ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00  Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/  06:05  Пик­сел Пин­ки 2 – ани­ма­цио­нен филм/п/  06:30  Строй­ков­ци­те – ани­ма­цио­нен филм  06:50  Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм/п/  07:15  Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм/п/  07:45  Те­ле­па­за­рен про­зо­рец  08:00  Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва  08:30  По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  09:00  Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не  11:00  Ту­ри­зъм.бг сед­мич­но – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не  12:00  По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  12:30  Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие  13:00  Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов  14:00  Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра  15:00  Тю­тюн /по по­вод 80г. от рож­де­ние­то на Не­ве­на Ко­ка­но­ва и 90г. от рож­де­ние­то на Ни­ко­ла Ко­ра­бов/ – 2-се­риен иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1962г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Ко­ра­бов, в ро­ли­те: Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Йор­дан Ма­тев, Вол­фганг Лан­гхоф, Ми­рос­ла­ва Стоя­но­ва и др.  16:10  Ни­ко­ла Пет­ров – бъл­га­ри­нът до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016 г./, ре­жи­сьор Ваня Ива­но­ва  17:15  Чес­тва­не на 130-го­диш­ни­на­та на СУ “Св.Кли­мент Ох­рид­ски” – пряко пре­да­ва­не от На­род­ния теа­тър “И­ван Ва­зов”  18:00  Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва  18:45  Пла­не­та­та земя 2: Гра­до­ве – до­ку­мен­та­лен филм  19:45  Ле­ка нощ, де­ца!  20:00  По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  20:30  Спор­тни но­ви­ни  20:45  Лю­бов­ни прик­лю­че­ния – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1998 г./, ре­жи­сьор Уи­лард Ка­рол, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Де­нис Куейд, Пат­ри­ша Клар­сън, Шон Ко­нъ­ри и др.  22:50  По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  23:05  Сту­дио “Х”: За­гад­ки при раз­про­даж­би – тв филм /3 епи­зод/  00:35  Доб­рият уче­ник – иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Ос­три, в ро­ли­те: Тим Дей­ли, Хай­дън Па­не­тиер, Уилям Сад­лър и др.  02:00  Пла­не­та­та земя 2: Гра­до­ве – до­ку­мен­та­лен филм/п/  02:50  Раз­ко­шен жи­вот – иг­ра­лен филм /п/(12)  04:30  Браз­ди    /п/

bTV

05:30  “Ло­вци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм  06:00  “Ба­рби: Скъ­по­цен­ни­те дел­фи­ни” – ани­ма­ция  07:00  “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 21,22  08:00  “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва  11:00  “Cool?T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва  12:00  bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия  12:30  “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4, еп.6  13:00  “За­поч­ни от­но­во” – дра­ма, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ ,2013), ре­жи­сьор – Джон Кар­ни, ак­тьо­ри – Кий­ра Най­тли, Джеймс Кор­ден, Марк Ръ­фа­ло, Хей­ли Стей­нфилд , Адам Ле­вин, Кат­рин Кий­нър и др.  15:00  “Б­ри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър  16:00  “Ма­рма­лад­” – ток­шоу  18:00  “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски  19:00  bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия  19:30  bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния  20:00  Ме­га­хит: “З­аед­но по при­ну­да” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Франк Ко­ра­чи, ак­тьо­ри – Ана Ко­луел, Уен­ди Мак­Лен­дон-Ко­ви, Те­ри Крюз, Ема Фур­ман, Ке­вин Ний­лън, Джоел Мак­хейл, Дрю Ба­ри­мор, Бе­ла Торн, Адам Сан­длър и др.  22:20  Ме­га­хит: “П­рия­те­лю Тед” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Сет Мак­фар­лан, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Ми­ла Ку­нис, Сет Мак­фар­лан, Джоел Мак­хейл, Пат­рик Уор­бър­тън, Дже­си­ка Барт, Джо­ва­ни Ри­би­зи и др.  00:30  “И­миг­ран­ти” – дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Уейн Крей­мър, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Рей Лио­та, Ли­зи Кап­лан, Джим Стър­джис, Аш­ли Джъд, Клиф Кър­тис, Шон Пен и др.  02:40  “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал  03:00  “Ма­рма­лад­” /п./ – ток­шоу  04:40  “Cool?T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не

bTV Action

05:15  “Су­пер­гърл­” – се­риал, еп. 14  06:00  “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция  08:00  “Го­тъм­” – се­риал  10:45  “Ла­ван­ту­ла 2” – ужас (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Ник Сай­мън, ак­тьо­ри – Стийв Гу­тен­берг, Май­къл Уин­слоу, Ми­шел Уий­вър и др.  12:30  “Въ­рко­ла­кът­”- ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др.  15:00  “С­мър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал  17:00  “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве  17:30  “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн  18:00  “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не  19:00  “Фа­нтас­тич­на­та чет­вор­ка и Сре­бър­ният сър­фист” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Тим Сто­ри, ак­тьо­ри – Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Ан­дре Броуър, Ке­ри Уо­шин­гтън, Джу­лиън Мак­ма­хън, Ло­рънс Фиш­бърн и др.  21:00  bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия  21:45  bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния  22:00  “Д­ра­ку­ла: Не­раз­ка­зан” – дра­ма, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор – Га­ри Шор, ак­тьо­ри -Люк Евънс, Са­ра Га­дон, До­ми­ник Ку­пър, Арт Пар­кин­сън, Пол Кей, Зак Мак­гоун, Ноа Хън­тли и др.  23:45  “Жи­вот на­заeм” – три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, Ка­на­да, 2010), ре­жи­сьор – Ми­гел Са­поч­ник, ак­тьо­ри – Джъд Лоу, Фо­рест Уи­тъ­кър, Алис Бра­га, Лив Шрай­бър, Ка­рис ван Хоу­тен, Джо Пинг, Ли­за Ла­пи­ра и др.  02:00  “Го­тъм­” – се­риал  03:45  “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не  04:15  “О­пас­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ке­вин Ке­рауей, ак­тьо­ри – Май­къл Джей Уайт, Макс Ра­йън, Стив Ос­тин, Алън Йейтс, Бо­би Бърнс и др

bTV Comedy

05:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 06:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 10:00 “За­поз­най ме с ва­ши­те” – ко­ме­дия (САЩ 2004), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Блайт Да­нър , Оуен Уил­сън, Ро­бърт де Ни­ро, Бен Сти­лър, Бар­ба­ра Стрeйзанд, Дъс­тин Хоф­ман и др. 12:00 “Ан­дре” – дра­ма, п­рик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Д­жордж Ми­лър, ак­тьо­ри – Кейт Ка­ра­дин, Ти­на Мар­джо­ри­но, Чел­си Фийлд, Джо­шуа Джак­сън, Шейн Ма­йър и др. 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Кухня в Па­риж”  – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ру­си­я 2014),ре­жи­сьор – Д­мит­рий Дьячен­ко, ак­тьо­ри – Д­мит­рий На­за­ров, Д­мит­рий На­гиев, Е­ле­на Под­ка­мин­ская, Ма­ри­на Мо­ги­лев­ская, Марк Бо­гатырёв, Ве­нсан Пе­рес и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 00:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 01:30 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал

Nova TV

01:40  “Ми­ки Си­ньо­то око “ – с уч. на Джо Ви­те­ре­ли, Джеймс Каан, Бърт Янг, Джей­ми Фокс, Хю Грант, Джийн Три­пъл­хорн и др. /п/  07:00  “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5  08:00  “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не  11:00  “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA  12:00  Но­ви­ни­те на NOVA  12:30  Те­ма­та на NOVA  13:00  “Хо­тел Тран­сил­ва­ния” – ани­ма­цио­нен филм  14:50  “Ми­ки Си­ньо­то око “ – с уч. на Хю Грант, Джеймс Каан, Джийн Три­пъл­хорн, Бърт Йънг, Джеймс Фокс, Джо Ви­те­ре­ли и др.  17:00  “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA  17:55  “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка”  18:00  “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не  19:00  Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия  19:30  НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ  20:00  “Хо­бит: Пу­щи­на­кът на Смог “ – с уч. на Иън Мак­ке­лън, Мар­тин Фрий­ман, Ри­чард Ар­ми­таж, Кен Скот, Греъм Мак­та­виш, Илай­джа Уд, Кейт Блан­шет, Ор­лан­до Блум, Крис­то­фър Лий и др  23:20  МИС ПЛЕЙ­МЕЙТ 2018 – це­ре­мо­ния по из­бо­ра  00:50  “Ми­ки Си­ньо­то око “ – с уч. на Хю Грант, Джеймс Каан, Джийн Три­пъл­хорн, Бърт Йънг, Джеймс Фокс, Джо Ви­те­ре­ли и др.. /п/

Nova Sport

09:00 Билярд: Мос­ко­ни къп, чет­вър­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:55 Сту­дио “Че­мпиън­шип­”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Ре­динг – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:25 Сту­дио “Че­мпиън­шип­”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, за­пис, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:50 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 01:20 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:35 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:35 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15  “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/  07:00  “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/  08:00  “Денят на жи­во”- из­бра­но  09:00  “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва  09:30  “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но  10:00  “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/  10:45  Те­ле­мар­кет  11:00  “Хо­ли­вуд­”  11:45  Топ шоп  12:00  “Ве­чни­те пес­ни”  12:45  “Бу­кмей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри”  13:00  НО­ВИ­НИ  13:15  Те­ле­мар­кет  13:30  “Без мон­таж”  14:00  НО­ВИ­НИ  14:15  “Па­рче­та от реал­нос­тта”  14:30  Топ шоп  15:00  НО­ВИ­НИ  15:15  “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/  16:00  НО­ВИ­НИ  16:15  “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/  17:00  “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов  19:00  НО­ВИ­НИ  19:45  “Па­рла­мен­тът на фо­кус”  20:00  НО­ВИ­НИ  20:15  “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров  21:00  НО­ВИ­НИ  21:15  “С­порт в обе­кти­ва”  22:00  НО­ВИ­НИ  22:15  “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3”  23:00  НО­ВИ­НИ  23:15  “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/  01:00  НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Е­пи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *