ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ЮЛИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Вас­ко Кръп­ка­та и Мар­ти­на Вач­ко­ва /п/ 13:40 Не­бес­но око, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Среб­рис­тият жре­бец, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:45 Прис­та­ни­ща­та на све­та 17:00 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Раят на да­ми­те, тв филм /7 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те, тв филм /4 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Най-го­ле­ми­те уда­ри на ма­фия­та, до­ку­мен­та­лен филм /10, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 00:20 Лято с БНТ /п/ 02:20 Раят на да­ми­те, тв филм /7 епи­зод/п/ 03:20 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:15 Най-го­ле­ми­те уда­ри на ма­фия­та до­ку­мен­та­лен филм /10, пос­ле­ден епи­зод/п/ (12)  

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.11 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.38 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.75 – 77 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.1 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.13 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.7 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.11, еп.13 (пос­ле­ден) 01:50 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.17 02:20 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:50 “Пре­ди обед” /п/ 04:50 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.30 

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.18 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.6 – 9 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.18 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.6 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.5 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.13 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.9 13:00 “Сре­щу сти­хии­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Да­ниел Гил­бой, в ро­ли­те Май­къл Па­ре, Лиан Кол Янг, Пат­рик Ма­ке­кърн, Ка­ме­рън Гор­дън и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.19 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.7 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.10 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.14 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Сто­те” – се­риал, с.6, еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Краен ре­зул­тат” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2018), ре­жи­сьор Скот Ман, в ро­ли­те Дейв Ба­тис­та, Пиърс Брос­нан, Рей Сти­вън­сън, Амит Шах, Але­ксан­дра Ди­ну, Ла­ра Пийк, Мар­тин Форд и др. [14+] 00:00 “Сто­те” – се­риал, с.6 еп.8 01:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.14 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.6 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.10 04:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.7

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6, еп.12, 13 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Же­ни­хът” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Але­ксан­дър Нез­ло­бин, в ро­ли­те Сер­гей Свет­ла­ков, Ол­га Кар­тун­ко­ва, Сер­гей Бу­ру­нов, Фи­лип Рей­нхардт, Свет­ла­на Смир­но­ва-Мар­цин­ке­вич, Геор­гий Дро­нов, Але­ксан­дър Де­ми­дов, Дмит­рий Ни­ку­лин и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.7, 8 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.29 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.5 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8, еп.15, 16 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, еп.8 22:00 “Гранд” – се­риал, еп.15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9 еп.22, 23 00:00 “Же­ни­хът” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 17 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Порт­смут, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уи­къмб Уон­дъ­рърс – Флий­тууд Таун, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 6-и епи­зод /п/ 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Ар­се­нал (2010-11) /п/ 19:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 32-ри епи­зод /п/ 19:30 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Уот­форд – Но­рич Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 21:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 22:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:30 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *