ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

БНТ

07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:10 Ки­но­то – моя лю­бов, моя пе­сен Пе­се­нен кон­курс от Меж­ду­на­род­ния фес­ти­вал за дет­ско ме­дий­но твор­чес­тво “Ар­ле­кин 2018” /1 част/ 09:10 Уинкс: Въл­шеб­но прик­лю­че­ние ани­ма­цио­нен филм /Ита­лия, 2010г./ 10:35 Гос­по­дин Мор­та­гон тв теа­тър /Бъл­га­рия, 1987г./, 1 част, ре­жи­сьор Асен Трая­нов, сце­на­рист Пе­лин Пе­ли­нов, в ро­ли­те: Пла­ме­на Ге­то­ва, Ни­ко­лай Узу­нов, Еми­лия Ра­де­ва, Вла­ди­мир Люц­ка­нов, Рад­ко Диш­лиев и др. 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:00 На­ка­ран да зам­лък­не: Геор­ги Мар­ков до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Клаус Дек­сел 15:35 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: Мон Сен Ми­шел до­ку­мен­та­лен филм 16:00 В неиз­вес­тност тв филм /11 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 6 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:00 11 сеп­тем­ври – ис­ти­ни, лъ­жи и кон­спи­ра­ции до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Ник Лон­дон 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 И мо­ми­че­та­та ис­кат да се за­бавл­яват иг­ра­лен филм /САЩ, 1986г./, ре­жи­сьор Алън Ме­тър, в ро­ли­те: Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Хе­лън Хънт, Мор­ган Уд­уърд и др. 22:15 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:30 Сту­дио Х: Че­рен по­лу­ме­сец иг­ра­лен филм /САЩ, 2008г./, ре­жи­сьор Адам Пер­тоф­ски, в ро­ли­те: Уилям Атъ­ртън, Гил Бе­лоус, Брент Брис­коу и др. (14) 00:10 11 сеп­тем­ври – ис­ти­ни, лъ­жи и кон­спи­ра­ции до­ку­мен­та­лен филм /п/ 01:00 В неиз­вес­тност тв филм /11 епи­зод/п/ 01:55 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: Мон Сен Ми­шел до­ку­мен­та­лен филм/п/ 02:30 Япо­ния днес /п/ 02:40 Из­вън иг­ра­та /п/ 03:10 Чер­ни­те ов­це тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ (14) 04:05 И мо­ми­че­та­та ис­кат да се за­бавл­яват иг­ра­лен филм/п/

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7, еп. 7,8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.6 13:00 “Денят на влю­бе­ни­те” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Га­ри Мар­шал, ак­тьо­ри – Дже­си­ка Ал­ба, Ка­ти Бейтс, Дже­си­ка Бийл, Брад­ли Ку­пър, Ерик Дейн, Пат­рик Дем­пси, Хек­тор Ели­зон­до, Джей­ми Фокс, Дже­ни­фър Гар­нър, То­пър Грейс, Ан Ха­тауей, Аш­тън Къ­чър, Тей­лър Суифт, Джу­лия Ро­бъртс, Куин Ла­ти­фа, Шър­ли Мак­лейн, Ема Ро­бъртс и др. 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ана­ли­зи­рай оно­ва”- ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2002), ре­жи­сьор – Ха­ролд Рей­мис, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Би­ли Крис­тъл, Ли­са Куд­роу, Джо Ви­те­ре­ли и др. 22:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие 1” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Том Ат­кинс, Га­ри Бъ­зи,Да­ни Глоу­вър, Мел Гиб­съ­ни др. 00:00 “Ими­гран­ти” – дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Уейн Крей­мър, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Рей Лио­та, Ли­зи Кап­лан, Джим Стър­джис, Аш­ли Джъд, Клиф Кър­тис, Шон Пен и др. 02:30 “Ди­ва­че­та” – до­ку­мен­та­лен, (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Дей­вид Лик­ли 03:00 “Денят на влю­бе­ни­те” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Га­ри Мар­шал, ак­тьо­ри – Дже­си­ка Ал­ба, Ка­ти Бейтс, Дже­си­ка Бийл, Брад­ли Ку­пър, Ерик Дейн, Пат­рик Дем­пси, Хек­тор Ели­зон­до, Джей­ми Фокс, Дже­ни­фър Гар­нър, То­пър Грейс, Ан Ха­тауей, Аш­тън Къ­чър, Тей­лър Суифт, Джу­лия Ро­бъртс, Куин Ла­ти­фа, Шър­ли Мак­лейн, Ема Ро­бъртс и др.

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 13:00 “Стюарт Ли­тъл” – с уч. на Май­кък Джей Фокс, Джи­на Дей­вис, Хю Ло­ри, Джо­на­тан Лип­ни­ки, Джу­лия Суи­ни и и др. 14:45 “Кралят на скор­пио­ни­те: Из­ди­га­не­то на вои­на” – с уч. на Май­къл Ко­пон, Ка­рън Дей­вид, Сай­мън Куо­тър­ман, Том Ву, Ан­дреас Виш­нев­ски и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “G.I. Joe: Из­гре­вът на Коб­ра” – с уч. на Де­нис Куейд, Ча­нинг Тей­тъм, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Сие­на Ми­лър, Крис­то­фър Еке­лстън, Рей Парк, Мар­лон Уе­йънс и др. 22:20 “Опа­сно си­ньо: Ри­фът” – с уч. на Мар­ша То­ма­сън, Крис Кар­мък, Ло­ра Ван­дер­вурт и др. 00:20 “Ка­ра­те кид 3” – с уч. на Ралф Ма­чио, Пат Мо­ри­та, Мар­тин Ков, Ро­бин Лай­вли, Шон Ке­нън, То­мас Йън Гри­фин, Ран­ди Хе­лън и др. 04:10 “Кралят на скор­пио­ни­те: Из­ди­га­не­то на вои­на” – с уч. на Май­къл Ко­пон, Ка­рън Дей­вид, Сай­мън Куо­тър­ман, Том Ву, Ан­дреас Виш­нев­ски и др./п/

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 6 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.14-16 10:30 “Стък­лен ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор – Ерик Съ­мър, ак­тьо­ри – Клер, Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ис­ка Рус и др. 12:30 “Мат­ри­ца­та” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 1999), ре­жи­сьо­ри – Ли­ли Уа­шов­ски, Ла­на Уа­шов­ски, ак­тьо­ри – Киа­ну Рийвс, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уий­винг, Джо Пан­то­лиа­но, Ло­рънс Фиш­бърн, Гло­рия Фос­тър и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.9,10 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Мая­ми Вайс” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, Па­раг­вай, Уру­гвай, 2006), ре­жи­сьор – Май­къл Ман, ак­тьо­ри – Ко­лин Фа­рел, Джей­ми Фокс, Ли Гонг, Киъ­ран Хайндс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Топ гън” – ек­шън, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ,1986), ре­жи­сьор – То­ни Скот, ак­тьо­ри – Том Круз, Тим Ро­бинс, Ке­ли Мак­ги­лис, Вал Кил­мър, Ан­тъ­ни Ед­уардс и др. 00:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.9,10 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.14,15 04:00 “Пос­лед­но убе­жи­ще” – ек­шън, дра­ма, прик­лю­чен­ски, САЩ, 2011 г., ре­жи­сьор – Али­стър Грир­сан, ак­тьо­ри – Ри­чард Рок­сбърг, Йоан Гръ­фъд, Рийс Уей­кфилд, Елис Пар­кин­сън, Ели­сън Крет­чли, Да­ниел Уи­ли, Крис­то­фър Бей­кър, Джон Гар­вин, Шон До­на­хи и др.

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 10:00 “Би­ли Ме­ди­сън” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Там­ра Дей­вис , ак­тьо­ри – Адам Сан­длър, Да­рън Мак­гей­вин, Бри­джит Уил­сън-Сам­прас, Брад­ли Уит­форд, Джош Мос­тъл, Норм Мак­до­налд и др. 12:00 “За­кот­ве­ни” – се­риал 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Гранд хо­тел Бу­да­пе­ща” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор – Уес Ан­дер­сън, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ед­уард Нор­тън, Ф. Мъ­ри Ей­бра­хам, Хар­ви Кай­тел, Том Уил­кин­сън, Джеф Голд­блум, Ей­дриън Броу­ди, Бил Мъ­ри, Оуен Уил­сън, Джъд Лоу, Уилям Де­фо и др. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Брук­лин 99” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Фуен­лаб­ра­да – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лион – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 36-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:15 Фут­бол: Блек­пул – Брад­форд Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 12:00 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *