ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 МАЙ

БНТ

05:10 Ту­ри­зъм.бг /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Об­зор “УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па” 14:30 Са­бо­тьо­ри­те, дет­ски тв филм /Шот­лан­дия, 2017 г./ 14:45 Мал­ки ис­то­рии 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът на жес­то­ве­те 16:45 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Дру­жи­на­та, тв филм /6 епи­зод/ (14) 22:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 23:00 По све­та и у нас 23:30 С пес­ни­те на Ли­ли Ива­но­ва 2 част /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:45 100% буд­ни /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:40 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:10 Об­зор “УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па” /п/ 04:40 Сле­ди­те ос­та­ват /п/

bTV

05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.10 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.28 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.77 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.38 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5, еп.7 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.89 21:00 Пре­мие­ра: “Съ­ни бийч” – се­риал, еп.11 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, нов се­зон 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.7, 8 01:00 “Ос­тро­вът на Пиет­ро” – се­риал, с.3, еп.4 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.30

bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.8 еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тур­бо” – се­риал, еп.4 – 7 08:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.10 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.8 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.13 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.1 13:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те Ева Мен­дес, Сти­вън Се­гал, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Ай­зея Уо­шин­гтън, DMX, Дей­вид Ва­дим, Джил Хе­не­си и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.11 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4 еп.11 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4 еп.2 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.14 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.9 20:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Гео­буря” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дийн Дев­лин, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Кат­рин Уи­ник, Аби Кор­ниш, Ед Ха­рис, Ан­ди Гар­сия, Ро­бърт Ший­хън, Джим Стър­джис, Би­ли Сло­тър, Да­ниел Ву, За­зи Бийц и др. 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.4 01:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.14 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.9 03:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.2 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11

bTV Comedy

05:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 06:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2, еп.7 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 10:00 “Сват­бе­на трес­ка” – ко­ме­дия (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Ро­бърт Лу­ке­тич, в ро­ли­те Са­ра Хай­ланд, Тай­лър Джеймс Уилямс, Дже­на Дюън, Мат Шай­вли, Ана Кемп и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.20, 21 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.4 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9, еп.4 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.8, еп.13 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3, еп.1, 2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.5 еп.17, 18 00:00 “Сват­бе­на трес­ка” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2019) 02:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 21:00 “All Inclusive” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 3 22:00 “От­дел Из­дир­ва­не” (пре­мие­ра) – се­риал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Бе­гъл­ци от бъ­де­ще­то” – се­риал 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 04:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чел­си – Ман­чес­тър Си­ти, Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, по­лу­фи­нал – /п/ 12:00 Фут­бол: АЕК – ПАОК, 33 кръг, Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Реал Мад­рид, 35 кръг, Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 16:00 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор, 5 кръг, пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 16:30 “Пе­та чет­върт”, 34 кръг, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 17:00 Тае­куон­до – ди­рек­тно 19:30 Чем­пиън­шип: Об­зор, 45 кръг, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 20:00 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Саутх­ямтпън, Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, по­лу­фи­нал – /п/ 21:55 Но­ви­ни 22:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ава­нгар­д, Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал, мач №7 – /п/ 00:00 Тае­куон­до – /п/ 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Шоу­биз­нес /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Ев­ро­макс /п/ 06:30 Ус­ко­ре­ние /п/ 07:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Ис­то­рии от све­та /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ни­чия земя /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:30 Дру­го­то ли­це 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 В доб­ра фор­ма 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:30 Дру­го­то ли­це 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Дру­го­то ли­це /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *