ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ЮНИ

БНТ

05:25 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм   /п/ 07:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Иг­рек 17 /95 го­ди­ни от рож­де­ние­то на ре­жи­сьо­ра Ви­ли Цан­ков/ – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1972 г./, ре­жи­сьор: Ви­ли Цан­ков, в ро­ли­те: Иван Кон­дов, Йо­зеф Бла­ха, До­ро­тея Тон­че­ва и др. 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хе­лън Ми­рън, Лиъм Ний­сън, Джей­ми Дор­нан /п/ (12) 17:30 Джинс – Ро­дът на проф.Ев­ге­ния Ива­но­ва 18:00 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 19:00 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци – дет­ски тв филм /3 епи­зод/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – 10-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013 г./, в ро­ли­те: Дже­ръ­ми Пи­вън, Ама­нда Аби­нгтън, Рон Кук и др. /1 и 2 епи­зод/ 22:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Сту­дио “Х”: По­ли­цаи и прес­тъп­ни­ци: Нощ­та на са­мо­ди­ви­те – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1995 г./, ре­жи­сьор: Ивай­ло Джам­ба­зов, в ро­ли­те: Хрис­то Шо­пов, Ва­сил Ба­нов, Боян Ата­на­сов и др. (16) 23:50 Из­мам­ни­кът – иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2010 г./, ре­жи­сьор: Рий­за Бра­мън Гар­сия, в ро­ли­те: Ро­сиф Съ­дър­ланд, Са­ра Роу­мър, Грег Джър­ман и др. (14) 01:20 Нез­на­чи­тел­ност иг­ра­лен филм /п/ (16) 03:15 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Браз­ди   /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 05:50 “Ба­рби: Скъ­по­цен­ни­те дел­фи­ни” – ани­ма­ция 07:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 6, еп. 13, 14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 3: Об­рат­но в ака­де­мия­та” – ко­ме­дия (САЩ, 1986), ре­жи­сьор: Дже­ри Па­рис, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук и др. 14:40 “А­ла­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ин­диа­на Джоунс: По­хи­ти­те­ли­те на из­чез­на­лия ки­вот” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 1981), ре­жи­сьор: Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Ха­ри­сън Форд, Ка­рън Алън, Пол Фрий­ман, Ро­налд Лей­си, Джон Рис-Дей­вис, Ал­фред Мо­ли­на, Ан­тъ­ни Хи­гинс и др. 22:10 Ме­га­хит: “Х-Мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор: Брет Рат­нър, в ро­ли­те: Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Ха­ли Бе­ри, Иън Мак­ке­лън, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Ана Па­куин, Ре­бе­ка Роу­мийн, Ви­ни Джоунс, Бен Фос­тър и др. 00:20 ” Шут в г*за 2″ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор: Джеф Уод­лоу, в ро­ли­те: Ерън Тей­лър-Джон­сън, Клоуи Грейс Мо­рец, Крис­то­фър Минц-Плас, Мо­рис Чес­тнът, Джон Ле­гуи­за­мо, Джим Ке­ри, Йейн Глен, Да­ниел Ка­луя, Бе­не­дикт Уонг и др. 02:20 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Ма­рма­лад­” /п/

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 12 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 1, 2 07:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2, еп. 3, 4 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 1 – 3 11:00 “О­гън под зем­ята” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор: Фе­ликс Ал­ка­ла, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Марг Хел­ген­бър­гър, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Ланг и др. 13:00 “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор: Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те: До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 15:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 3, еп. 6, 7 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 21 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 9 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6, еп. 24, 25 19:00 “Не­ви­ди­мия­” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Джон Грей, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гън­тън, Бра­йън Кокс, Ми­шел Джон­сън, Сти­вън То­бо­лов­ски и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Д­жак Ра­йън: Тео­рия на хао­са” – ек­шън, пси­хот­ри­лър (САЩ, Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор: Ке­нет Бра­на, в ро­ли­те: Крис Пайн, Ке­вин Кос­тнър, Кий­ра Най­тли, Ке­нет Бра­на, Колм Фиор, Дже­ма Чан и др. 00:00 “Т­ри­на­де­сет” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2010), ре­жи­сьор: Ге­ла Баб­луа­ни, в ро­ли­те: Сам Рай­ли, Алис Ба­рет, Га­би Хоф­ман, Джей­сън Стей­тъм, Ми­ки Рурк, Рей Уин­стън, Ема­нюел Шри­ки и др. [16+] 02:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 1, 2 04:00 “О­гън под зем­ята” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор: Фе­ликс Ал­ка­ла, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Марг Хел­ген­бър­гър, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Ланг и др.

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 2, 3 07:00 “Прия­те­ли” – се­риал 08:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 7 – 10 09:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп. 7 – 9 10:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри: Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, 2015), ре­жи­сьо­ри: То­би Ген­кел и Шон Мак­кор­мак 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро 15:00 “Кухня” – се­риал 17:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 20:30 “О, брат­ко, къ­де си?” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьо­ри: Джоуел Коен и Итън Коен, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Джон Тур­ту­ро, Тим Блейк Нел­сън, Джон Гуд­ман, Хо­ли Хън­тър, Май­къл Ба­да­лу­ко, Уейн Дю­вал и др. 22:30 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал, 5, еп. 5, 6 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Кухня” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал 04:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал

Nova TV

07:00 “Че­рна лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ку­че фут­бо­лист: Ев­ро­ку­па­та” – с уч. на Ник Мо­ран, Джейк То­мас, Ло­ри Хой­ринг и др. 14:50 “Си­нята ла­гу­на” – с уч. на Брук Шийлдс, Крис­то­фър Ат­кинс, Уилям Да­ниелс, Брад­ли Прайс и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ко­сте­нур­ки­те нин­джа: На свет­ло” (пре­мие­ра) – с уч. на Уил Ар­нет, Ме­гън Фокс, Лау­ра Ли­ни, Ноел Фи­шер, Сти­вън Амел, Тей­лър Пе­ри и др. 22:15 “П­ра­ви­ла­та на иг­ра­та” – с уч. на Ръ­сел Кроу, Бен Аф­лек, Рей­чъл Ма­кА­дамс, Ро­бин Райт, Джей­сън Бей­тман, Джеф Да­ниълс, Ва­йо­ла Дей­вис и др. 00:50 “На­ка­за­теля­т: Воен­на зо­на” – с уч. на Рей Сти­вън­сън, До­ми­ник Уест, Джу­ли Бенц, Дъг Хът­чи­сън, Даш Ми­хок, Ко­лин Сал­мън, Уейн Найт и др. 04:45 “Ку­че фут­бо­лист: Ев­ро­ку­па­та” – с уч. на Ник Мо­ран, Джейк То­мас, Ло­ри Хой­ринг и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Рьо­дин­гхау­зен – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лион – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мон­пе­лие – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пъ­рвич­на си­ла”, 23-ти епи­зод /п/ 23:15 Фут­бол: Кьолн – Шал­ке 04, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 07:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Д­ру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “С­порт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бу­кмей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Те­ле­мар­кет 12:15 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд­” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *