ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ЮЛИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:40 Не­бес­но око, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Среб­рис­тият жре­бец, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 22-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 1999 г./, ре­жи­сьор Иън Той­нтън, в ро­ли­те: Тиа Ка­ре­ре, Крис­чън Ан­холт и др. 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:45 Прис­та­ни­ща­та на све­та 17:00 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Раят на да­ми­те, тв филм /6 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3, тв филм /4 и 5 епи­зод/ (12) 22:25 Тай­ни­те на “Бо­жия аг­нец”, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Най-го­ле­ми­те уда­ри на ма­фия­та, до­ку­мен­та­лен филм /9 епи­зод/ (12) 00:20 Лято с БНТ /п/ 02:20 Раят на да­ми­те, тв филм /6 епи­зод/п/ 03:20 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 04:15 Най-го­ле­ми­те уда­ри на ма­фия­та, до­ку­мен­та­лен филм, 9 епи­зод /п/ (12)

bTV

05:30 “Фит­нес” /п/- се­риал, еп.1 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.10 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.37 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.72 – 74 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.81 (пос­ле­ден) 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.12 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.4 – 7 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.17 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.5 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.4 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.12 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.8 13:00 Пре­мие­ра: “Пре­да­де­на лю­бов” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джеф Хеър, в ро­ли­те Джей­ми Лу­нър, Джей­сън Брукс, Брент Ан­то­не­ло, Та­ва Смай­ли и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.18 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.6 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.9 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.5 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Сто­те” – се­риал, с.6, еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сре­щу сти­хии­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Да­ниел Гил­бой, в ро­ли­те: Май­къл Па­ре, Лиан Кол Янг, Пат­рик Ма­ке­кърн, Ка­ме­рън Гор­дън и др. 23:45 “Сто­те” – се­риал, с.6 еп.7 00:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.13 01:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.5 02:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.9 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.6 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.23 

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.10, 11 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.5, 6 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.28 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.4 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8, еп.13, 14 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, еп.7 22:00 “Гранд” – се­риал, еп.13, 14 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп.20, 21 00:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” /п/ – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 17 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Порт­смут – Ок­сфорд Юнай­тед, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Флий­тууд Таун – Уи­къмб Уон­дъ­рърс, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 6-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:30 Фут­бол: Уи­къмб Уон­дъ­рърс – Флий­тууд Таун, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:25 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 23:45 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Порт­смут, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та 

 Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *