HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва -сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Май­стор­ски клас на Су­за­на Клин­ча­ро­ва /п/ 14:00 Ава­рий­но ка­ца­не – тв филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Крис­ти­на Гро­зе­ва, в ро­ли­те То­дор Тан­чев, Сте­фан Де­но­лю­бов, Хрис­то­фор Нед­ков, Елен Ко­ле­ва и др. 15:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:20 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Се­меен биз­нес – тв филм /7 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот/п/ 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /4 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:15 Спорт ТО­ТО 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Знач­ка на пре­да­телс­тво­то – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Брен­тън Спен­сър, в ро­ли­те Джу­ли Бенц, Рик Ра­ва­не­ло, Ше­ла Хор­сдал и др.(12) 22:25 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ню Йорк – тв филм /10 епи­зод/(14) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:10 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /4 епи­зод/п/ 03:05 Се­меен биз­нес – тв филм /7 епи­зод/п/ 03:30 Ню Йорк – тв филм /10 епи­зод/п/(14) 04:20 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 58 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.11 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 26 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 19 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 50 21:30 Пре­мие­ра: “Ис­тин­ски ис­то­рии” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца , еп.1 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с.7, еп. 5 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Се­дем ча­са раз­ли­ка”- се­риал, с.3, еп.18

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Да от­гле­даш Хоуп ” – се­риал, с.4 06:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Ра­дос­тен шум” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (2012), ре­жи­сьор – Тод Граф, ак­тьо­ри – Куин Ла­ти­фа, До­ли Пар­тън, Ки­ки Пал­мър, Дек­стър Дар­ден, Дже­ръ­ми Джор­дън, Крис Крис­то­фър­сън, и др. 12:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.7 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 19:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.3 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.9 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.8 23:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 00:00 “Ра­дос­тен шум” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (2012), ре­жи­сьор – Тод Граф, ак­тьо­ри – Куин Ла­ти­фа, До­ли Пар­тън, Ки­ки Пал­мър, Дек­стър Дар­ден, Дже­ръ­ми Джор­дън, Крис Крис­то­фър­сън, и др. 02:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 3 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.9 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.4, еп. 10 10:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 9 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.7 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 8 13:00 “На при­цел” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Кео­ни Уак­сман, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Фло­рин Пиер­сик -млад­ши, Джейд Юън и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.10 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп. 1 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,3 еп.9 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.8 19:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 10 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.1, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Фут­бол за Ку­па­та на краля (об­зор) 22:30 Ва­лен­сия – Бар­се­ло­на (фут­бол за Ку­па­та на краля) 00:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.1, еп. 12 01:30 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 10 02:30 “Монк” – се­риал, с.4, еп.10 03:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.9 04:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.8

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Скан­дал” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ни­ца – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лил – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Рен – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 25-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Вис­ша ли­га 2018, Кар­диф, ди­рек­тно 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 “Па­та­рин­ски Live” 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 “Па­та­рин­ски Live” п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед” /п/ 02:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *