HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ЯНУАРИ

БНТ

05:40 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 170 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Бо­тев пряко пре­да­ва­не от чес­тва­ния­та в Ка­ло­фер 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 15:00 Ма­да­гас­кар 3 ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьо­ри: Ерик Дар­нел, Том Мак­грат и Кон­рад Вър­нън 16:30 Ве­ли­ки­те бъл­га­ри: Хрис­то Бо­тев 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Па­ра­лел­ни все­ле­ни: Реал­ни ли са? до­ку­мен­та­лен филм/САЩ, 2011г./ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Хей, Дъ­ги 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Сво­бо­да или смърт /170 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Бо­тев/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1968г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Ко­ра­бов, в ро­ли­те: Ми­лен Пе­нев, Кос­та Цо­нев, Все­во­лод Са­фо­нов, Сте­фан Ил­иев, Ки­рил Гос­по­ди­нов, Апо­стол Ка­ра­ми­тев, Ва­сил Ми­хай­лов и др. 23:15 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Ед­на же­на иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2010г./, ре­жи­сьор Джа­да Ко­лаг­ран­де, в ро­ли­те: Уилям Де­фо, Джес Уик­слър, Сте­фа­ния Ро­ка и др. 01:15 Чо­ве­кът на пре­зи­ден­та: Ко­та ну­ла иг­ра­лен филм /п/ 02:45 От щаб­квар­ти­ра­та на Тре­та­та све­тов­на вой­на до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:50 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:15 Плюс то­ва /п/

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 1 07:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.11,12 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4, еп.8 13:00 “Ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2010), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Але­ксан­дър Вой­тин­ски, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Ве­ра Бреж­не­ва, Ека­те­ри­на Вил­ко­ва, Ма­рия По­ро­ши­на, Да­то Бах­тад­зе, Сер­гей Гар­маш, Ар­тур Смол­яни­нов и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.1,2 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Пре­мие­ра: “Хро­ни­ки­те на Ша­на­ра” – се­риал, с.2, еп. 1,2 22:00 “Х-мен” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Пат­рик Стюарт, Иън Ма­ке­лън, Джеймс Мар­сдън, Ха­ли Бе­ри, Ана Па­куин, Ре­бе­ка Ро­мийн, Тай­лър Мейн и др. 00:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.13 01:00 “Дер­ви­ши­те – мис­ти­ци­те на Из­то­ка” – науч­но-по­пул­ярен филм 02:00 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу 04:00 “Ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2010), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Але­ксан­дър Вой­тин­ски, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Ве­ра Бреж­не­ва, Ека­те­ри­на Вил­ко­ва, Ма­рия По­ро­ши­на, Да­то Бах­тад­зе, Сер­гей Гар­маш, Ар­тур Смол­яни­нов и др.

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Шрек 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ ,2004), ре­жи­сьо­ри – Ке­ли Ас­бъ­ри, Кон­рад Вър­нън, Ан­дрю Ада­мсън 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 5 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Снеж­на­та кра­ли­ца” – ани­ма­ция (Ру­сия, 2012), ре­жи­сьо­ри – Мак­сим Свеш­ни­ков, Влад­лен Бар­ба 22:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

05:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 19 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.3,4,5 11:00 “Споон” – ек­шън, три­лър, фен­тъ­зи (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Марк А. З. Ди­пе, ак­тьо­ри – Май­къл Джей Уайт, Джон Ле­гуи­за­мо, Мар­тин Шийн, Те­ре­за Ран­дъл, Ни­кол Уиля­мсън и др. 13:00 “В бяла­та пус­тош” – дра­ма, вое­нен ( Нор­ве­гия, Шве­ция, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Пе­тер Нес, ак­тьо­ри – Фло­риан Лу­кас, Дей­вид Крос, Ру­пърт Гринт, Стиг Хен­рик Хоф, Лах­лан Най­боа, Сон­дре Крог­тофт Лар­сен, Кнут Йо­нер, Мор­тен Фал­дас и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 18 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 1 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ро­ланд Еме­рих, ак­тьо­ри – Уил Смит, Джеф Голд­блум, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Бел­язан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990),ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 00:00 “При­мам­ка­та” – ко­ме­дия, ек­шън, три­лър (Ка­на­да, САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Ан­тоан Фу­куа, ак­тьо­ри – Джей­ми Фокс, Дей­вид Морс, Ро­бърт Пас­то­ре­ли, Дъг Хът­чи­сън, Ким­бър­ли Елис, Дей­вид Пай­мър, Майк Епс и др. 02:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.4,5 04:15 “Опа­сни дъ­ще­ри” – дра­ма, три­лър (Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор – Трент Хаа­га, ак­тьо­ри – Ивон Зи­на, Клер Ран­кин, Га­рет Хна­тиук, Роб Стюарт и др.

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Ко­ли­те 2” – ани­ма­ция 15:00 “Ма­са за три­ма” – с уч. на Бран­дън Рут, Со­фия Буш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дже­си Брад­форд и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Разм­яна­та”- с уч. на Джей­сън Бей­тман, Ра­йън Рей­нолдс, Оли­вия Уайлд, Лес­ли Ман, Алън Ар­кин и др. 22:10 “Жер­тва на спа­се­ние” – с уч. на Мор­ган Фрий­ман, Ми­шел Мо­на­ган, Кей­си Аф­лек, Ед Ха­рис,Джон Аш­тън, Ей­ми Ра­йън и др. 00:10 “Ма­са за три­ма” – с уч. на Бран­дън Рут, Со­фия Буш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дже­си Брад­форд и др. /п/ 01:40 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 02:30 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 04:45 “Ко­ли­те 2” – ани­ма­ция /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, три­на­де­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лион – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лил – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ан­же – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Кок­тейл” /п/ 10:45 “Хо­ли­вуд”/п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 “Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 22:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 22:30 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва” 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *