ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:45 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 07:00 Бак­стър тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 Блян за щас­тие до­ку­мен­та­лен филм за пое­та Дим­чо Де­бел­янов /Бъл­га­рия, 2016г./, ре­жи­сьор Ста­нис­лав Дон­чев 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра 15:00 Ана Ка­ре­ни­на дву­се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 16:45 Брус Спринг­стийн – от пър­во ли­це му­зи­ка­лен филм 18:00 TrendY мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хи­ла­ри Клин­тън, Дже­ралд Бът­лър, Джеф Голд­блум, Джак Уай­тхол, Гре­гъ­ри Пар­кър 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Пър­во­то се­мей­ство 21:15 Да въз­кре­сиш шам­пио­на иг­ра­лен филм /САЩ, 2007г./, ре­жи­сьор Род Лу­ри, в ро­ли­те: Са­мюъл Джак­сън, Джош Хар­тнет, Кат­рин Мо­рис, Те­ри Ха­чър и др. 23:10 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Въл­чият то­тем иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2015г./, ре­жи­сьор Жан-Жак Ано, в ро­ли­те: Уилям Шао­фън, Шоун Доу, Ан­хням Раг­чаа и др. 01:25 Сту­дио “Х”: Шо­фьо­рът дву­се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/п/ (14) 02:55 Ана Ка­ре­ни­на дву­се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/п/ (12) 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8, еп. 3,4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.14 13:00 “Вол­ният Уи­ли: Бягство от пи­рат­ска­та пе­ще­ра” – се­меен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Уил Гей­гър, ак­тьо­ри – Бо Бри­джис, Бин­ди Сю Ър­вин, Ке­вин От­то, Да­рън Ме­йер и др. 15:00 “Лю­бов из­вън иг­ра­та” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ка­на­да, 2016) , ре­жи­сьор – Те­ри Ин­грам, ак­тьо­ри – Еми­ли Ки­ни, Джон Риър­дън, Хей­ли Сейлс и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Раз­пла­та” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1999), ре­жи­сьор – Бра­йън Хел­ге­ланд, ак­тьо­ри – Мел Гип­сън, Грег Хен­ри, Ма­рия Бе­ло, Дей­вид Пей­мър, Крис Крис­то­фер­сон, Лу­си Лиу и др. 01:00 “Гра­дът” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Бен Аф­лек, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Ре­бе­ка Хол, Джон Хам, Пийт Пос­тъ­луейт, Блейк Лай­вли, Крис Ку­пър, Слейн, Дже­ръ­ми Ре­нър, Тай­тъс Уе­ли­вър и др. 03:10 “Лю­бов из­вън иг­ра­та” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ка­на­да, 2016) , ре­жи­сьор – Те­ри Ин­грам, ак­тьо­ри – Еми­ли Ки­ни, Джон Риър­дън, Хей­ли Сейлс и др. 04:40 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу

bTV Action

06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.13-15 11:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 4: Град­ски пат­рул” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Джим Дрейк, ак­тьо­ри – Ша­рън Стоун, Лес­ли Ис­тър­брук, Джордж Гейнс, Стив Гу­тен­берг, Бу­ба Смит, Май­къл Уин­слоу, Дей­вид Граф, Тим Ка­зур­ски и др. 12:45 “Ди­ва­та ре­ка” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Кър­тис Хен­сън, ак­тьо­ри – Ме­рил Стрийп, Дей­вид Стра­теърн, Кeвин Бей­кън, Джоу­зеф Ма­зе­ло, Сте­фа­ни Со­йер, Джон С. Рай­ли, Ели­за­бет Хоф­ман и др. 15:00 “Агент Х” – се­риал ,еп. 9,10 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Неп­ро­би­ваем” – Ек­шън, Ко­ме­дия Bulletproof (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ър­нест Р. Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дей­мън Уе­йънс, Адам Сан­длър, Джеймс Каан, Алън Ко­върт, Бил Нън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Бия­чи”- ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Крейг Мос, ак­тьо­ри – Дан­те Бас­ко, Джо­на­тан Лип­ни­ки, Жак­лин Об­ра­дорс, Ан­дрю Ди­воф, Да­ни Глоу­вър, Да­ни Тре­хо, Чар­ли Кар­вер, Кир­сти Хил, Са­ра Дю­мон и др. 23:45 “Им­пулс” – ек­шън, три­лър (САЩ, ЮАР, 2015), ре­жи­сьор – Сти­вън С. Кам­па­не­ли, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Джеймс Пюър­фой, Дже­на Са­рас, Карл Та­нинг, Ли-Ан Са­мърс, Дей­ниъл Фокс и др. 01:30 “Го­тъм” – се­риал, с.1, еп.13-15 04:15 “От­мъ­ще­ние­то на сес­три­те” – три­лър (Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Кър­тис Крау­форд, ак­тьо­ри – Брук Бърнс, Тим Ро­зън, Аш­ли Джоунс, Ре­бе­ка Ам­за­лаг, Пи­тър Дж. Грей и др.

bTV Comedy

05:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал, с.3 07:30 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 10:00 “Уин­тър: Ис­то­рия­та на един дел­фин” – дра­ма (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Чарлс Мар­тин Смит, ак­тьо­ри – Ней­тън Гем­бъл, Ха­ри Ко­ник – мл., Мор­ган Фрий­ман, Аш­ли Джъд и др. 12:00 “Ри­чи Рич” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Ма­ко­ли Къл­кин, Джон Ла­ро­кет, Ед­уард Хер­ман, Крис­тин Ебе­рсол, Чарлс Рос и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Кухня” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Заед­но по при­ну­да” – ко­ме­дия, (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Франк Ко­ра­чи, ак­тьо­ри – Ана Ко­луел, Уен­ди Мак­Лен­дон-Ко­ви, Те­ри Крюз, Ема Фур­ман, Ке­вин Ний­лън, Джоел Мак­хейл, Дрю Ба­ри­мор, Бе­ла Торн, Адам Сан­длър и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 23:30 “Ба­рът” – се­риал 01:00 “По сре­да­та” – се­риал 03:30 “Су­пер­мар­кет” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Повя­рвай в лю­бов­та” – с уч. на Сам Пейдж, Са­ра Ра­фър­ти, Дже­ръ­ми Гуи­балт и др. 14:10 “Но­ва­та ба­вач­ка” – с уч. на Аш­ли Уилямс, Сам Йе­гър, Ха­на Че­ра­ми, Кий­фър О’Рай­ли и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 2 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Шан­хай­ско слън­це” – с уч. на Дже­ки Чан, Оуен Уил­сън, Лю­си Лиу, Ро­джър Юан, Ксан­дър Бър­кли и др. 22:15 “Спек­тър” – с уч. на Да­ниел Крейг, Крис­тоф Валц, Леа Се­ду, Ралф Файнс, Мо­ни­ка Бе­лу­чи и др. 01:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:50 “Но­ва­та ба­вач­ка” – с уч. на Аш­ли Уилямс, Сам Йе­гър, Ха­на Че­ра­ми, Кий­фър О’Рай­ли и др./п/

Nova Sport

19:55 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 20:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:55 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 9-и епи­зод 22:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 40-и епи­зод 23:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 8-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 09:00 Дартс: Све­то­вен Гран при, сед­ми ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Фу­лъм – Ар­се­нал (2010-11), пов­то­ре­ние 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Ман­чес­тър Си­ти (2009-10), пов­то­ре­ние 13:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Сън­дър­ланд – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2008-09), пов­то­ре­ние 13:30 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 8-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Бор­до – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 9-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 22:10 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 40-и епи­зод 23:10 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 8-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:40 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд” /п/ 08:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 12:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *