ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, ели­са­ве­та Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4081, пос­ле­ден епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Строй­ков­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то на жи­во – 8-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2014 г./, 1 епи­зод 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Ко­ми­сар Мон­тал­ба­но: Де­ли­кат­на ис­то­рия – иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2017 г./, ре­жи­сьор Ал­бер­то Си­ро­ни, в ро­ли­те Лу­ка Дзин­га­ре­ти, Че­за­ре Бо­чи, Пе­пи­но Мад­зо­та, Ми­риам Дал­ма­цио и др. (12) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Веч­на­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка и джаз му­зи­ка с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 00:00 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов – пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии /п/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:30 Ко­ми­сар Мон­тал­ба­но: Де­ли­кат­на ис­то­рия – иг­ра­лен филм /п/ (12) 04:30 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с. 2, еп. 24 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп. 41 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп. 25 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 12, еп. 66 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Май­ка” – се­риал, еп.7 21:30 Пре­мие­ра: “Гор­чи­ва лю­бов” – се­риал, еп. 27 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с. 11, еп. 12 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 11,12 01:50 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 03:50 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 04:50 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 12, еп. 42 

 bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 15 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, еп. 3 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 15 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 22 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – с. 3, еп. 1 12:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 13 13:00 “На при­цел” –  ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Кео­ни Уак­сман, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Фло­рин Пиер­сик -млад­ши, Джейд Юън и др. 15:00 “Монк” – се­риал, еп. 4 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 16 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 1 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 3, еп. 2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 23 20:00 Ек­шъв в 8: “Неиз­вес­тният” (пре­мие­ра) – се­риал, еп. 23 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Фут­бол за Ку­па­та на краля 00:30 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 23 01:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 23 02:30 “Монк” – се­риал, еп. 4 03:30 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 1 04:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 3, еп. 2 

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Кой­то оце­лее, ще раз­каз­ва” – ко­ме­дия, уес­търн (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Сет Мак­фар­лан, ак­тьо­ри – Сет Мак­фар­лан, Лиъм Ний­сън, Чар­лийз Те­рон, Евън Джоунс, Уес Стъ­ди, Са­ра Сил­вер­ман, Нийл Пат­рик Ха­рис, Ама­нда Сай­фред и др. 12:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 13:00 “Прия­те­ли” – се­риал 14:00 “Ало, ало” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 18:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 19:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Ало, ало” – се­риал, с. 7 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9 00:00 “Кой­то оце­лее, ще раз­каз­ва” – ко­ме­дия, уес­търн (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Сет Мак­фар­лан, ак­тьо­ри – Сет Мак­фар­лан, Лиъм Ний­сън, Чар­лийз Те­рон, Евън Джоунс, Уес Стъ­ди, Са­ра Сил­вер­ман, Нийл Пат­рик Ха­рис, Ама­нда Сай­фред и др. 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал

 Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – ТВ шоу, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, 6 се­зон 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 16 се­зон 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Дуис­бург – Па­дер­борн, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: РБ Лай­пциг – Волф­сбург, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Хер­та – Ба­йерн Мюн­хен, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Шал­ке 04 – Фор­ту­на Дю­сел­дорф, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

 Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *