ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 МАЙ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: Ака­де­мик Хрис­то Гри­го­ров с вой­во­да­та Ич­ко Бой­чев – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Бъл­га­рия, 2019 г./, ре­жи­сьор Ва­ле­ри Яков 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Ми­ли ба­те!… Пис­ма на един да­кел тв филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Джинс /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ко­га­то лю­бов­та дой­де в гра­да – иг­ра­лен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Уи­нинг, в ро­ли­те Ло­рън Хо­ли, Ка­ме­рън Бан­крофт, Лу­си Гест и др. 22:30 Въз­ста­нов­ка – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2001 г./, ре­жи­сьор Асен Вла­ди­ми­ров 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Ми­лиар­ди 2 тв филм (14) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:30 Пи­тай БНТ /п/ 03:35 Как­во ще се слу­чи? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 04:00 Ми­лиар­ди 2 – тв филм /п/ (14)

bTV

05:30 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал, еп.12 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.21 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.66 15:00 “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с.12, еп.13, 14 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.19 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.42 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.81 21:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.10 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.16 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.110

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.5 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.8 11:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.2 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.4 13:00 Пре­мие­ра: “Всич­ко за де­те­то ми” – три­лър (тв филм, САЩ, 2019), ре­жи­сьор Ло­ро Дей­вид Шар­транд-Дел­Вал, в ро­ли­те Крис­та Алън, Ам­бър Лин Аш­ли, Грей­сън Бе­ри, Ниа Пий­пълс и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.6 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.12 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.5 18:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ком­би­на­то­рът” – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Тим Хън­тър, в ро­ли­те Ма­тю Мо­дийн, Ме­ри-Луис Пар­кър, Джо­на­тан Рис Ма­йърс, Фе­ру­за Болк, Май­къл Мад­сън и др. [14+] 00:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.6 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.3 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.9 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.5 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4 еп.12

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2, еп.13, 14 07:00 “Ба­рът на Пе­пе” /п/ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Ро­ман­тич­ни стра­ни­ци” – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те: Ей­ми Акър, Ди­лън Брус, Ка­мил Ми­чъл, Та­ми Ги­лис и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.19, 20 19:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.25 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.5, еп.20, 21 22:00 Пре­мие­ра: “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, с.2 еп.13, 14 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.5, еп.17, 18 00:00 “Ро­ман­тич­ни стра­ни­ци” /п/ – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2015) 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти,нов се­зон 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Спар­так – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бром­ли – Брис­тъл Роу­върс, преиг­ра­ва­не от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Дар­лин­гтън – Уол­сол, преиг­ра­ва­не от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Блек­бърн Роу­върс (1992-93) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ко­вън­три Си­ти – Ар­се­нал (1999-00) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 19-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” -ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:40 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:25 “Без мон­таж” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:25 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *