ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 МАРТ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мат­рин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Как стиг­нах­ме до тук – до­ку­мен­та­лен филм /5 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­спия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как стиг­нах­ме до тук – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но “Но­во­дом­ци” – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Але­ксан­дри­на Си­меон и “НА­ТО Джаз ком­бо” – Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал – Бан­ско 2018 00:30 Ча­сът на ис­ти­на­та – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Джейк Гол­дбър­гър, в ро­ли­те То­мас Хей­дън Чърч, Ели­за­бет Шу, Ме­ли­са Лио и др.(14) 02:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:00 100% буд­ни /п/ 04:05 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3 еп. 8 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с. 2, еп. 44 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп. 61 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп. 45 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 12, еп. 86 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп. 28 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 2 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с. 13 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 12, еп. 10 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 51, 52 01:50 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 03:50 “Па­па­ра­ци” /п/ – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал, с. 12 еп. 63

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок Nickelodeon: “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп. 1, 2 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция, еп. 3, 4 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 11 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с. 2 еп.13 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, еп. 20 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с. 5, еп. 6 12:00 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с. 11, еп. 8 13:00 “Над за­ко­на” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Хен­ри Сил­ва и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 2 еп. 12 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2 еп. 14 17:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 9 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5 еп. 7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 2 еп. 1 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6 еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Ек­шън пе­тък: “Чен­ге­то от Бе­вър­ли Хилс 2” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те Еди Мър­фи, Джъдж Рай­нхолд, Юр­ген Прох­нов, Бри­ги­те Нил­сен и др. 00:15 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с. 6 еп. 9 01:15 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 1 02:15 “Монк” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 12 03:15 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с. 11, еп. 9 04:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с. 5, еп. 7 

 bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 еп. 23, 24 07:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с. 6 еп. 7 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 10:00 “Ед” – ко­ме­дия, спор­тен, се­меен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бил Ку­ту­рие, в ро­ли­те Мат ЛеБ­ланк, Джейн Брук, Джийн Рос, Пол Хюит, Джим Ка­вий­зъл и др. 12:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 12:30 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 1 18:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, еп. 2, 3 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 6 еп. 9, 10 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 8 еп. 4 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с. 6 еп. 19, 20 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4 еп. 11, 12 00:00 “Ед” /п/ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал  

 Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 17 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гос­по­дин Х и мо­ре­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 00:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лион – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ан­же – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Лил – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 -07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *