ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ис­то­рия.bg 150 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то на бъл­гар­ска­та ака­де­мия на нау­ки­те /п/ 13:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия до­ку­мен­та­лен филм /2 част/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри тв филм /74 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 По­том­ци на слън­це­то тв филм /13 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 3 тв филм /10 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 По­том­ци на слън­це­то тв филм /13 епи­зод/п/ 03:25 Кап­ри тв филм /74 епи­зод/п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 3 тв филм /10 епи­зод/п/(12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.17 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.28 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с.6 еп.58 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, с.2 еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13 еп.107 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.102 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.7 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.17 01:30 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.6 еп.7 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

 bTV Action

05:15 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6 еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.18 – 21 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.2 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6 еп.7 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.21 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.11 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.10 13:00 “Фа­на­тич­но” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Жан-Фран­соа Ри­вар, в ро­ли­те: Бет­си Бранд, Бен­джа­мин Ар­тър, Кей­ти Бра­йър, Али­сън Лау­дър и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.3 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6 еп.8 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.11 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.22 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сблъ­сък” – ек­шън (Мек­си­ко, 2018), ре­жи­сьор Р. Елис Фрей­жър, в ро­ли­те: Га­ри Да­ниълс, Си­си Флей­тас, Еди Фер­нан­дес, Луис Га­ти­ка и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.4 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.22 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.3 02:45 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.11 03:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.12 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2 еп.4

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.11, 12 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.17, 18 10:00 “В доб­ра ком­па­ния” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Пол Уайц, в ро­ли­те: Де­нис Куейд, То­фър Грейс, Скар­лет Йо­хан­сон, Марг Хел­ген­бър­гър, Сел­ма Блеър, Ке­вин Чап­ман, и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Гранд” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.63 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.76 17:00 “Без­дом­но­то шоу на Ба­шар Ра­хал” – ток­шоу (2015), еп.10 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 еп.23, 24 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9 еп.1 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, 27 en.27 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.8, 9 23:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, с.2 еп.15, 16 00:00 “В доб­ра ком­па­ния” /п./ – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:45 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Веен Вий­сба­ден – Кьолн, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ре­динг, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Роч­дейл, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 20:00 Фут­бол: Фу­лъм – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Чел­си – Грим­зби Таун, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 До­ку­мен­та­лен филм 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” – /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *