ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 МАЙ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Мое­то ре­ше­ние дет­ски тв филм /Иран, 2017 г./ 06:00 Как вър­нах­ме дядо към жи­во­та дет­ски тв филм /Че­хия, 2017 г./ 06:15 13-ата го­де­ни­ца на прин­ца иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1986 г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Геор­ги Пар­ца­лев, Въл­чо Ка­ма­ра­шев, Геор­ги Ма­ма­лев, Бор­яна Пун­че­ва и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 “Чо­ве­кът от Ла Ман­ча 15:45 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Ве­ли­ко­мо­ра­вия 16:00 Ре­ли­гия­та днес 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Пътят към УЕ­ФА Ев­ро 2020 ма­га­зин­но пре­да­ва­не /3 и 4 епи­зод/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ 22:00 Моят плей­лист 22:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 23:00 По све­та и у нас 23:15 Пре­за­реж­да­не 23:20 Сту­дио Х: Всич­ки знаят иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2018 г./, ре­жи­сьор Ас­гар Фар­ха­ди, в ро­ли­те: Пе­не­ло­пе Крус, Ха­виер Бар­дем, Ри­кар­до До­рин и др. (12) 01:30 БНТ на 60 /п/ 02:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 03:40 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 04:40 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

05:20 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.11 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.12 06:30 “Ка­за­но­ва: Из­кус­тво­то да съб­лазн­яваш” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния, 2013) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6у еп.12 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца (2021), с.5, еп.5 13:00 “Чу­до сред ле­до­ве­те” – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012), ре­жи­сьор Кен Куо­пис, в ро­ли­те Дрю Ба­ри­мор, Джон Кра­зин­ски, Джон Пин­гаяк, Тед Дан­сън, Тим Блейк Нел­сън, Крис­тен Бел, Шей Уи­гъм, Ви­не­са Шоу и др. 15:00 “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.15 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.4 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Джак Ри­чър” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Крис­то­фър Мак­куо­ри, в ро­ли­те Том Круз, Ро­за­мунд Пайк, Ри­чард Джен­кинс, Дей­вид Ойе­лоуо, Вер­нер Хер­цог, Ро­бърт Дю­вал, Джай Кор­тни и др. 22:30 “Чен­ге за един ден” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, в ро­ли­те Айс Кюб, Ке­вин Харт, Джон Ле­гуи­за­мо, Брус Мак­гил, Ти­ка Съм­птър, Ло­рънс Фиш­бърн и др. 00:40 “Ар­се­нал” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Сти­вън Ми­лър, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Джон Кю­сак, Ей­дриън Гре­ние, Джо­на­тан Шек, Лин­да Хил и др. [16+] 02:30 “Ка­за­но­ва: Из­кус­тво­то да съб­лазн­яваш” /п/ – до­ку­мен­та­лен филм 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php”tv=13&date=2021-05-08

bTV Action

05:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.11 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тур­бо” – се­риал, еп.6 – 9 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.21 – 23 11:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те Ева Мен­дес, Сти­вън Се­гал, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Ай­зея Уо­шин­гтън, DMX, Дей­вид Ва­дим, Джил Хе­не­си и др. 13:15 “Ми­тът” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Хон­конг, Ки­тай, 2005), ре­жи­сьор Стен­ли Тонг, в ро­ли­те: Дже­ки Чан, Бинг Шао, Уей­синг Яо, Хи-сон Ким и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.1, 2 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.4 18:00 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6, еп.9 18:45 “Гео­буря” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дийн Дев­лин, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Кат­рин Уи­ник, Аби Кор­ниш, Ед Ха­рис, Ан­ди Гар­сия, Ро­бърт Ший­хън, Джим Стър­джис, Би­ли Сло­тър, Да­ниел Ву, За­зи Бийц и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Код: Олимп” – ек­шън, три­лър (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те: Дже­рард Бът­лър, Ерън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ме­ли­са Лио, Аш­ли Джъд и др. 00:15 “Дед­пул” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тим Ми­лър, в ро­ли­те Ра­йън Рей­нолдс, Мо­ре­на Ба­ка­рин, Джи­на Ка­ра­но, Ти Джей Ми­лър, Ед Скрейн, Рей­чъл Шийн, Брая­на Хил­деб­ранд и др. [14+] 02:15 “Тай­ни­те на дъ­щеря ми” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Джем Га­рард, в ро­ли­те: Джоу­зи Дей­вис, Тие­ра Сков­би, Али Сков­би, Ка­ме­рън Бан­крофт и др. 04:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.21, 22

bTV Comedy

05:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 06:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2 еп.8 07:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, с.2, еп.2, 3 08:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.8 – 11 10:00 “Ка­пи­тан Га­щи: Пър­во­то епи­чно прик­лю­че­ние” – ани­ма­ция, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, Ка­на­да, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ин­дия, 2017), ре­жи­сьор Дей­вид Со­рен 11:30 “Том и Дже­ри: Шпион­ска ми­сия” – ани­ма­ция, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Спайк Бранд и То­ни Сър­воун 13:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Не­ве­роя­тна ва­кан­ция” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Хауърд Дойч, в ро­ли­те Дан Ак­ройд, Джон Кан­ди, Анет Бе­нинг, Ро­бърт Прос­ки, Сте­фа­ни Фа­ра­си и др. 22:30 “Съ­ни бийч” – се­риал, еп.10 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п/ – се­риал 02:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 03:00 “Про­би и греш­ки” /п/ – се­риал 04:00 “Съ­ни бийч” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ме­рием” – се­риен филм /п/ 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ма­да­гас­кар 3” – ани­ма­цио­нен филм 15:00 “Али­са в стра­на­та на чу­де­са­та” – с уч. на Джо­ни Деп, Миа Ва­ши­ков­ска, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Ан Ха­тауей, Мат Лу­кас, Крис­пин Глоу­вър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Зад бор­да” – с уч. на Ана Фа­рис, Еу­хе­нио Дер­бес, Ева Лон­го­рия, Джон Ха­на и др. 22:00 “Ле­ген­да­та за Зо­ро” – с уч. на Ан­то­нио Бан­де­рас, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ру­фъс Сюъл, Ник Чин­лънд, Ху­лио Ос­кар Ме­чо­со, Шу­лър Хен­сли, Май­къл Еме­рсън, Ей­дриън Ало­нсо и др. 00:30 “Ста­лин­град” – с уч. на То­мас Креч­ман, Пьотр Фьо­до­ров, Ма­рия Смол­ни­ко­ва, Яни­на Сту­ди­ли­на, Фи­ли­пе Рай­нхард, Хай­нер Лау­тер­бах, Сер­гей Бон­дар­чук и др. 02:40 “Сме­ла лю­бов” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Джеф Хеф­нър, Бар­ба­ра Ни­вън, Том Тон и др. /п/ 04:30 “Скор­пион” – се­риал, се­зон 3

Nova Sport

09:30 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Реал Мад­рид 35 кръг, Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 11:30 Тае­куон­до – /п/ 19:30 Фут­бол: Вер­дер Бре­мен – РБ Лай­пциг, Ку­па на Гер­ма­ния, по­лу­фи­нал – /п/ 03:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 09:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Реал Мад­рид, Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 11:00 Тае­куон­до: Оли­мпий­ски ква­ли­фи­ка­ции Со­фия 2021, ден 1 – /п/ 14:00 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Хол­щайн Кийл Ку­па на Гер­ма­ния, по­лу­фи­нал – /п/ 16:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 17:00 Шам­пион­ска ли­га на Азия: Об­зор, пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол (2021) – /п/ 17:30 Тае­куон­до: Оли­мпий­ски ква­ли­фи­ка­ции Со­фия 2021, ден 2 – ди­рек­тно 20:30 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 21:15 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 21:45 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Хо­вен­тут Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 00:30 Тае­куон­до: Оли­мпий­ски ква­ли­фи­ка­ции Со­фия 2021, ден 2 – /п/ 03:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Без ре­зер­ва­ция 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:15 В ера­та на во­до­лея /п/ 15:30 Ус­ко­ре­ние  Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Ка­рай нап­ра­во 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ев­ро­макс 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Пар­ла­мен­тът на фо­рус/п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов /п/ 01:05 Ка­рай нап­ра­во /п/ 01:25 Ера­та на во­до­лея /п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Шоу­биз­нес /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *