ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Маг­на ау­ра, из­гу­бе­ният град тв филм 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Меж­ду­на­ро­ден май­стор­ски клас на Рай­на Ка­баи­ван­ска га­ла­кон­церт на лау­реа­ти­те 15:00 Гос­по­дин Сел­фридж 4 тв филм /2 и 3 епи­зод/п/ (12) 16:35 Как стиг­нах­ме до­тук до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:00 От­во­ре­ни до­сие­та 3: Асен Апо­сто­лов. При­съ­да за на­зи­да­ние до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 В ка­дър Пре­се­ле­ния 21:00 Да оби­чаш на инат иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1985г./, ре­жи­сьор Ни­ко­лай Во­лев, в ро­ли­те: Вел­ко Къ­нев, Иван Вел­ков, Ма­рия Ста­ту­ло­ва, Ле­да Та­се­ва и др. 22:30 По све­та и у нас 22:45 Тър­гов­ският път­ник иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017г./, ре­жи­сьор Ас­гар Фар­ха­ди, в ро­ли­те: Ша­хаб Хо­сей­ни, Та­ра­нех Али­дос­ти, Ба­бак Ка­ри­ми и др. 00:45 Кос­мо­нав­ти­те: Как Ру­сия пе­че­ли кос­ми­чес­ка­та над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /2, пос­лед­на част/п/ 01:35 Сту­дио “Х”: Чен­ге­та 2 тв филм /2 епи­зод/п/ (14) 02:30 Глу­па­кът иг­ра­лен филм/п/(12) 04:15 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра до­ку­мен­та­лен филм/п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, ани­ма­ция, еп.13, 14 07:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3 еп.19, 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с во­де­щи Ан­дре То­кев и Съ­бин Ран­ков, с.4 еп.11 13:00 “Де­кем­врий­ска бул­ка” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор Дей­вид Уи­нинг, в ро­ли­те: Дже­си­ка Лаундс, Да­ниел Ли­синг, Кей­си Ман­дър­сън, Ка­рън Кру­пър, Ей­прил Те­лек, Джей Хин­дъл и др.. 14:50 “Чу­до сред ле­до­ве­те” – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012), ре­жи­сьор Кен Куо­пис, в ро­ли­те: Дрю Ба­ри­мор, Джон Кра­зин­ски, Джон Пин­гаяк, Тед Дан­сън, Тим Блейк Нел­сън, Крис­тен Бел, Шей Уи­гъм, Ви­не­са Шоу и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.6 еп.13 (тре­ти по­лу­фи­нал) 22:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 23:30 “Мъ­жът с же­лез­ни­те юм­ру­ци” – ек­шън (САЩ, Хон­конг, 2012), ре­жи­сьор Ро­бърт Дигс-RZA, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Лу­си Лиу, Ро­бърт Дигс-RZA, Дейв Ба­тис­та, Джей­ми Чънг, Илай Рот, Да­ниел Ву и др. [16+] 01:20 “Ана­бел” – хо­рър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джон Лио­не­ти, в ро­ли­те: Ана­бел Уо­лис, Ал­фри Уу­дард, Ерик Лей­дин, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Уорд Хор­тън, Бра­йън Хау, Мор­га­на Мей, Ке­ри О`Ма­ли и др. [16+] 03:10 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 03:40 “120 ми­ну­ти” /п./

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.23 – 26 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.15, 16, с.8 еп.1 10:45 “Цар на вой­на­та” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2005), ре­жи­сьор Ан­дрю Ни­къл, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Бри­джит Мой­на­хан, Итън Хоук, Джа­ред Ле­то, Ев­ге­ний Ла­за­рев, Уес­тън Кейдж и др. 12:45 “От­вли­ча­не” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Луис Прие­то, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Крис­то­фър Бе­ри, Ма­лиа Роуз, Сейдж Къ­риа и др. 14:45 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брек Ай­снър, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Ууд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.37 17:30 “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.2 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4 еп.12 18:30 “Бър­зи и ярос­тни 7” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джеймс Уан, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Дуейн Джон­сън, Ми­шел Род­ри­гес, Джор­да­на Брус­тър, Тай­рийз Гиб­сън, Лу­да­кис, Ел­са Па­та­ки, Джей­сън Стей­тъм, Джай­мън Хаун­су и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Хит­мен: Агент 47” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор Але­ксан­дер Бах, в ро­ли­те: Ру­пърт Френд, Хан­на Уеър, За­ка­ри Куин­то, Ки­рън Хайндс, То­мас Креч­ман и др. [14+] 00:00 “Нощ­ни ястре­би” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Рут­гер Хауер, Би­ли Дий Уилямс, Лин­дзи Уаг­нър, Пър­сис Кам­ба­та, Най­джъл Дей­вън­порт и др. 02:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.16, с.8 еп.1 04:00 “Чис­тка­та: Ана­рхия” – фен­тъ­зи, хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джеймс Де­Мо­на­ко, в ро­ли­те: Франк Гри­ло, Кар­мен Ид­жо­го, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Зоуи Соул, Джъс­ти­на Ма­ча­до, Джон Бий­зли, Джак Кон­ли, Ноел Гуг­лий­ми и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал 06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.15, 16 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.11 еп.3, 4 08:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 10:00 “Не­поз­на­ти род­ни­ни” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2006), ре­жи­сьор Грег Глие­на, в ро­ли­те: Да­ни Де­Ви­то, Ка­ти Бейтс, Рон Ли­винг­стън, Нев Кем­бъл, Бе­вър­ли Д`Ан­дже­ло, Боб Оде­нкър­к, Крис­тин Ба­ран­ски и др. 12:00 “Всич­ки мои мъ­же” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ха­ли Ма­йърс-Ша­йър, в ро­ли­те: Рийз Уи­дър­спун, Лейк Бел, Май­къл Шийн, Нат Улф, Крис­тин Уудс, Кан­дис Бър­гън, Пи­ко Але­кзан­дър и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, еп.3, 4 15:00 “Фит­нес” /п./ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Прие­ма­не в Прин­стън” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Пол Уайц, в ро­ли­те: Ти­на Фей, Пол Ръд, Нат Улф, Гло­рия Ру­бен, Уо­лас Шон и др. 22:30 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал, еп.3, 4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 01:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 02:00 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал 03:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./- се­риа

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Зи­ма­та на лю­бов­та” – с уч. на Леа Ре­ни, Ли­са Вел­хел, Нейл Ме­тър, Май­къл Тай­ген и др. 14:15 “Ду­хът на Ко­ле­да” (пре­мие­ра) – с уч. на Кат­рин Бел, Ерик Клоуз, Кен Трем­блет, Мал­кълм Стюарт, Еми­ли Холмс и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ху­ба­ва же­на”- с уч. на Ри­чърд Гиър, Джу­лия Ро­бъртс, Джей­сън Але­кзан­дър, Ей­ми Яс­бек, Хек­тор Ели­зон­до и др. 22:30 “Опа­сно си­ньо” – с уч. на Пол Уо­кър, Дже­си­ка Ал­ба, Скот Каан, Аш­ли Скот, Джош Бро­лин и др. 00:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:10 “Зи­ма­та на лю­бов­та” – с уч. на Леа Ре­ни, Ли­са Вел­хел, Нейл Ме­тър, Май­къл Тай­ген и др. /п/

Nova Sport

09:30 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 11:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 12:00 Фут­бол: Бо­тев Вра­ца – Сла­вия, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 13:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 14:15 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 16:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 18:30 Тае­куон­до: Об­зор на ГП Со­фия 2019 /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Ман­ре­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 16-и епи­зод 21:45 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 23:45 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:00 “Хо­ли­вуд” – /п/ 09:30 “Ре­зул­та­тът” 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 13:30 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Те­лес­тар 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” -/п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *