ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 НОЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Биз­нес.БГ /п/ 13:00 Днес и ут­ре 13:30 Да­ри­те­ли и фи­лан­тро­пи, Ру­мъ­ния – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, 1 част, ре­жи­сьор Еле­на Маш­ко­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /18 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 21:30 Сту­дио Фут­бол 22:00 Фут­бол: Ес­па­ньол – Лу­до­го­рец, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” – пряко пре­да­ва­не от Бар­се­ло­на 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /18 епи­зод/п/ 03:20 Дой­че ве­ле: Шифт /п/ 03:35 Днес и ут­ре /п/ 04:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:30 Джинс /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.13 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.50 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.5 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп.10 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.6 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп.17 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “По­мощ 112” – ек­шън-кри­ми­нал­на риа­ли­ти по­ре­ди­ца 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.3 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.6 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.13-16 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.2 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5у еп.6 10:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.23, 24 11:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.1 12:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.6 13:00 “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.3 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.7 17:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.7 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.16 19:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 19:55 Пряко, Ли­га Ев­ро­па: Ла­цио – Сел­тик 22:00 Пряко, Ли­га Ев­ро­па: Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах – Ро­ма 00:00 Ли­га Ев­ро­па, об­зор 00:45 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.16 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.3 02:45 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.7 03:45 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.2 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.24

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.6, еп.9, 10 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 09:00 “Прес­пав” – се­риал 10:00 “Шпио­ни” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Джей­сън Стей­тъм, Джуд Лоу, Ми­ран­да Харт, Ниа Лонг, Али­сън Джа­ни, 50 Cent, Роуз Бърн, Бо­би Ка­на­ва­ли и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Мис Слад­киш” – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.98 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.4 18:00 Пре­мие­ра: “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.20, 21 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.10, еп.10 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.49 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.7, еп.4, 5 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2 еп.16, 17 00:00 “Шпио­ни” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2015) 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Го­мор” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Хо­кей на лед: Ба­рис – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 14:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 7-и епи­зод /п/ 15:00 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 15:30 Фут­бол: Ар­да – Цар­ско се­ло, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 17:25 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Барн­зли – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Мур­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 45-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *