ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ОКТОМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /21 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Парт­ньо­ри в оце­лява­не­то – Въл­кът 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър Бъл­га­ри­те в Ал­ба­ния – дру­гият жре­бий 22:00 Бри­га­да тв филм /13 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Съ­бо­та ве­чер с Мит­ко Пав­лов /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /21 епи­зод/п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.18 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.4 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.102 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.67 – 69 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.63 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.76 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19 еп.20 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.36 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.45

 bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.21 – 24 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.3 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.12 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.12 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.10 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.3 13:00 Пре­мие­ра: “Де­тег­ле­дач­ка­та” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Джордж Мен­де­люк, в ро­ли­те: Даф­ни Зу­ни­га, Ей­ва Хюз, Шон Га­ла­хър, Брит Ър­вин и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.4 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.1 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.4 18:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.13 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Под­вод­ни­ца U-571” – ек­шън, вое­нен (САЩ, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьор Джо­на­тан Мос­тоу, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Бил Пак­стън, Хар­ви Кай­тел, Джон Бон Джоу­ви, То­мас Креч­ман и др. 00:15 “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.5 01:15 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.1 02:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.13 03:15 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.4 04:15 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.1

bTV Comedy

05:00 “Гранд” /п./ – се­риал 06:00 “Гранд” – се­риал, еп.21, с.2 еп.1 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 09:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Прик­лю­че­ния­та на Ро­бо­рекс” – фен­тъ­зи, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Сти­вън Ши­мек, в ро­ли­те: Бен Брау­дър, Кал­вин Стин­гър, Итън Фи­лис, Ма­ги Скот и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.1, 2 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.95 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.48 20:30 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.75, 76 22:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.23, 24 00:00 “Прик­лю­че­ния­та на Ро­бо­рекс” /п./ – фен­тъ­зи, се­меен (САЩ, 2014) 02:00 “Гранд” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 7 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Спар­так Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Бор­не­мут Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Ман­чес­тър Юнай­тед Ка­ра­бао къп – пов­то­ре­ние 16:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Хим­ки ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 18:30 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) 19:00 Хо­кей на лед: СКА – Ме­та­лург Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 21:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла” пре­да­ва­не на WWE 23:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *