ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ЯНУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /2 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Лю­бов, слад­ки­ши и рок енд рол дет­ски тв филм /Гер­ма­ния, 2015г./ 15:20 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 4 ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ос­мият ден иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1996г./, ре­жи­сьор Жа­ко ван Дор­мел, в ро­ли­те: Да­ниел От­ьой, Пас­кал Де­кен, Алис ван Дор­мел, Миу-Миу и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Кон­церт на гру­па P.I.F. 00:50 Све­тът и ние /п/ 01:10 100% буд­ни /п/ 03:05 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 За­ко­нът на Дойл тв филм /2 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4, еп.10 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.19 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Чер­на пти­ца” – се­риал, еп.38 15:00 Пре­мие­ра: “Ис­тин­ска лю­бов” – се­риал, еп.10 16:00 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с.13, еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.122 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.4 21:00 Пре­мие­ра: “Влад” – се­риал, еп.4 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, с.3, еп.4 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8, еп.2 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.46 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:00 “Заб­ра­не­ният град на Ки­тай” /п/ – до­ку­мен­та­лен филм, част I 04:50 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.109

bTV Action

05:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, еп.17 – 20 08:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.1 09:00 “Чък” – се­риал, с.3, еп.8 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.9 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.19 12:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.11 13:00 “Сред­но­щен чу­дак” – фан­тас­ти­ка, мис­тъ­ри (САЩ, Гър­ция, 2016), ре­жи­сьор Джеф Ни­кълс, в ро­ли­те: Май­къл Ша­нън, Джоуел Ед­жър­тън, Кир­стен Дънст, Адам Драй­вър, Джей­дън Мар­тел, Бил Камп, Сам Ше­пърд и др. 15:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.2 16:00 “Чък” – се­риал, с.3, еп.9 17:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.12 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.20 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.10 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Сто­те” – се­риал, с.7, еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Не­бес­но царс­тво” – ис­то­ри­чес­ки, вое­нен, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ис­па­ния, Гер­ма­ния, Ма­ро­ко, 2005), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Ор­лан­до Блум, Ева Грийн, Лиъм Ний­сън, Май­къл Шийн, Дей­вид Тю­лис, Мар­тон Чо­каш, Дже­ре­ми Ай­рънс, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ед­уард Нор­тън, Иън Глен и др. 01:00 “Сто­те” – се­риал, с.7, еп.1 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.20 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.10 03:45 “Монк” – се­риал, с.7, еп.12 04:30 “Чък” – се­риал, с.3, еп.9

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8, еп.16, 17 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Ску­би-Ду: Приз­рач­ният кау­бой” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Пи­търс 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8, еп.11, 12 19:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.128 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп.27 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, еп.19 22:00 “Кухня” – се­риал, с.5, еп.7, 8 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.2, 3 00:00 “Ску­би-Ду: Приз­рач­ният кау­бой” /п/ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Кухня” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 16 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – риа­ли­ти 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риал, се­зон 3 22:00 “Сък­ро­ви­ща” – се­риал, се­зон 1 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 16 00:30 “Кон­дор” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риал, се­зон 1 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риал /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

   Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Пар­ма ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Бор­не­мут Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Же­льо­на гу­ра ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Брис­тъл Си­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 20:00 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 20:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 21:00 Но­ви­ни 21:15 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък” пре­да­ва­не на WWE (2021) 23:00 Бас­кет­бол: Фуен­лаб­ра­да – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

NovaNews

05:15 Па­та­рин­ски LIVE 05:45 Пре­сеч­на точ­ка 06:30 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:10 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Свет­ски но­ви­ни 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­нес но­ви­ни 21:50 Свет­ски но­ви­ни 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA – пов­то­ре­ние 00:30 Па­та­рин­ски LIVE 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA – пов­то­ре­ние 01:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA – пов­то­ре­ние 02:30 Денят на жи­во 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA – пов­то­ре­ние 03:30 Со­циал­на мре­жа 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA – пов­то­ре­ние 04:30 Со­циал­на мре­жа

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *