ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ЮНИ

БНТ

00:05 Диз­рае­ли – пор­трет на един ро­ман­тик – тв филм/1 епи­зод/п/ 01:10 На­ча­ло­то: Пъ­те­шес­твие­то на чо­ве­чес­тво­то – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 01:55 Ки­син­джър и Ник­сън – иг­ра­лен филм/п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Въл­шеб­ни­те при­каз­ки на щур­че­то: На лъ­жа­та кра­ка­та са къ­си 06:35 Ха­на – мо­ми­че­то в лод­ка­та – дет­ски тв филм 06:50 Ре­ка­та – дет­ски ани­ма­цио­нен филм 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та Храм “Св. Ни­ко­ла” в с.Чер­вен брег 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Кон­церт на Илия Ан­ге­лов 15:10 Ема – иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1996г./, ре­жи­сьор Диар­мюид Ло­рънс, в ро­ли­те: Кейт Бе­кин­сейл, Марк Стронг, Пру­не­ла Скейлс и др. 17:00 Джинс Ро­дът на Зла­тю Боя­джиев 17:30 Аре­на спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – кла­си­чес­ки ма­чо­ве – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:50 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Рум­ба­та, аз и Ро­нал­до – тв филм /5 епи­зод/ 21:55 Со­фия – тв филм /5 епи­зод/ (14) 22:50 По све­та и у нас 23:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:10 Ва­ви­лон Бер­лин 2 – тв филм /3 и 4 епи­зод/ (16)

bTV

00:30 “Хер­ку­лес и из­гу­бе­но­то царс­тво” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Хар­ли Коук­лис, в ро­ли­те: Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ре­не О`Ко­нър, Ро­бърт Тре­бър, Ели­за­бет Хо… 02:20 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал, с.2, еп.13 02:40 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ 05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.21 06:30 “Ма­гия­та на тро­пи­чес­ка­та го­ра” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2, еп.14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.17 13:00 “Омъ­жи се за мен” /част II/ – ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джеймс Хей­ман, в ро­ли­те: Лу­си Лиу, Сти­вън Пас­куал, Бо­би Ка­на­ва­ли, Ен­ри­ке Мър­сиа­но, Да­ниел Ни­ко­лет и др. 14:50 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 15:10 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “По­мощ 112” /п./ – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.7, кон­церт на жи­во 22:00 “Заед­но по при­ну­да” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Франк Ко­ра­чи, в ро­ли­те: Дрю Ба­ри­мор, Адам Сан­длър, Те­ри Крюз, Бе­ла Торн, Ема Фър­ман и др.

bTV Action

00:00 “Нос Страх” – хо­рър, дра­ма (САЩ, 1991), ре­жи­сьор Мар­тин Скор­се­зе, в ро­ли­те: Ник Нол­ти, Дже­си­ка Ланг, Джу­лиет Луис, Ро­бърт Ми­чъм, Гре­гъ­ри Пек, Ро­бърт Де Ни­ро и др. [16+] 02:30 “Чък” /п./ – се­риал, с.2, еп.1, 2 04:15 “Дъс­ка­та на дяво­ла” – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Стайлз Уайт, в ро­ли­те: Оли­вия Кук, Ана Ко­то, Да­рън Ка­га­сов, Биан­ка Сан­тос и др. [16+] 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.24 – 26 (пос­ле­ден) 07:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.1 08:00 “Чък” – се­риал, с.2, еп.3 – 5 11:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лънс, Бинг Ръ­сел, Марк Алай­мо, Бра­йън Джеймс и др. 13:00 “Без пос­лед­на спир­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2018) ре­жи­сьор Жау­ме Ко­лет-Се­ра, в ро­ли­те: Лиъм Ний­сън, Ве­ра Фар­ми­га, Пат­рик Уил­сън, Джо­на­тан Банкс, Сам Нийл, Ели­за­бет Мак­га­вър… 15:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.4, 5 17:00 “По­мощ 112” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца, еп.6 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.6 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.16 18:45 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия, 2002), ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Гей­бриъл Ман, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже, Крис Ку­пър, Бра­йън Кокс,… 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ох, на ма­ма” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джо­на­тан Ли­вайн, в ро­ли­те: Ей­ми Шу­мър, Гол­ди Хоун, Айк Ба­рин­холц, Крис­то­фър Ме­лъ­ни, Ран­дал Парк, Уон­да Сайкс, Ос­кар Хай­на­да и др. 23:45 “Тъм­на въл­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ЮАР, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор Джон Сто­куел, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Оли­вие Мар­ти­нез, Ралф Браун, Сиз­ве Мсу­ту, Марк Ел­дър­кин и др.

bTV Comedy

00:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п./ – се­риал 01:00 “Про­би и греш­ки” /п./ – се­риал 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “На по-доб­ро място” /п./ – се­риал 04:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” /п./ – се­риал 05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2, еп.17, 18 07:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2, еп.1 08:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, еп.10, 11 09:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, еп.7, 8 10:00 “Па­теш­ка ис­то­рия” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Крис­то­фър Джен­кинс 12:00 “Бол­ни от лю­бов” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Гри­фин Дън, в ро­ли­те: Мег Ра­йън, Ма­тю Бро­дъ­рик, Че­ки Ка­рио, Мо­рийн Стей­пъл­тън, Ке­ли Прес­тън и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Про­би и греш­ки” /п./ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 17:30 “Вни­ма­вай как­во го­во­риш” /п./ – се­риал 19:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019), еп.4 19:30 “На по-доб­ро място” /п./ – се­риал 20:30 “Ко­ле­да­та на Де­нис Бел­ята” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, САЩ, 2007), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Мак­суел Ко­тън, Ро­бърт Уаг­нър, Луиз Фле­чър, Ай­зък Дър­нфорд и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.10, еп.6, с.11, еп.1 23:30 “Ало, ало” /п./ – се­риал

Nova TV

01:00 “Све­тът е наш” – с уч. на Зак Еф­рон, Еми­ли Ра­тай­ков­ски, Джон Бер­нтал, Шай­ло Фер­нан­дес, Уес Бен­тли, Джо­ни Уес­тън, Ва­не­са Лен­гинс и др. 02:40 “Ах, то­зи джаз” – с уч. на Рой Шай­дър, Дже­си­ка Ланг, Ли­ланд Пал­мър, Ан Рай­нкинг, Клиф Гор­ман, Бен Ве­рин, Май­къл То­лан, Макс Райт и др. 04:40 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA./п/ 05:20 “Стюарт Ли­тъл” – с уч. на Джи­на Дей­вис, Хю Ло­ри, Джо­на­тан Лип­ни­ки, Джеф­ри Джоунс и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов от пръв пог­лед” – с уч. на Ей­ми Смарт, Джо­на­тан Бе­нет, Ке­ли Ти­бо, Ей­дриън Гре­ние и др. 14:15 “Пер­фек­тно­то лято” – с уч. на Лин­дзи Шоу, Де­рек Те­лър, Еми­ли Роуз, Лу­кас Бра­йънт и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Иг­ра по план” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Ки­ра Се­джуик, Ма­ди­сън Пе­тис, Ро­зе­лин Сан­чес, Мо­рис Чес­тнът, Браян Уайт и др. 22:00 “Тра­сьо­ри” – с уч. на Ра­фи Гав­рон, Скот Джон­сън, Ме­ри Ав­ге­ро­пу­лос, Тей­лър Лаут­нър, Адам Рей­нър, Сам Ме­ди­на и др. 23:50 “Къ­де пок­ри­ха Мор­ган?” – с уч. на Хю Грант, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Сам Ел­иът, Ме­ри Стий­нбър­гън и др./п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от шес­ти кръг за Мла­деж­ка­та ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Волф­сбург – РБ Лай­пциг, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Фу­лъм – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ар­се­нал, мач от шес­ти кръг за Мла­деж­ка­та ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Реал Мад­рид, фи­нал за Ку­па­та на краля (2000-01), в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спор­т“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ип­суич Таун (1994-95) /п/ 23:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 08:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”-/п/ 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 – “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *