ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 НОЕМВРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ми­лион и две ус­мив­ки /п/ 13:55 Ре­фе­рен­дум /п/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Спа­си­те­лен от­ряд Ка­ли­фор­ния – тв филм /19 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии- до­ку­мен­та­лен слот 16:50 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм /4 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас- ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Про­ку­ден 2-се­риен иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015 г./, 1 част, ре­жи­сьор Иън Соф­тли, в ро­ли­те Джордж Ма­кей, Дже­си­ка Браун Фин­дли, Грег Уайз и др. (12) 22:30 В ка­дър По­тъ­на­ла­та ис­то­рия на Чер­но мо­ре 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” – 10-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Пи­тър Ан­дри­ки­дис, в ро­ли­те Дон Хей­ни, Джоан Чен, Мейв Дър­мън­ди и др.(12) 00:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:35 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:15 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 02:55 Спа­си­те­лен от­ряд Ка­ли­фор­ния – тв филм /19 епи­зод/п/ 03:45 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун роуд” – тв филм /1 епи­зод/п/(12) 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 84 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.150 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 64 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 846 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 1, еп.37 21:00 “Фер­ма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.53 01:30 ” Ита­лиан­ска­та бул­ка” /п./ – се­риал 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 729

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.11 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5 еп. 17 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.11 10:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 4 11:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 10 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2 ,еп. 1 13:00 “Бел­язан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп.2 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.12 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 2 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 11 19:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 5 20:00 Пре­мие­ра: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Але­сан­дро Ка­по­не, ак­тьо­ри – Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 23:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.18 00:45 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 5 01:45 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп.2 02:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 2 03:45 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 11 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 06:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал 08:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, дра­ма, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Бен Сти­лър, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Крис­тен Уиг, Ей­дриан Мар­ти­нез, Кат­рин Хан, Адам Скот и др. 12:00 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 13:30 “Тео­рия да го­ле­мия взрив” – се­риал 14:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал, с.2 23:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 00:00 “Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, дра­ма, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Бен Сти­лър, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Крис­тен Уиг, Ей­дриан Мар­ти­нез, Кат­рин Хан, Адам Скот и др. 02:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п/- се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Чуж­до тяло” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 4 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2017 – риа­ли­ти шоу 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 5 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ни­ца – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чар­лтън Ат­ле­тик – Чел­си (2003-04), пов­то­ре­ние 14:45 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, тре­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Фу­лъм (2007-08), пов­то­ре­ние 19:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Но­рич Си­ти (2004-05), пов­то­ре­ние 20:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, тре­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 2 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 11:45 Топ шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Ка­лен­дар, хо­рос­коп 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *