ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм /6 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм /7 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт то­то 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио Фут­бол – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 21:45 УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те: Хо­лан­дия – Ан­глия, по­лу­фи­нал – пряко пре­да­ва­не от Пор­ту­га­лия 23:50 Съ­деб­ни хро­ни­ки: Де­ло за убий­ство – тв филм /Бъл­га­рия, 1990 г./, ре­жи­сьор: Пла­мен Мас­ла­ров, с уча­стие­то на Иц­хак Фин­ци 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/      /п/ 02:20 Въз­ду­шен сблъ­сък – иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:30 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 9 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 22 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 48 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с. 2, еп. 12 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 21 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 16 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп. 4 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 17 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 175, 176 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, еп. 23, 24 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп. 25, 26 08:00 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 11 09:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 20 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 3 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 4 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 7 13:00 “О­гън под зем­ята” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор: Фе­ликс Ал­ка­ла, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Марг Хел­ген­бър­гър, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Ланг и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 12 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 21 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 8 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 4 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 3, еп. 8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Не­ви­ди­мия­” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Джон Грей, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гън­тън, Бра­йън Кокс, Ми­шел Джон­сън, Сти­вън То­бо­лов­ски и др. 23:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 8 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 4 01:45 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 12 02:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 8 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 5 04:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6, еп. 7

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 22, 23 07:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп. 7 – 9 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, 2015), ре­жи­сьо­ри: То­би Ген­кел и Шон Мак­кор­мак 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с. 7, еп. 4, 5 19:00       “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп. 20 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 11, 12 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 00:00 “Секс, нар­ко­ти­ци и Лас Ве­гас” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор: Ни­къ­лъс Сто­лър, в ро­ли­те: Крис­ти­на Аги­ле­ра, Ме­гън Мар­къл, Ели­за­бет Мос, Джо­на Хил, Роуз Бърн, Ръ­сел Бранд, Пъф Де­ди, Ко­лъм Мий­ни, Крис­тен Бел и др. 02:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00   “П­рия­те­ли” – се­риал 04:00   “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ко­шма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ха­щед – Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Дар­би Каун­ти, фи­на­лен пле­йоф на Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Страс­бург – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 34-и епи­зод /п/ 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:10 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 23:30 Фут­бол: Ай­нтрахт Браун­швайг – Хер­та, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *