HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 АВГУСТ

БНТ

05:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/ 06:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:05 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ /п/ 06:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” – ани­ма­цио­нен филм /8 епи­зод/ 09:40 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /10 епи­зод/ 09:55 Ара­бе­ла дет­ски тв филм /6 епи­зод/ 10:25 Под мор­ски­те въл­ни – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 10:35 Ис­то­рия.bg – пър­ви епи­скоп на бъл­гар­ския език/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /19 епи­зод/ 13:20 Бак­стър тв филм /7 епи­зод/ 13:45 Но­щем с бе­ли­те ко­не – тв филм/2 се­рия/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /16 епи­зод/п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 17:00 По съ­вест 4 – тв филм /11 епи­зод/ 17:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Как е ус­трое­на Зем­ята – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 19:25 Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм/5 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! На­сър­ча­ва­не на ду­ха 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Све­тов­но пър­венс­тво по ле­ка ат­ле­ти­ка: фи­на­ли – 110 м с препя­тствия /мъ­же/, 1500 м, троен скок, хвърл­яне на чук /же­ни/, по­лу­фи­на­ли – 400 м с препя­тствия /мъ­же/, 400 м /же­ни/, се­рии и ква­ли­фи­ка­ции – 200 м, троен скок /мъ­же/, 400 м с препя­тствия /же­ни/ пряко пре­да­ва­не от Лон­дон 00:00 На гра­ни­ца­та – тв филм /3 епи­зод/ 01:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 01:10 По съ­вест 4 – тв филм /11 епи­зод/п/ 02:00 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /16 епи­зод/п/ 02:45 На гра­ни­ца­та – тв филм /3 епи­зод/п/ 03:40 Ис­то­рия.bg – пър­ви епи­скоп на бъл­гар­ския език/п/ 04:45 Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм/5 епи­зод/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 19 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.85 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 99 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.781 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.781 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.30 21:30 Пре­мие­ра: “Кра­ли­ца на кра­со­та­та” – се­риал, с.1, еп. 6 22:30 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.1,2 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Но­ви­те съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.48 01:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.46 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 662

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 3 еп. 3 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.10 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп. 6 11:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 4 12:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 12:30 “При­мам­ка­та” – ко­ме­дия, ек­шън, три­лър (Ка­на­да, САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Ан­тоан Фу­куа, ак­тьо­ри – Джей­ми Фокс, Дей­вид Морс, Ро­бърт Пас­то­ре­ли, Дъг Хът­чи­сън, Ким­бър­ли Елис, Дей­вид Пай­мър, Майк Епс и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.18 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.11 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 8 18:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 5 19:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 7 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 4 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Наем­на убий­ца” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Хен­ри Сейн, ак­тьо­ри- Ма­тю Мар­сдън, Ке­вин Мак­ни­ли, Ийв, Бе­вър­ли Д’Ан­же­ло, Аб­ра­хам Бен­ру­би, Крис­та­на Ло­кен,Але­кса Ве­га, Крис­тиан Пит­ре, Ба­рак Хар­дли и др. 23:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.4 00:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 7 01:45 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.18 02:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 8 03:45 “Го­тъм” – се­риал, еп. 5 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.3 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 10:00 “Джон Тъ­кър трябва да ум­ре” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Бе­ти То­мас, ак­тьо­ри – Пен Бад­гли, Дже­си Мет­калф, Бри­та­ни Сноу, Аша­нти, Со­фия Буш, Ар­иел Ке­бъл и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.5 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.5 00:00 “Джон Тъ­кър трябва да ум­ре” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Бе­ти То­мас, ак­тьо­ри – Пен Бад­гли, Дже­си Мет­калф, Бри­та­ни Сноу, Аша­нти, Со­фия Буш, Ар­иел Ке­бъл и др. 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./- се­риал 03:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 04:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 10:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 3 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”- те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, се­зон 3 00:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 01:00 “Прос­вет­ле­ние” – се­риен филм 02:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 03:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ан­же – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лил – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Фу­лъм – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Сент Ет­иен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) 09:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 14:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 1 част 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 23:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:30 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та”/п/ 07:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Офа­нзи­ва”/п/ 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:10 ТОП ШОП 11:25 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 11:55 Те­ле­мар­кет 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 13:10 “Хо­ли­вуд”/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си”/п/ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но 19:30 “Денят на жи­во”, из­бра­но 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30 – 05:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *