ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 НОЕМВРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Сла­ме­но си­ра­че – тв филм /2 се­рия/ 13:25 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 13:50 Ис­то­рия.bg 100 г. Ве­ли­ка Ок­том­врий­ска со­циа­лис­ти­чес­ка ре­во­лю­ция и Бъл­га­рия/п/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Спа­си­те­лен от­ряд Ка­ли­фор­ния – тв филм /18 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм /3 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:05 Шпио­ни във Вар­ша­ва – тв филм /3 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню”7 – тв филм /14, пос­ле­ден епи­зод/ 00:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:35 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:15 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 02:55 Спа­си­те­лен от­ряд Ка­ли­фор­ния – тв филм /18 епи­зод/п/ 03:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 83 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.149 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 63 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 845 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 1, еп.36 21:00 “Фер­ма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.52 01:30 ” Ита­лиан­ска­та бул­ка” /п./ – се­риал 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 728

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.10 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5 еп. 16 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.10 10:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 3 11:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 9 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп. 10 13:00 “Сле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън,три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джон Кар­тър, ак­тьо­ри – Ку­ба Гу­динг-млад­ши, Кла­рънс Уилямс Тре­ти, Джон Те­ри, Жак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей­сън Уор­нър Смит, Са­ра Ан Шулц, Вер­нел Баг­не­рис, Ерик Браун и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп.1 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.11 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 1 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 10 19:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 4 20:00 Пре­мие­ра: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп. 17 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Бел­язан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 23:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.17 00:45 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 4 01:45 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп.1 02:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 1 03:45 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 10 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 06:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал 08:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Клуб Ве­се­лие – кон­цер­тът 3D” – му­зи­ка­лен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ке­вин Тан­ча­рон, ак­тьо­ри – Диа­на Аг­рон, Ке­вин Мак­хейл, Лиа Ми­шел, Да­рън Крис,Ко­ри Мон­тейт, Крис Кол­фър, Корд Ове­рстрит, Ная Ри­ве­ра, Хе­зер Мо­рис, Марк Са­линг и др. 12:00 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 13:30 “Тео­рия да го­ле­мия взрив” – се­риал 14:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 22:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 23:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.10 00:00 “Клуб Ве­се­лие – кон­цер­тът 3D” – му­зи­ка­лен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ке­вин Тан­ча­рон, ак­тьо­ри – Диа­на Аг­рон, Ке­вин Мак­хейл, Лиа Ми­шел, Да­рън Крис,Ко­ри Мон­тейт, Крис Кол­фър, Корд Ове­рстрит, Ная Ри­ве­ра, Хе­зер Мо­рис, Марк Са­линг и др. 02:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п/- се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Чуж­до тяло” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 4 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2017 – риа­ли­ти шоу 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 5 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брен­тфорд – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:45 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, вто­ри ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Фу­лъм (2007-08), пов­то­ре­ние 20:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, вто­ри ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, из­бра­но 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 14:00 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Kале­ндар, хо­рос­коп 13:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Ка­лен­дар, хо­рос­коп 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *