ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 АВГУСТ

БНТ

05:30 Раз­ви­тие на град­ски­те же­лез­ни­ци /п/ 06:00 Пъ­те­ки /п/ 06:45 Ди­вия Франк в Ав­стра­лия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ (12) 07:35 Из­кус­тво­то за све­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Джордж и дра­ко­нът, дет­ски иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2004 г./, ре­жи­сьор Том Рийв, в ро­ли­те Джеймс Пюър­фой, Пат­рик Суей­зи, Пай­пър Пе­ра­бо, Бил Трий­чър и др. 09:30 Маг­на Ау­ра – из­гу­бе­ният град тв филм 10:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли, тв филм 11:00 Тай­ният жи­вот на пти­ци­те до­ку­мен­та­лен филм 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /п/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 И Бъл­га­рия е ед­на гол­яма греш­ка, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014 г./, ре­жи­сьор Стоян Ра­дев 15:30 Сват­бе­ният танц иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2009 г./, ре­жи­сьор Марк Джийн, в ро­ли­те Джон Шнай­дер, Брук Не­вин, Ро­ма Дау­ни, Крис­то­фър Джей­кът и др. 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Моят плей­лист Юлия Спи­ри­до­но­ва /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та: Ор­лин Го­ра­нов /п/ 19:00 Ди­вия Франк в Ав­стра­лия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца (12) 19:50 Бъл­га­рия от край до край: Раз­ка­зи на сър­це­то 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ред­ник Пий­сфул, иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012 г./, ре­жи­сьор Пат О’Ко­нър, в ро­ли­те Джордж Мак­кей, Джак О’Ко­нъл, Але­ксан­дра Роуч, Фран­сис де ла Тур, Ри­чард Гри­фис и др. 22:45 По све­та и у нас 23:00 Сту­дио Х: Двоен удар иг­ра­лен филм /САЩ, 2000 г./, ре­жи­сьор Хе­йуд Голд, в ро­ли­те Уилям Бол­дуин, Ели­за­бет Ми­чъл, Джон Се­да, Адам Бол­дуин, Бай­рън Минс и др. (14) 00:45 Сват­бе­ният танц, иг­ра­лен филм /п/ 02:20 Ред­ник Пий­сфул, иг­ра­лен филм /п/ 04:00 Тай­ният жи­вот на пти­ци­те, до­ку­мен­та­лен филм/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.12 06:30 “На­цио­на­лен парк Гранд Ка­ньон” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.7 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ – уи­кенд блок 11:00 “Cool…T” /най-доб­ро­то/ – лай­фстайл пре­да­ва­не 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Без гра­ни­ци” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ру­сия, 2015) 15:00 “Ала­ми­нет” – скеч шоу 15:30 bTV Ва­кан­ция: “Ле­де­на епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­да­на 17:10 “Сър­це­то на дра­ко­на: Си­ла­та на огъня” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017) 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Нощ в му­зея: Бит­ка­та за Смит­со­ниън” – ко­ме­дия, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Ей­ми Адамс, Ханк Аза­рия, Ро­бин Уилямс, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Джон Бър­нтол, Ра­ми Ма­лек, Бил Хей­дър, Джей Ба­ру­шел и др. 22:00 Ме­га­хит: “Му­мия­та се зав­ръ­ща” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Сти­вън Съ­мърс, в ро­ли­те: Брен­дън Фрей­зър, Рей­чъл Вайс, Джон Ха­на, Ар­нолд Вос­лу, Пат­ри­сия Ве­лас­кес, Дуейн Джон­сън, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже и др. 00:30 “Ком­би­на­то­рът” – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Тим Хън­тър, в ро­ли­те: Ма­тю Мо­дийн, Ме­ри-Луис Пар­кър, Джо­на­тан Рис Ма­йърс, Фе­ру­за Болк, Май­къл Мад­сън и др. [14+] 02:20 “Сър­це­то на дра­ко­на: Си­ла­та на огъня” /п/ – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017) 04:10 “На­цио­на­лен парк Гранд Ка­ньон” /п/ – до­ку­мен­та­лен филм

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.5 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.5 – 8 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал,, с.6, еп.1 – 3 10:45 “Джо­на Хекс” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джи­ми Хе­йуърд, в ро­ли­те: Джош Бро­лин, Ме­гън Фокс, Джон Мал­ко­вич, Май­къл Фас­бен­дър, Уил Ар­нет, Уес Бен­тли и др. 12:30 “Джу­ра­сик парк II: Из­гу­бе­ният свят” – прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Джу­лиан Мур, Пийт По­съл­туейт, Ар­лис Хауърд, Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Винс Вон, Пи­тър Стор­меър и др. 15:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.5, 6 17:00 “По­мощ 112” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца, еп.5 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.5 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4, еп.9, 10 19:00 “Мост на дра­ко­ни” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Ва­ле­ри Чоу, Га­ри Хъд­сън, Ба­шар Ра­хал, Ве­ли­зар Би­нев, Боян Ми­лу­шев и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” с во­дещ Ва­ле­ри Ге­нов 22:00 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га 1/8-фи­нал (ре­ванш): Бар­се­ло­на – На­по­ли 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га 1/8-фи­нал (ре­ванш): Ба­йерн Мюн­хен – Чел­си /за­пис/ 02:15 “Пъ­лен мрак” – хо­рър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Ра­да Ми­чъл, Коул Хау­зър, Кийт Дей­вид и др. [14+] 04:15 “Ло­вец на де­мо­ни” – фен­тъ­зи, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Майк Мен­дес, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Крис­ти­на Клийб, То­ни Бен­тли Са­ра Чок и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – се­риал, еп.1, 2 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.2, еп.9, 10 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 Пре­мие­ра: “На по-доб­ро място” – се­риал, с.4, еп.2, 3 10:00 “Пан” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ав­стра­лия, 2015) 12:00 “Бед­ни, но бо­га­ти” – ко­ме­дия (Ита­лия, 2016) 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 16:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 18:30 “Гранд” /п/ – се­риал 19:30 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 20:30 “Бе­то­вен 5” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те: Дейв То­мас, Фейт Форт, Да­вей Чейс, Том Пос­тън, Са­ми Кан и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.2, еп.9, 10 23:30 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 00:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 03:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 04:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 1 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Сват­ба под при­цел” – с уч. на Бар­ба­ра Пра­ко­пен­ка, Катя Вай­цен­бьок, Ми­хаел фон Ау, Хе­йо фон Ще­тен и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Коф­ти при­чес­ка” – с уч. на Лий-Алин Бей­кър, Ло­ра Ма­ра­но, Крис­чън Кем­бъл и др. 15:00 “Меч­та­тел” – с уч. на Кърт Ръ­сел, Да­ко­та Фа­нинг, Крис Крис­то­фер­сън, Ели­за­бет Шу, Луис Гус­ман и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Не­по­бе­ди­ми­те 2” – с уч. на Брус Уи­лис, Джей­сън Стей­тъм, Сил­вес­тър Ста­лоун, Долф Лунд­грен, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Джет Ли, Жан-Клод Ван Дам, Чък Но­рис и др. 22:00 “Пърл Хар­бър” – с уч. на Бен Аф­лек, Джош Хар­тнет, Кейт Бе­кин­сейл, Ку­ба Гу­динг мл., Том Сай­змор, Джон Войт, Колм Фео­ре, Ма­ко, Алек Бол­дуин и др. 01:30 “Чо­ве­кът, кой­то поз­на­ва­ше без­край­нос­тта” – с уч. на Дев Па­тел, Дже­ръ­ми Ай­рънс, То­би Джоунс, Сти­вън Фрай, Дже­ре­ми Нор­тъм, Ке­вин Мак­на­ли, Ша­зад Ла­тиф, Пад­райк Ди­лей­ни и др. 03:40 “Меч­та­тел” – с уч. на Кърт Ръ­сел, Да­ко­та Фа­нинг, Крис Крис­то­фер­сън, Ели­за­бет Шу, Луис Гус­ман и др. /п/

Nova Sport

09:00 Пла­жен во­лей­бол: Со­фия 2020, ди­рек­тно 13:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бур­гос, по­лу­фи­на­лен мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 15:00 Пла­жен во­лей­бол: Со­фия 2020, ди­рек­тно 19:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 26-и епи­зод /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Уест Бро­мич Ал­биън (2002-03) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чар­лтън Ат­ле­тик – Ман­чес­тър Си­ти (2005-06) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 32-ри епи­зод 23:00 Фут­бол: Хам­бур­гер – Щут­гарт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:10 “Дру­го­то ли­це” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Дру­го­то ли­це” 09:30 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва  /п/ 10:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 11:15 Топ шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Биз­нес но­ви­ни 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 17:00 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 Биз­нес но­ви­ни 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *