HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ЯНУАРИ

БНТ

05:15 Браз­ди /п/ 05:45 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:55 Бъл­га­рия от край до край /7 филм/ 13:25 Но­во­го­ди­шен кон­церт на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет/1 част/ Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 14:25 Меж­ду­на­ро­ден цир­ков фес­ти­вал в Мон­те Кар­ло 15:20 По­ли­цаят от Сен Тро­пе иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1964г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те: Луи дьо Фю­нес, Же­не­виев Гра, Ми­шел Га­лаб­рю и др. 17:00 Не­поз­на­та земя 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 На­шес­твие на из­вън­зем­ни: Го­то­ви ли сме? до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Жил и Жю­ли 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Кра­сив ум иг­ра­лен филм /САЩ, 2001г./, ре­жи­сьор Рон Хауърд, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Ед Ха­рис, Джъд Хирш, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Крис­то­фър Плъ­мър и др. 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 00:15 По­ли­цаят от Сен Тро­пе иг­ра­лен филм/п/ 01:55 Па­ра­лел­ни все­ле­ни: Реал­ни ли са? до­ку­мен­та­лен филм/п/ 02:50 Мал­ки ис­то­рии /п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:30 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ел­хич­ки 2” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2011), ре­жи­сьор – Але­ксан­дър Ба­ра­нов, Але­ксан­дър Кот, Ле­ван Габ­риаз­де, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Пьотр Фьо­до­ров, Сер­гей Свет­ла­ков, Иван Ур­гант, Ма­рия Ша­лае­ва, Ана Чи­пов­ская, Ма­рия По­ро­ши­на, Па­вел Бар­шак и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.3,4 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.1,2 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Сблъ­съ­кът на ти­та­ни­те” – ек­шън, дра­ма, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Луис Ле­те­риер, ак­тьо­ри – Пийт Пос­тъ­луейт, Мадс Ми­кел­сен, Сам Уор­тин­гтън, Лиам Ний­сън, Дже­ма Ар­тър­тън, Джей­сън Фле­минг, Ралф Файнс, Иза­бе­ла Ми­ко, Да­ни Хюс­тън, Люк Евънс и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Прокл­ятие­то на спяща­та кра­са­ви­ца” – фен­тъ­зи, три­лър, мис­те­рия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Пе­ри Ре­джи­налд Teo, ак­тьо­ри – Итън Пек, Ин­диа Ай­сли, На­та­ли Хол, Брус Дей­ви­сън, Джеймс Адам лим, Скот Алън Смит, Зак Уорд и др. 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.14 02:00 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 03:00 “Ел­хич­ки 2” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2011), ре­жи­сьор – Але­ксан­дър Ба­ра­нов, Але­ксан­дър Кот, Ле­ван Габ­риаз­де, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Пьотр Фьо­до­ров, Сер­гей Свет­ла­ков, Иван Ур­гант, Ма­рия Ша­лае­ва, Ана Чи­пов­ская, Ма­рия По­ро­ши­на, Па­вел Бар­шак и др.

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца” – ани­ма­ция (Ру­сия, 2012), ре­жи­сьо­ри – Мак­сим Свеш­ни­ков, Влад­лен Бар­ба 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 5 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Шрек 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ ,2004), ре­жи­сьо­ри – Ке­ли Ас­бъ­ри, Кон­рад Вър­нън, Ан­дрю Ада­мсън 22:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.6,7,8 10:45 “При­мам­ка­та” – ко­ме­дия, ек­шън, три­лър (Ка­на­да, САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Ан­тоан Фу­куа, ак­тьо­ри – Джей­ми Фокс, Дей­вид Морс, Ро­бърт Пас­то­ре­ли, Дъг Хът­чи­сън, Ким­бър­ли Елис, Дей­вид Пай­мър, Майк Епс и др. 13:00 “Над за­ко­на” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988),ре­жи­сьор – Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри — Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Май­къл Ру­кър и др. 15:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 2,3 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Бел­язан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990),ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” -ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Брек Ай­знър, ак­тьо­ри – Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Уд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън, Ола­фур Дар­ри Ола­фссон и др. 00:00 “Над за­ко­на” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988),ре­жи­сьор – Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри — Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Май­къл Ру­кър и др. 02:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.7,8 03:45 “Аго­ра” – дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ис­па­ния, 2009), ре­жи­сьор – Але­хан­дро Аме­на­бар, ак­тьо­ри – Ос­кар Ай­зък, Рей­чъл Уайз, Макс Мин­ге­ла, Ру­пърт Евънс, Ош­ри Коен и др.

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Бул­чин­ски вой­ни” – с уч. на Ерик Дейн, Бо­ни Съ­мър­вил, Джон Ста­мос, Джеймс Бро­лин и др. 14:15 “Пър­вият ри­цар” – с уч. на Шон Ко­нъ­ри, Ри­чард Гиър, Джу­лия Ор­мънд, Бен Крос, Лиъм Къ­нин­гам 17:00 WEBIT – фес­ти­вал на ди­ги­тал­на­та и тех­но­ло­гич­на тран­сфор­ма­ция 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Сдел­ка или не” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, нов се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Джон Кар­тър: Меж­ду два свята”- с уч. на Тей­лър Кич, Лин Ко­линс, Са­ман­та Мор­тън, Уилям Де­фо, То­мас Хей­дън Чърч, Марк Стронг, Ча­ран Хиндс, До­ми­ник Уест и др. 22:30 “Аге­нти на съд­ба­та” – с уч. на Мат Дей­мън, Еми­ли Блънт, Май­къл Ке­ли, Те­рънс Стамп, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 00:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:10 “Жер­тва на спа­се­ние” – с уч. на Мор­ган Фрий­ман, Ми­шел Мо­на­ган, Кей­си Аф­лек, Ед Ха­рис,Джон Аш­тън, Ей­ми Ра­йън и др. /п/ 03:20 “Разм­яна­та”- с уч. на Джей­сън Бей­тман, Ра­йън Рей­нолдс, Оли­вия Уайлд, Лес­ли Ман, Алън Ар­кин и др. /п/  КИ­НО ТРЕЙ­ЛЪ­РИ  Со­фия Плов­див Вар­на Бур­гас  След 1 час за­поч­ват  14:00 Би­кът Фер­ди­нанд (2017) 14:00 Би­кът Фер­ди­нанд (2017) 14:00 Дъв­ка за ба­лон­че­та (2017) 14:00 Но­каут или всич­ко, кое­то тя на­пи­са

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, че­ти­ри­на­де­се­ти, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ни­ца – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лион – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Страс­бург – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, пет­на­де­се­ти ден, фи­нал, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Ди­жон – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 23:15 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 2 част 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 10:45 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 “Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 22:00 Хо­ли­вуд с Иве­ли­на Кун­че­ва 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *