ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ЮНИ

БНТ 1

01:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:20 Пи­тай БНТ /п/ 04:20 Още от деня /п/ 05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Зат­во­ри те­ле­фо­на дет­ски тв филм 06:15 Ми­сия Кат­ман­ду – не­ве­роя­тни­те прик­лю­че­ния на Не­ли и Си­мон дет­ски ани­ма­цио­нен филм /Ка­на­да, 2017г./ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? 6-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010г./ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Диз­рае­ли- пор­трет на един ро­ман­тик 4-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1978г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Клод Уо­тъм, в ро­ли­те: Иън Мак­шейн, Ме­ри Пийч, Лий Лоу­сън и др. 16:05 Рум­ба­та, аз и Ро­нал­до тв филм/4 епи­зод/п/ 16:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Моят плей­лист му­зи­кал­но-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Нощ във Фло­рен­ция до­ку­мен­та­лен филм /Ита­лия, 2016г./, ре­жи­сьор Габ­рие­ле Чи­по­ли­ти 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да тв филм /10 се­рия/ 22:10 По све­та и у нас 22:25 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 22:30 Ва­ви­лон Бер­лин 2 8-се­риен тв филм /Гер­ма­ния, 2018г./, 1 и 2 епи­зод (16)

bTV

00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10 , еп.4 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, , еп.8 05:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, , еп.20 06:30 “Оча­ро­ва­ние­то на ос­тро­ви­те Га­ла­па­гос” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2 , еп.13 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” /п./ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.4 13:00 “Омъ­жи се за мен” /част I/ – ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джеймс Хей­ман, в ро­ли­те: Лу­си Лиу, Сти­вън Пас­куал, Бо­би Ка­на­ва­ли, Ен­ри­ке Мър­сиа­но, Да­ниел Ни­ко­лет и др. 14:40 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Бър­зи и ярос­тни 7” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джеймс Уан, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Дуейн Джон­сън, Ми­шел Род­ри­гес, Джор­да­на Брус­тър, Тай­рийз Гиб­сън, Лу­да­кис, Ел­са Па­та­ки, Джей­сън Сте… 22:40 “РПУ Оня свят” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Джеф Бри­джис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Ке­вин Бей­кън, Сте­фа­ни Шос­так, Джеймс Хонг, Ма­ри­са Ми­лър и др…

bTV Action

00:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 , еп.5 01:15 “Монк” – се­риал, с.8 , еп.8 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 , еп.7 03:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, , еп.10 04:15 “Сто­те” – се­риал, с.5 , еп.8 05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, , еп.15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4 , еп.23 – 25 07:30 “Чък” – се­риал, , еп.13, с.2 , еп.1, 2 10:30 “Тъм­на въл­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ЮАР, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор Джон Сто­куел, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Оли­вие Мар­ти­нез, Ралф Браун, Сиз­ве Мсу­ту, Марк Ел­дър­кин и др. 12:45 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия, 2002), ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Гей­бриъл Ман, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже, Крис Ку­пър, Бра­йън Кокс,… 15:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 , еп.2, 3 17:00 “По­мощ 112” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца, , еп.5 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2 , еп.5 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 , еп.14, 15 19:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лънс, Бинг Ръ­сел, Марк Алай­мо, Бра­йън Джеймс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Без пос­лед­на спир­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2018) ре­жи­сьор Жау­ме Ко­лет-Се­ра, в ро­ли­те: Лиъм Ний­сън, Ве­ра Фар­ми­га, Пат­рик Уил­сън, Джо­на­тан Банкс, Сам Нийл,… bTV Comedy 06-06-2020 00:00 “Бол­ни от лю­бов” /п./ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 , еп.15, 16 07:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, , еп.4 08:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, , еп.8, 9 09:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, , еп.5, 6 10:00 “Ко­ле­да­та на Де­нис Бел­ята” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, САЩ, 2007), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Мак­суел Ко­тън, Ро­бърт Уаг­нър, Луиз Фле­чър, Ай­зък Дър­нфорд и др. 12:00 “Шан­та­ви ри­сун­ки: Бягство­то на зае­ка” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джеф Сер­гей 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Про­би и греш­ки” /п./ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 19:30 “На по-доб­ро място” /п./ – се­риал 20:30 “Па­теш­ка ис­то­рия” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Крис­то­фър Джен­кинс 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.10 , еп.4, 5 23:30 “Ало, ало” /п./ – се­риал

Nova TV

00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, се­зон 12 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 06:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Стюарт Ли­тъл” – с уч. на Джи­на Дей­вис, Хю Ло­ри, Джо­на­тан Лип­ни­ки, Джеф­ри Джоунс и др. 15:00 “Къ­де пок­ри­ха Мор­ган?” – с уч. на Хю Грант, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Сам Ел­иът, Ме­ри Стий­нбър­гън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Сък­ро­ви­ще­то” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Даян Крю­гер, Джъс­тин Бар­та, Шон Бийн, Хар­ви Кай­тел, Крис­то­фър Плъ­мър, Джон Войт и др. 22:30 “Желя­зна­та мас­ка” – с уч. на Лео­нар­до Ди Кап­рио, Дже­ръ­ми Ай­рънс, Джон Мал­ко­вич, Же­рар Де­пар­ди­йо, Пи­тър Сар­сгард и др.

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ар­ми­ния Би­ле­фелд – Шал­ке, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Бро­мич Ал­биън – Уест Хям Юнай­тед (2010-11) /п/ 16:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Ду­нав – Ар­да, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 19:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Сън­дър­ланд – Куинс Парк Рей­нджърс (2011-12) /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бе­тис, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га (2017-18), в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спор­т“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 23-ти епи­зод 23:00 Хо­кей на лед: Ба­рис – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­таKanal 3 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 Пов­то­ре­ния 07:10 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 08:00

КА­НАЛ 3

08:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 Топ Шоп 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Изу­ство по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 – “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ не­деля 07-06-2020 07:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 08:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”-/п/ 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 – “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *