ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /13 епи­зод/ 13:30 Славя­нска­та ци­ви­ли­за­ция до­ку­мен­та­лен филм /6 се­рия/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Моят плей­лист му­зи­кал­но-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Люд­ми­ла Гур­чен­ко тв филм /4 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 В кръв­та иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Джон Сто­куел, в ро­ли­те: Джи­на Ка­ра­но, Кам Жи­ган­де, Ис­маел Крус Кор­до­ва, Луис Гус­ман, Трийт Уилямс, Да­ни Тре­хо и др. (14) 01:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:15 Люд­ми­ла Гур­чен­ко тв филм /4 епи­зод/п/ 04:10 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня /п/

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.14 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.8 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7 еп.67 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.5 еп.7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.65 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.22 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.82 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.1 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.5 еп.7 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.46

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” /п/ – се­риал, с.2 еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.22 – 25 08:00 “Пла­ти­на” /п/ – се­риал, с.3 еп.9 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” /п/ – се­риал, с.2 еп.7 10:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, еп.13 11:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.3 еп.2 12:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6 еп.21 12:30 “Ре­лик­ви­те на смър­тни­те: Град от кос­ти” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор Ха­ралд Цварт, в ро­ли­те: Ли­ли Ко­линс, Джей­ми Кем­бъл Бауър, Ро­бърт Ший­хан, Дже­май­ма Уест, Ке­вин Зи­гърс, Ли­на Хий­ди и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.10 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.8 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2 еп.18 18:00 “Монк” – се­риал, с.3 еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп.14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 00:00 “Ел Ча­по” /п/ – се­риал, еп.5 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.13 02:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, еп.14 03:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.18 04:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.3 еп.3

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.9, 10 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Гос­по­жи­ца Аме­ри­ка” – ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ноа Баум­бак, в ро­ли­те Гре­та Гъ­руиг, Ло­ла Кърк, Шей­на Дауд­суел, Кат­рин Ър­би, Ма­тю Шиър и др. 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Про­би и греш­ки” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.40 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 19:00 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.3 еп.14, 15 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.3 22:00 “Кухня” – се­риал, с.2 еп.7, 8 23:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, еп.9, 10 00:00 “Гос­по­жи­ца Аме­ри­ка” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2015) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 3 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 00:30 “Чер­ният спи­сък: Из­куп­ле­ние­то” – се­риен филм 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

05:00 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Ба­йерн Мюн­хен – Хо­фен­хайм, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Вер­дер Бре­мен – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Саар­брю­кен – Карл­сруе, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Шал­ке – Хер­та, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 24-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 20-и епи­зод /п/ 00:30 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Щут­гарт, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” -/п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *