то пър­во наз­на­че­ние” – ко­ме­дия (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Дже­ри Па­рис, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Брус Ма­лър и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 16:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 18:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 19:30 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал, с.2 еп.7, 8 20:30 “Прис­ти­га­не в Аме­ри­ка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Джон Лан­дис, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Ар­се­нио Хол, Джеймс Ърл Джоунс, Ше­ри Хед­ли, Мадж Син­клер, Ерик Ла Сал и др. 22:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 23:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 00:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 04:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:10 “Да по­лу­дееш из­вън зат­во­ра” – с уч. на Тим Алън, Си­гор­ни Уи­вър, Рей Лио­та, Джийн Три­пъл­хорн, Джей Кей Си­мънс, Джу­ли Боуен и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Бо­сът на бис­квит­ки­те” – с уч. на Пи­па Блек, Рик Ма­лам­бри, Мак­кен­зи Фой, Лей­ни Ка­зан и др. 14:15 “Лято в гра­да” – с уч. на Джу­лиа­на Гил, Марк Бен­дей­вид, Стив Джеймс, На­та­ша Хенс­тридж, Ви­ви­ка А. Фокс и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Ска­ла­та” – с уч. на Шон Ко­нъ­ри, Ни­къ­лъс Кейдж, Ед Ха­рис, Дей­вид Морс, Джон Спен­сър, Май­къл Бийн и др. 01:00 “Борг сре­щу Ма­кен­роу” – с уч. на Шая Ле­бьоф, Све­рир Гуд­на­сон, Сте­лън Скар­сгард, Ту­ва Но­вот­ни и др. 02:45 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 04:00 “Лято в гра­да” – с уч. на Джу­лиа­на Гил, Марк Бен­дей­вид, Стив Джеймс, На­та­ша Хенс­тридж, Ви­ви­ка А. Фокс и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 07:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Дру­го­то ли­це” 09:30 Топ Шоп 09:45 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 10:30 “Ав­ио­ка­тас­тро­фи­те в Бъл­га­рия” 4 – док. филм на Ка­нал 3 11:15 Топ шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Афе­ра­та КТБ” – док.филм на Ка­нал 3 17:10 “Пи­лот на из­тре­би­тел” – док. филм на Ка­нал 3 17:30 “Дру­го­то ли­це” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 Биз­нес но­ви­ни 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Пи­лот на из­тре­би­тел” – док. филм на Ка­нал 3 23:30 “Дру­го­то ли­це” 00:00 НО­ВИ­НИ 01:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *