ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ОКТОМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /22, пос­ле­ден епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Жи­вот­ни­те по ви­со­ки­те пла­ни­ни – бо­зай­ни­ци­те 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио фут­бол 21:45 Фут­бол: Бъл­га­рия – Ун­га­рия, ква­ли­фи­ка­ция за Ев­ро­пей­ско­то пър­венс­тво пряко пре­да­ва­не от ста­дион “Ва­сил Лев­ски” 00:10 Об­зор “Ев­ро­пей­ски ква­ли­фи­ка­ции” 00:40 Све­тът и ние /п/ 01:00 100% буд­ни /п/ 02:55 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /22, пос­ле­ден епи­зод/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.19 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.5 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.103 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.70 – 72 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.64 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.77 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19 еп.21 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.37 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.46

 bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.23 – 26 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.4 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.1 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.13 11:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.1 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.4 13:00 “Под­вод­ни­ца U-571” – ек­шън, вое­нен (САЩ, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьор Джо­на­тан Мос­тоу, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Бил Пак­стън, Хар­ви Кай­тел, Джон Бон Джоу­ви, То­мас Креч­ман и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.5 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.2 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.5 18:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Нин­джа уб­иец” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Рейн, Рик Юн, Нао­ми Ха­рис, Бен Майлс, Шьо Ко­су­ги, Кай­ли Голд­стайн и др. [16+] 00:00 “Ху­тън и лей­ди Алекс” – се­риал, еп.6 01:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.2 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.14 03:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.5 04:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.2

bTV Comedy

05:00 “Гранд” /п./ – се­риал 06:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.2, 3 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 09:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.3, 4 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.96 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.49 20:30 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.77, 78 22:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.3 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 еп.1, 2 00:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” /п./ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005) 02:00 “Гранд” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019)

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 7 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: СКА – Ме­та­лург Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Фу­лъм Ка­ра­бао къп – пов­то­ре­ние 16:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Спар­так Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Фут­бол: Ян­тра 2013 – Ба­ро­ко Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни – пов­то­ре­ние 20:00 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 20:30 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Пре­ди кръ­га пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) 21:00 Но­ви­ни 21:30 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък” пре­да­ва­не на WWE 23:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Хо­вен­тут Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Пре­ди кръ­га пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 01:30 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *