ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:40 Яел за­щи­та­ва го­ра­та дет­ски тв филм /п/ 06:00 72-те най-слад­ки жи­вот­ни до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:30 Му­зи­ка, му­зи­ка 14:00 “Па­ти­ла­та на Спас и Не­ли 15:10 Чия е та­зи пе­сен до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2003г./, ре­жи­сьор Аде­ла Пее­ва 16:25 Сце­на­та е моят дом – Недя­лко Йор­да­нов кон­церт – спек­та­къл 18:00 До­мът на вяра­та Храм “Рож­дес­тво Бо­го­ро­дич­но”, Со­фия 18:30 Ми­сия “Вдъх­но­ви­тел” 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бъл­гар­ска ки­но­ве­чер пред­ставя: Жи­ви ко­ми­ни иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, ре­жи­сьор Ра­дос­лав Спа­сов, в ро­ли­те: Ивай­ло Хрис­тов, Ма­рия Ко­це­ва – Му­ма, Ни­ко­ла До­дов, Ва­лен­тин Га­нев, Иван Са­вов, Бис­тра Ке­че­джие­ва-Кун­че­ва и др. (12) 23:10 По све­та и у нас 23:20 БГ вер­сия /п/ 00:10 Огън в мо­ре­то до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2016г./, ре­жи­сьор Джан­фран­ко Ро­си, в ро­ли­те: Са­муе­ле Пу­чи­ло, Пиет­ро Бар­то­ло, Джу­зе­пе Фра­га­ла­не, Ма­рия Кос­та и др. 02:00 БНТ на 60 /п/ 02:55 Пъ­те­ки /п/ 03:40 От­бли­зо /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

05:10 “COOLt” /п/ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.26 (пос­ле­ден) 06:30 “Аме­ри­ка пре­ди Ко­лумб” /част I/ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, Гер­ма­ния, 2009) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.1 13:00 “Лу­до влю­бе­на” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, мис­тъ­ри (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Марк Уо­търс, в ро­ли­те: Мо­ни­ка По­тър, Фре­ди Принц мл., Ша­лом Хар­лоу, Ива­на Ми­ли­че­вич, Са­ра Мър­док, То­ми­ко Фрей­зър и др. 15:00 “Приз­ра­ци на бив­ши га­дже­та” – фен­тъ­зи, ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Марк Уо­търс, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Дже­ни­фър Гар­нър, Ема Стоун, Май­къл Дъг­лас, Ро­бърт Фор­стър, Рей­чъл Бос­тън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ма­са 19” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джеф­ри Блиц, в ро­ли­те: Ана Кен­дрик, Ли­са Куд­роу, Крейг Ро­бин­сън, Чарлз Грийн, То­ни Ре­во­ло­ри, Сти­вън Мър­чант и др. 22:00 “Па­па­ра­ци – но­во 20!” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ма­рия Иг­на­то­ва 23:00 “Сле­по­та” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Май­къл Мей­лър, в ро­ли­те: Алек Бол­дуин, Де­ми Мур, Ди­лън Мак­дър­мът, Ви­ва Биан­ка и др. 01:10 “Уб­ие­цът Ка­ли” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джон Ма­тюз, в ро­ли­те: Ри­чард Каб­рал, Клей­тън Кар­де­нас, Ко­ри­на Кал­де­рон, Ра­йън Дор­си, Чел­си Де­бо и др. [16+] 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.2, еп.1 – 4 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.7 – 9 11:00 “Мак­си­ма­лен удар” – ек­шън, ко­ме­дия (Ру­сия, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Але­ксан­дър Нев­ский, Ев­ге­ний Стич­кин, Да­ни Тре­хо, Ке­ли Ху, Том Ар­нолд, Марк Да­кас­кос, Уилям Бол­дуин и др. 13:00 “Ате­нта­то­ри” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Фран­ция, 1995), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Джу­лиан Мур, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ана­то­лий Да­ви­дов, Мюз Уот­сън, Ке­ли Роуън и др. 15:30 “Ус­ко­ре­ние” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2004), ре­жи­сьор Джоу­зеф Кан, в ро­ли­те: Мар­тин Хен­дер­сън, Айс Кюб, Мо­не Мей­зър, Макс Бий­сли, Джей Хер­нан­дес, Фей­зон Лъв и др. 17:30 “Да Знаеш Как” (2020 г.) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.7 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.17 18:30 “Джу­ра­сик парк” – прик­лю­чен­ски, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Ло­ра Дърн, Сам Нийл, Джеф Голд­блъм, Са­мюъл Джак­сън, Джоу­зеф Ма­зе­ло и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “При­шъ­ле­цът: За­вет” – фан­тас­ти­ка, три­лър, хо­рър (САЩ, Ав­стра­лия, Но­ва Зе­лан­дия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Май­къл Фас­бен­дър, Кат­рин Уо­тър­стън, Би­ли Кру­дъп, Да­ни Мак­брайд, Де­миан Би­чир, Кар­мен Ид­жо­го, Джу­си Смо­лет, Джеймс Фран­ко, Ка­ли Хер­нан­дес и др. [16+] 00:15 “Мръс­но чен­ге” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ис­па­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бо­би Мо­рес­ко, в ро­ли­те: Со­фия Вер­га­ра, Карл Ър­бън, Ан­ди Гар­сия, Джон Фин и др. [14+] 02:15 “В мъг­ла­та” – фан­тас­ти­ка, дра­ма (Фран­ция, Ка­на­да, 2018), ре­жи­сьор Да­ниел Ро­би, в ро­ли­те: Ро­мен Дю­ри, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Фан­тин Ар­дюен, Ми­шел Ро­бен, Але­ксис Ма­нен­ти и др. [14+] 03:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.7 – 9

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6, еп.11, 12 07:00 “Мар­къс” – се­риал, еп.7, 8 08:00 “Гранд” – се­риал, еп.20, 21, с.2, еп.1 10:00 “Днев­ни­кът на един Дрън­дьо: Ис­кам вкъ­щи” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дей­вид Бауърс, в ро­ли­те: Джей­сън Дръ­кър, Али­сия Сил­вър­стоун, Том Евъ­рет Скот, Чар­ли Райт и др. 12:00 “Кит Кит­ридж: Ед­но аме­ри­кан­ско мо­ми­че” – дра­ма, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор Пат­ри­ша Ро­зе­ма, в ро­ли­те: Аби­гей­л Брез­лин, Джу­лия Ор­мънд, Стен­ли Ту­чи, Джоан Кю­сак, Крис О`До­нъл, Джейн Кра­ков­ски и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Кухня: Вой­на за хо­тел” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те: Роу­зи О`До­нъл, Ели­за­бет Пър­кинс, Кайл Мак­лок­лън, Ха­ли Бе­ри, Ели­за­бет Тей­лър, Джон Гуд­ман, Рик Мо­ра­нис и др. 22:30 Пре­мие­ра: “Мар­къс” /п/ – се­риал, еп.7, 8 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 04:00 “Мар­къс” /п/ – се­риал

Nova TV

05:10 “За­поз­най­те се с Пат­рик” – с уч. на Бе­ти Ед­мън­дсън, Дже­ни­фър Саун­дърс, Ед Скрейн, Том Бе­нет, Еми­ли Атак, Ей­дриан Скар­бо­роу и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Нощ­на смяна” – се­риал, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Да спе­че­лиш лю­бов­та” – с уч. на Хе­ле­на Мат­сън, Ко­ри Се­виър, Кaтрин Хикс, На­дийн Ве­лаз­кес, Пар­кър Сти­вън­сън и др. 14:15 “Тай­нствен не­поз­нат” – с уч. на Да­ни­ка Мак­ке­лър, Ка­ме­рън Ма­ти­сън, Дей­мън Рунян и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Око­ло све­та за 80 дни” – с уч. на Дже­ки Чан, Стив Куу­ган, Се­сил Де Франс, Джим Броуд­бент, Юън Брем­нър, Ро­бър Фай­фи и др. 22:20 “3 дни да уб­иеш” – с уч. на Ке­вин Кос­тнър, Ам­бър Хърд, Хей­ли Стай­нфелд Ко­ни Нил­сен, То­мас Ле­мар­ки и др. 00:40 “Бла­го­да­рим за доб­ра­та служ­ба” – с уч. на Майлс Те­лър, Джо Коул, Беу­ла Коа­ле, Хо­ли Бе­нет, Скот Хейз и др. 02:20 “Тай­нствен не­поз­нат” – с уч. на Да­ни­ка Мак­ке­лър, Ка­ме­рън Ма­ти­сън, Дей­мън Рунян и др. /п/ 03:50 “Нощ­на смяна” – се­риал, се­зон 4 /п/ 04:40 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/

Nova Sport

09:00 Фут­бол: Барн­зли – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – /п/ 11:00 Фут­бол: Ат­ро­ми­тос – Па­на­ти­най­кос Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 13:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ка­лев ВТБ ли­га – ди­рек­тно 14:55 Но­ви­ни 15:00 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 15:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 16:30 Хо­кей на лед: СКА – Йо­ке­рит Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 19:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) 19:30 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 21:15 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 21:45 Бас­кет­бол: Ре­джо Еми­лия – Бо­лоня Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А – ди­рек­тно 23:30 Хо­кей на лед: СКА – Йо­ке­рит Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – /п/ 01:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:45 Пулс /п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Ус­ко­ре­ние 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 В доб­ра фор­ма 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Ка­рай нап­ра­во /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:15 Пар­ла­мен­тът на фо­кус/п/ 15:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ис­то­рии от све­та 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Пар­че­та от реал­нос­тта 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA /п/ 01:05 Те­ма­та на NOVA/п/ 01:25 Пар­че­та от реал­нос­тта/п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Дру­го­то ли­це 02:30 Ни­чия земя/п/ 03:15 Съ­бу­ди се/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *