ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Леон и Ян – мал­ки­те фер­ме­ри дет­ски тв филм/п/ 06:00 Ли­за – прин­це­са за един ден дет­ски тв филм/п/ 06:15 Гол­яма­та краж­ба на кар­ти­ни дет­ски тв филм/п/ 06:40 Ри­царят на Бяла­та да­ма дет­ски тв филм /2 се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Се­мей­на­та къ­ща иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2017г./, ре­жи­сьор Ау­гус­то Фор­на­ри, в ро­ли­те: Ли­но Гуан­ча­ле, Сте­фа­но Фре­си, Ма­тил­де Джоио­ли, Ли­бе­ро ди Риен­цо и др. 15:30 Кни­га на кни­ги­те ани­ма­цио­нен филм /7 епи­зод/ 16:00 Ре­ли­гия­та днес 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 72-те най-слад­ки жи­вот­ни до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:10 Сту­дио Х: Име­ние­то “Ти­ши­на” иг­ра­лен филм /Ар­жен­ти­на, 2018г./, ре­жи­сьор Паб­ло Тра­пе­ро, в ро­ли­те: Мар­ти­на Гус­ман, Бе­ре­нис Бе­жо, Ед­гар Ра­ми­рес, Хоа­кин Фу­риел и др. (14) 01:05 Се­мей­на­та къ­ща иг­ра­лен филм /п/ 02:35 БНТ на 60 /п/ 03:40 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 04:40 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.18 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.25 06:30 “Аме­ри­ка пре­ди Ко­лумб” /част I/ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, Гер­ма­ния, 2009) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.10 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Жи­во­тът днес е га­ден” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Да­ниел Гил, в ро­ли­те: Иън Харт, Дже­си Кейв, Сти­вън Ма­кин­тош, Том Рай­ли и др. 15:00 “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.2 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Та­къв е жи­во­тът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Грег Бер­лан­ти, в ро­ли­те: Кат­рин Хай­гъл, Джош Дъ­мел, Джош Лу­кас, Хейс Ма­кар­тър, Крис­ти­на Хен­дрикс, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Ку­мейл Нан­джиа­ни и др. 22:20 “Вър­ко­ла­кът” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джеймс Ман­голд, в ро­ли­те: Хю Джак­ман, Уил Юн Лий, Тао Ока­мо­то, Хи­рою­ки Са­на­да, Фам­ке Ян­сен, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва и др. 00:50 “Слу­жи­тел на ме­се­ца” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Мич Раус, в ро­ли­те: Мат Ди­лън, Стив Зан, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Джей Ле­гет, Пи­тър Джей­сън, Дейв Фоу­ли, Мич Раус и др. [16+] 02:50 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с.5, еп.10 03:10 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.25, 26, с.2, еп.1, 2 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.4 – 6 11:00 “Тай­ният жи­вот на го­де­ни­ка ми” – три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Ли­са Франс, в ро­ли­те: Ке­ли Съ­ли­ван, Мая­ра Уолш, Марк Фа­миг­лие­ти, Джор­дан Джеймс Смит и др. 13:00 “Джу­ра­сик парк” – прик­лю­чен­ски, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Ло­ра Дърн, Сам Нийл, Джеф Голд­блъм, Са­мюъл Джак­сън, Джоу­зеф Ма­зе­ло и др. 15:30 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.12, 13 17:30 “Да Знаеш Как” (2020 г.) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.6 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.15, 16 19:00 “Зо­на на зам­ръз­ва­не” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джон Мак­кар­ти, в ро­ли­те: Мар­тин Къ­минс, Кир­стен Ро­бек, Ник Пър­ча, Са­ра Де­жар­ден, Стив Бей­сик и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Ате­нта­то­ри” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Фран­ция, 1995), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Джу­лиан Мур, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ана­то­лий Да­ви­дов, Мюз Уот­сън, Ке­ли Роуън и др. 00:30 “В мъг­ла­та” – фан­тас­ти­ка, дра­ма (Фран­ция, Ка­на­да, 2018), ре­жи­сьор Да­ниел Ро­би, в ро­ли­те: Ро­мен Дю­ри, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Фан­тин Ар­дюен, Ми­шел Ро­бен, Але­ксис Ма­нен­ти и др. [14+] 02:15 “Мръс­но чен­ге” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ис­па­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бо­би Мо­рес­ко, в ро­ли­те: Со­фия Вер­га­ра, Карл Ър­бън, Ан­ди Гар­сия, Джон Фин и др. [14+] 03:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.4 – 6

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6, еп.9, 10 07:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.4, еп.21, 22 08:00 “Гранд” – се­риал, еп.17 – 19 10:00 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те: Роу­зи О`До­нъл, Ели­за­бет Пър­кинс, Кайл Мак­лок­лън, Ха­ли Бе­ри, Ели­за­бет Тей­лър, Джон Гуд­ман, Рик Мо­ра­нис и др. 12:00 “Ску­би-Ду: Бе­зум­ни лун­ни чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Пол Ма­ке­вой 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Кухня: Вой­на за хо­тел” /п/ – се­риал 19:30 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал, с.4, еп.21, 22 20:30 “Днев­ни­кът на един Дрън­дьо: Ис­кам вкъ­щи” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дей­вид Бауърс, в ро­ли­те: Джей­сън Дръ­кър, Али­сия Сил­вър­стоун, Том Евъ­рет Скот, Чар­ли Райт и др. 22:30 Пре­мие­ра: “Мар­къс” – се­риал, еп.5, 6 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ме­рием” – се­риен филм /п/ 07:00 “Вто­ри ду­бъл” – се­риал 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “За­поз­най­те се с Пат­рик” – с уч. на Бе­ти Ед­мън­дсън, Дже­ни­фър Саун­дърс, Ед Скрейн, Том Бе­нет, Еми­ли Атак, Ей­дриан Скар­бо­роу и др. 15:00 “Кън­ки с ос­тър връх” – с уч. на Д.Б. Суи­ни, Мой­ра Ке­ли, Рой Дот­рис, Те­ри О’Куин, Дуир Браун и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Кос­те­нур­ки­те нин­джа: На свет­ло” – с уч. на Ме­гън Фокс, Уил Ар­нет, Ло­ра Ли­ни, Сти­вън Амел, Тей­лър Пе­ри и др. 22:10 “Вът­ре­шен чо­век” – с уч. на Ал Па­чи­но, Ръ­сел Кроу, Крис­то­фър Плъ­мър, Даян Ве­но­ра, Колм Фео­ре, Де­би Ма­зар, Брус Мак­гил, Джи­на Гер­шон и др. 01:10 “За­раз­но зло” – с уч. на Ми­ла Йо­во­вич, Ми­шел Род­ри­гес, Ерик Ма­биус, Джеймс Пюр­фой, Хай­ке Ма­кач и др. 02:45 “Кън­ки с ос­тър връх” – с уч. на Д.Б. Суи­ни, Мой­ра Ке­ли, Рой Дот­рис, Те­ри О’Куин, Дуир Браун и др. /п/ 04:20 “Вто­ри ду­бъл” – се­риал /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Джи­лин­гам – Лин­кълн Си­ти Ли­га 1 – /п/ 12:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Но­рич Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип” – ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Уот­форд Чем­пиън­шип – ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип” – ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Барн­зли – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип” – ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Ат­ро­ми­тос – Па­на­ти­най­кос Су­пер ли­га на Гър­ция – ди­рек­тно 21:45 Бас­кет­бол: Бил­бао – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 00:30 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Уот­форд Чем­пиън­шип – /п/ 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар NovaNews NovaNews 05:15 Шоу­биз­нес/п/ 05:25 Денят на жи­во/п/ 05:50 Пре­сеч­на точ­ка/п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Без ре­зер­ва­ция 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Без ре­зер­ва­ция 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:15 Пар­че­та от реал­нос­тта 15:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Ка­рай нап­ра­во 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ус­ко­ре­ние 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:05 Ка­рай нап­ра­во/п/ 01:25 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Шоу­биз­нес /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *