ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, ели­са­ве­та Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то на жи­во – до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то на жи­во – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но-ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Сим­фо­ни – джаз – кон­церт на пиа­нис­та и ком­по­зи­то­ра Ан­гел За­бер­ски /п/ 01:05 Ха­ра­ки­ри: Смър­тта на са­му­рая – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2011 г./, ре­жи­сьор Та­ка­ши Мии­ке, в ро­ли­те До­джи Яку­шо, Еби­зо Ичи­ка­ва, Ей­та На­гая­ма и др. (16) 03:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с. 2, еп. 25 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп. 42 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп. 26 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 12, еп. 67 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Май­ка” – се­риал, еп.8 21:30 Пре­мие­ра: “Гор­чи­ва лю­бов” – се­риал, еп. 28 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с. 11, еп. 13 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 13,14 01:50 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 03:50 “Па­па­ра­ци” /п/ – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 04:50 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 12, еп. 43

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 16 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, еп. 4 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 16 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 23 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – с. 3, еп. 2 12:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 14 13:00 “Ден на под­бо­ра” – дра­ма, спор­тен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ке­вин Кос­тнър, Франк Лан­ге­ла, Ро­за­на Ар­кет, Де­нис Лиъ­ри, Пат­рик Ст. Ес­прит, Те­ри Крюз, Том Уе­линг, Сам Ел­иът, Дже­ни­фър Гар­нър, Елън Бър­стин и др. 15:00 “Монк” – се­риал, еп. 5 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 17 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 2 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 3, еп. 3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 1 20:00 Ек­шъв в 8: “Неиз­вес­тният” (пре­мие­ра) – се­риал, еп. 24 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл., Чар­ли Дей и др. 00:30 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 24 01:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 24 02:30 “Монк” – се­риал, еп. 5 03:30 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 2 04:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 3, еп. 3

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 10:00 “Го­ле­мият Стан” – ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Роб Шнай­дер, ак­тьо­ри – Роб Шнай­дер, Ран­ди Ко­тур, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дей­вид Ка­ра­дайн, Хен­ри Гиб­сан, Скот Уил­сън и др. 12:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 13:00 “Прия­те­ли” – се­риал 14:00 “Ало, ало” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 19:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Ало, ало” – се­риал, с. 7 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9 00:00 “Го­ле­мият Стан” – ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Роб Шнай­дер, ак­тьо­ри – Роб Шнай­дер, Ран­ди Ко­тур, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дей­вид Ка­ра­дайн, Хен­ри Гиб­сан, Скот Уил­сън и др. 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал

Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – ТВ шоу, нов се­зон 21:00 “Ту­рис­тът” – с уч. на Джо­ни Деп, Ан­дже­ли­на Джо­ли, Пол Бе­та­ни, Ти­мъ­ти Дал­тън, Ру­фъс Сюъл, Раул Бо­ва и др. 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 16 се­зон 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хай­ден­хайм – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Хол­щайн Кийл – Ауг­сбург, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Шал­ке 04 – Фор­ту­на Дю­сел­дорф, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 21-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 24-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:45 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Вер­дер Бре­мен, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *