ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Вой­на­та на та­ра­ле­жи­те 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Га­нев, Мо­рис Ас­са, Бо­рил Пет­ров, Ев­ге­ния Бо­жи­ко­ва, Цве­та­на Ма­не­ва, Ди­ми­тър Ди­мит­ров и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Как стиг­нах­ме до­тук до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Жъл­тур­ко ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Крис­чън Де Ви­та 16:30 Как­во знае Фей­сбук до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017г./, ре­жи­сьор Мо­рис Мей 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с До­ни раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 22:00 По све­та и у нас 22:15 Сту­дио Х: Ва­ви­лон Бер­лин тв филм /2 епи­зод/ (16) 23:05 Всич­ко за май­ка ми иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 1999г./, ре­жи­сьор Пед­ро Ал­мо­до­вар, в ро­ли­те: Се­си­лия Рот, Ма­ри­са Па­ре­дес, Кан­де­ла Пеня, Ан­то­ния Сан Хуан, Пе­не­ло­пе Крус, Ро­са-Ма­рия Сар­да и др. (14) 00:45 Че­ти по ус­тни­те ми иг­ра­лен филм /п/ (12) 02:40 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/ 03:35 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /13 епи­зод/ /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:10 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал, с.3 еп.19 05:35 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, ани­ма­ция, с.5 еп.8, 9 06:30 “По стъп­ки­те на Чарлз Дар­вин” – до­ку­мен­та­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017), част I 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.3 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3 еп.20 13:00 “Но­щи в Ро­дан­те” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ав­стра­лия, 2008), ре­жи­сьор Джордж Улф, в ро­ли­те: Даян Лейн, Ри­чард Гиър, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Джеймс Фран­ко, Скот Глен, Ва­йо­ла Дей­вис и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Лу­да по Стив” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Фил Трейл, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Брад­ли Ку­пър, То­мас Хей­дън Чърч, Кен Джонг, Кийт Дей­вид, Бет Грант и др. 22:00 “Пет­де­сет нюан­са си­во” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Сам Тей­лър-Джон­сън , в ро­ли­те: Да­ко­та Джон­сън, Джей­ми Дор­нан, Дже­ни­фър Ий­ли, Люк Граймс и др. [14+] 00:30 “Произ­хо­дът на ме­ча” – ек­шън (Ки­тай, 2011), ре­жи­сьор Сю Хао­фън, в ро­ли­те Сун Ян, Ю Чън-хуей, Джао Юе­нюен, Ма Дзюн и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” /п/ – се­риал, с.2 еп.8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.24 – 26 (пос­ле­ден) 07:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.1 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.8 – 10 11:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лънс, Бинг Ръ­сел, Марк Алай­мо, Бра­йън Джеймс и др. 13:00 “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.9, 10 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.5 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.10 (пос­ле­ден) 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6 еп.22 18:45 “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ери­ксън Кор, в ро­ли­те: Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Дед­пул” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тим Ми­лър, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Мо­ре­на Ба­ка­рин, Джи­на Ка­ра­но, Ти Джей Ми­лър, Ед Скрейн, Рей­чъл Шийн, Брая­на Хил­деб­ранд и др. [14+] 00:00 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008), ре­жи­сьор Пол Ан­дер­сън, в ро­ли­те: Джей­сън Стей­тъм, Джоан Алън, Иън Мак­шейн, Тай­рийз Гиб­сън, На­та­ли Мар­ти­нес, Макс Ра­йън, Джей­сън Кларк и др. [14+] 02:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, еп.9, 10 03:30 “Брук­лин­ски­те стра­жи” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те: Ри­чард Гиър, Дон Чий­дъл, Итън Хоук, Уес­ли Снайпс, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Ли­ли Тей­лър, Елън Бар­кин и др. [16+]

 bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.11, 12 07:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.17, 18 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 еп.21, 22 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.9, 10 10:00 “Нощ в му­зея: Бит­ка­та за Смит­со­ниън” – ко­ме­дия, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Ей­ми Адамс, Ханк Аза­рия, Ро­бин Уилямс, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Джон Бър­нтол, Ра­ми Ма­лек, Бил Хей­дър, Джей Ба­ру­шел и др. 12:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ан­ди Фик­ман, в ро­ли­те: Би­ли Крис­тъл, Бет Мид­лър, Ма­ри­са То­мей, Том Евъ­рет Скот, Бей­лий Ма­ди­сън и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.15, 16 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Фея­та на зъб­ки­те 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Алекс Зам, в ро­ли­те: Ла­ри Ка­бел­джия­та, Дей­вид Ма­кей, Ерин Бют, Дгон Ко­нън и др. 22:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, 15 еп. с.2 еп.15, 16 23:30 “Прес­пав” /п/ – се­риал 00:30 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 01:30 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Брук­лин” /п/ – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал

 Nova TV

07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Лю­бо­вен ри­ко­шет” – с уч. на Кат­рин Зи­та-Джоунс, Джъс­тин Бар­та, Лин Уит­фийлд, Кейт Дже­нингс Грант и др. 14:50 “Кън­ки с ос­тър връх” – с уч. на Д.Б. Суи­ни, Мой­ра Ке­ли, Рой Дот­рис, Те­ри О’Куин, Дуиър Браун и др 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Зад бор­да” (пре­мие­ра) – с уч. на Ана Фа­рис, Еу­хе­нио Дер­бес, Ева Лон­го­рия, Джон Ха­на и др. 22:15 “Приз­ра­чен ез­дач” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Сам Ел­иът, Уес Бен­тли, Пи­тър Фон­да и др. 00:30 “Газ до дуп­ка” – с уч. на Скот Ис­тууд, Ана де Ар­мас, Гая Уайс, Кле­менс Шик и др. /п/ 04:50 “Лю­бо­вен ри­ко­шет” – с уч. на Кат­рин Зи­та-Джоунс, Джъс­тин Бар­та, Лин Уит­фийлд, Кейт Дже­нингс Грант и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ай­нтрахт Фран­кфурт – РБ Лай­пциг, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Вер­дер Бре­мен – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 6-и епи­зод 00:15 Фут­бол: Ре­динг – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Ре­зул­та­тът” 11:30 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ре­зул­та­тът” 13:45 Топ Шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров- /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *